AVU hledá asistentku / asistenta ateliéru architektury

Rektorka Akademie výtvarných umění v Praze se sídlem U Akademie 4, Praha 7, vypisuje v souladu s § 77 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a platným Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků AVU (ze dne 27. 3. 2018, čj. MSMT-8517/2018) výběrové řízení na obsazení místa asistentky / asistenta ateliéru architektury.

(pod vedením prof. Miroslava Šika)

Kvalifikační předpoklady:

Podmínkou pro účast v konkurzu je vysokoškolský titul v oboru architektury (MgA., Ing. arch.). Pracovní místo doplňuje tým vedení Ateliéru architektury prof. Miroslava Šika a odborné asistentky MgA. Anny Svobodové pro výuku v magisterském studijním programu Architektonická tvorba, probíhající od akademického roku 2021/22 podle nové akreditace.

Zodpovědnosti spojené s touto pozicí zahrnují kromě přímé výuky podporu a asistenci vedení ateliéru a studujících, koordinaci a administrativu ateliérových seminářů praxe a externích vyučujících z české scény a ze zahraničí. Očekáváme proto dobrou úroveň komunikace v anglickém jazyce.

U výběru budeme zohledňovat principy rovných příležitostí a diverzity pedagogického sboru AVU.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti (vše stačí zaslat elektronicky):

  • jméno, adresu bydliště, kontaktní telefon, e-mail
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • portfolio
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

Výběrové řízení je dvoukolové, pohovory proběhnou v průběhu července / srpna 2022 (i v distanční formě podle dohody).

Předpokládaný nástup: 1.září 2022

Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,0 nebo dohodou. Platové podmínky se řídí Vnitřním mzdovým předpisem AVU.

Přihlášky se všemi podklady zasílejte nejpozději do 15.července 2022 e-mailem na adresu: sarka.krtkova@avu.cz. V případě doručení podkladů poštou přihlášku zašlete na sekretariát rektorky AVU v Praze, U Akademie 4, 170 22 Praha 7 (rozhoduje datum na poštovní obálce). Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny na Úřední desce AVU a písemně oznámeny jednotlivým uchazečům.

AVU si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez uvedení důvodů.