22. 9. 2023 / Egle Oddo: Insaturo

Egle Oddo / Insaturo / Kurátorka: Lýdia Pribišová / Pistoriho paláca, Bratislava / 22. 9. 2023 

Evolučná záhrada a performatívny habitát: Insaturo

Performance Egle Oddo

V spolupráci s hudobným skladateľom Timom Tuhkanenom, módnou návrhárkou Suvi Hänninen a s botaničkou Annou Scialabba

Kurátorka: Lýdia Pribišová

Miesto: nádvorie Pistoriho paláca, Bratislava

22. 9. 2023

Začiatok presne o 18:00

Kunsthalle Bratislava a Staromestská knižnica uvádzajú performance Insaturo ako súčasť projektu Evolučná záhrada a performatívny habitát fínsko-talianskej umelkyne Egle Oddo, ktorý sa začal v marci 2023. Záhrada, ktorá sa nachádza na zelenej ploche oproti Staromestskej knižnici na Blumentálskej ulici v Bratislave, vznikla v spolupráci s okolitou komunitou. Je súčasťou projektu A PLANT, ktorého kurátorkou je Lýdia Pribišová. Insaturo je performance oslavujúca vzácne vlastnosti pôdy. Po nej sa pri záhrade pred Staromestskou knižnicou uskutoční hostina a neformálna diskusia s umelkyňou a kurátorkou. Na webovej stránke Kunsthalle Bratislava a Staromestskej knižnice bude sprístupnený zoznam literatúry vzťahujúci sa na témy súvisiace s projektom, zohľadňujúc rôzne skupiny čitateľov vrátane detí. Zostavili ho filozof Leonardo Caffo a umelkyňa Valentina Viviani (štúdio Mater Matuta) v dialógu s Egle Oddo.

Pôda hostí početné biologické spoločenstvá, ktoré na seba vzájomne pôsobia a podporujú život celej planéty. Jej názov je odvodený od vzácneho živého substrátu, ktorý ju charakterizuje.

Pôda je element, ktorý sa vyznačuje jednoznačnou materialitou a zároveň má vysoký symbolický náboj, osciluje medzi vitalitou a smrteľnosťou. Rozklad je životne dôležitou silou pre neustálu regeneráciu pôdy a jej biologických spoločenstiev. Vychádzajúc z botaniky a pedológie odboru skúmajúceho chemické zloženie, morfológiu a klasifikáciu pôd performance Insaturo priamo odkazuje na konkrétne pôdy, zeminy a terroir. Začlenením procesov rozkladu a rekombinácie prvkov sa telo performerky rozplýva spolu s biologickými spoločenstvami, čím sa stáva ďalším určujúcim faktorom pôdnej ekológie.

V súvislosti s pôdou ako teoretickým a štrukturálnym rámcom pre prácu naprieč hranicami disciplín poukazujem na potenciál učenia sa v súčinnosti s osobitými pôdnymi ekológiami. Štandardná definícia pôdy ju opisuje ako prírodné teleso zložené z pevných látok, kvapalín a plynov, ktoré sa vyskytuje na povrchu pôdy a je charakterizované horizontmi alebo vrstvami, ktoré sú odlíšiteľné od pôvodného materiálu (Bockheim et al. 2005). Kontakt s pôdou vyvoláva intenzívne multisenzorické uvedomenie. Pomocou interdisciplinárneho prístupu sa snažím posunúť vnímanie pôdy z pozície inertného média do zmyslovej sféry príbuznosti. Je pôda nekonečným médiom vo vnímaní pozemšťanov? Umožňuje toto nesprávne vnímanie bezbrehé využívanie pôdy prostredníctvom priemyselných monokultúr, odlesňovania a znečisťovania? Vo svojej trajektórii spájam rôzne biotopy, ktoré ukrývajú kľúčové druhy dôležité pre rovnováhu planéty. Stredomorská panva je tretím najbohatším ohniskom rastlinnej biodiverzity na svete, ale dezertifikácia postupuje rýchlym tempom, čo znamená postupné ochudobňovanie pôdy spôsobené antropogénnym narušením a rýchlou zmenou klímy. Prostredníctvom môjho rozšíreného, experimentálneho výskumu, vnášajúceho do dialógu rôzne poznatkové postupy, sa chcem venovať rôznym vrstvám vnímania vo vzťahu k budúcnosti pôdy.

Egle Oddo 

Výskum je podporený Fínskou kultúrnou nadáciou, podujatie je podporené Nadáciou SPP, fínskou nadáciou Frame, Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave, Génovou bankou Slovenskej republiky a BKIS.

Egle Oddo sa narodila v roku 1975 v Taliansku. Vo svojej práci sa zameriava na lineárne a nelineárne rozprávanie ako umeleckú formu. Zaujíma sa o operačný realizmus, chápaný ako prezentácia funkčnej sféry v estetickom usporiadaní a jej vzájomných vzťahov. Kombinuje fotografiu, pohyblivý obraz, inštaláciu, sochárstvo, environmentálne umenie a experimentálne živé umenie. V jej dielach sa priemyselná výroba mení na jemnú ručnú prácu, v jej sochách a objektoch sa objavujú a vynárajú formy života, filmová fotografia si privlastňuje digitálne obrazy, vybraný odpad sa mieša s módou, vzácne jedlé minerály a recepty predkov sa podávajú ako súčasť rituálnych jedál. Jej diela sú prezentované na medzinárodných bienále, v múzeách a relevantných inštitúciách, ako aj v špičkových a nezávislých alternatívnych priestoroch a na podujatiach, medzi mnohými napríklad: letná škola na Helsinskom bienále v múzeu HAM, MAXXI National Museum of 21st Century Art, Manifesta 12, Zilberman Gallery, 3me Biennale Internationale de Casablanca, Fínske národné múzeum fotografie, 54. benátske bienále, trienále Agrikultura, MACRO Museum of Contemporary Art, galéria Bikini Wax, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Club Solo, Kunsthalle Exnergasse Viedeň, Transmediale, Pace Digital gallery New York, Loop Barcelona. Žije a pracuje v Helsinkách.


Evolutionary Garden and Performative Habitat

Insaturo

A performance by Egle Oddo

In collaboration with: music composer Timo Tuhkanen, fashion designer Suvi Hänninen and botanist Anna Scialabba.

Curated by Lýdia Pribišová

Venue:

inner yard of Pistori Palace, Bratislava

22.9.2023

starts at 18:00 sharp 

Kunsthalle Bratislava and the Old Town Library present the performance Insaturo, as part of the Evolutionary Garden project created by Finnish-Italian artist Egle Oddo in March 2023. The garden, located on the green space opposite the Old Town Library in Bratislava and developed in collaboration with the neighborhood community, is part of the project A PLANT curated by Lýdia Pribišová. Insaturo is a performance celebrating the precious qualities of soil. After the performance there will be a feast near the garden, in front of the Old Town Library on Blumentálska Street in Bratislava.

A curated reading list will be made accessible to the public on the Library's web page, encompassing themes related to the project. This compilation has been selected by philosopher Leonardo Caffo and artist Valentina Viviani (Mater Matuta Studio), in dialogue with Egle Oddo and caters to a diverse readership, including children.

The soil serves as a home to biological communities that interact with each other and collectively sustain life on the entire planet earth, which derives its name from this precious living substrate.

Soil is an element defined by an unequivocal materiality, while also significant symbolic weight, oscillating between vitality and mortality. Decomposition is a vital force for the continuous regeneration of the soil and its biological communities. Borrowing from botany and pedology—the field studying chemistry, morphology and the classification of soils—the performance Insaturo directly refers to specific soils, earths and terroirs. Incorporating the processes of disintegration, decomposition and recombination of elements, the performer’s body melts together with the biological communities, thus becoming an additional determining factor within soil ecologies.

“Engaging with the soil as a theoretical and structural framework for working across the boundaries of disciplines, I draw out the potential for learning in concert with distinctive soil ecologies. The standard definition of soil describes it as a natural body composed of solids, liquids, and gasses that occurs on the land surface, and is characterized by horizons or layers that are distinguishable from the initial material (Bockheim et al. 2005). The contact with soil provokes intense multi-sensory awareness, and by using an interdisciplinary approach I strive to move the perception of soil from that of an inert medium into the sensuous realm of affinity. Is soil an infinite medium in the perception of earthlings? Does this misconcept grant the fearless exploitation of soils by fracking, industrial monocultures, deforestation, and pollution? In my trajectory I associate various biotopes, which shelter pivotal species important for the planetary balance. The Mediterranean Basin is the third richest hotspot of plant biodiversity in the world, but desertification is advancing at a fast pace. This leads to a progressive impoverishment of the soil caused by anthropogenic disturbance and by rapid climate change. Through my expanded, experiential research, bringing different knowledge practices into dialogue, I wish to address different layers of perception in relation to the future of soils.”

Egle Oddo

The research is supported by The Finnish Cultural Foundation, SPP Foundation and the event by Frame Contemporary Art Finland, by the Italian Institute of Culture in Bratislava, the Gene Bank of the Slovak Republic, BKIS.

Egle Oddo b. 1975 in Italy. Her work focuses on linear and non-linear narration as an art form. Interested in operational realism, defined as the presentation of the functional sphere in an aesthetic arrangement and its inter-relations, she combines photography, moving image, installation, sculpture, environmental art and experimental live art. In her pieces, industrial production morphs towards delicate handcraft, life forms appear and emerge out of sculptures and objects, film photography appropriates digital images, selected trash mixes with fashion and precious edible minerals and ancestral recipes are served as part of ritual meals. Her work is present at international biennials, Museums and relevant institutions, as well as cutting-edge and independent alternative spaces and events. A few examples include the summer school of Helsinki Biennial at HAM Museum, MAXXI National Museum of 21st Century Art, Manifesta 12, Zilberman gallery, 3me Biennale Internationale de Casablanca, Finnish National Museum of Photography, 54th Venice Biennale, Triennial Agrikultura, MACRO Museum of Contemporary Art, gallery Bikini Wax, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Club Solo, Kunsthalle Exnergasse Vienna, Transmediale, Pace Digital gallery New York and Loop Barcelona. She lives and works in Helsinki.