CAS FAMU vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník / akademická pracovnice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO AKADEMICKÉ/HO PRACOVNICE / PRACOVNÍKA PRO CENTRUM AUDIOVIZUÁLNÍCH STUDIÍ

Děkanka Filmové a televizní fakulty Akademie múzických umění v Praze (dále jen FAMU) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademické/ho pracovníka/pracovnice pro Centrum audiovizuálních studií (CAS) FAMU.

Výběrové řízení se řídí Řádem výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Akademie múzických umění v Praze ze dne 19. ledna 2017, čl. 1 odst. 3), ve spojení s § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném a účinném znění.

Náplň práce:

 • Výuka předmětu Kurátorství a vystavování s důrazem na pohyblivý obraz v rozsahu 1 přednáška týdně.
 • Podíl na výuce předmětu Dějiny audiovizuálních teorií pro bakalářské studium.
 • Podíl na výuce předmětu Audiovizuální teorie pro magisterské studium.
 • Podíl na výuce předmětu Umělecký výzkum pro magisterské studium.
 • V případě adekvátní kvalifikace garantování vybraných předmětů.
 • Podíl na organizaci hostujících přednášek současných umělců a teoretiků.
 • Organizace studentských klauzurních, absolventských a mimořádných výstav.
 • Organizace studentských stáží v prostředí uměleckého provozu.
 • Členství v galerijní radě GAMU.
 • Účast na přijímacích řízeních, klauzurních zkouškách, ve zkušebních komisích státních závěrečných zkoušek, na studijním soustředění a dalších provozních aktivitách katedry. 
 • Konzultace, vedení a oponování teoretických bakalářských a magisterských prací.
 • Podíl na koncepci a směřování oboru.

Nabízíme:

 • Možnost podílet se na vědecko-výzkumné a publikační činnosti katedry.
 • Flexibilní pracovní dobu.
 • Možnost dalšího vzdělávání formou stáží a účastí na konferencích.
 • Možnost získání akademických grantů pro podporu badatelské činnosti.
 • Možnost získání akademických grantů pro umělecký výzkum a další odporu tvůrčích aktivit.
 • Zaměstnanecké benefity dle platné kolektivní smlouvy (stravování, zvýhodněný telefonní tarif apod.).
 • 13. plat.

Požadavkem pro účast ve výběrovém řízení je:

 • Orientace v současném výtvarném a audiovizuálním umění, znalost aktuálních uměleckých směrů.
 • Znalost lokálního galerijního prostředí.
 • VŠ vzdělání v oblasti dějin a teorie umění, teorie médií, nebo v oblasti příbuzné.
 • Dokončené nebo probíhající doktorské studium.
 • Vlastní výzkumná a publikační činnost.
 • Pedagogické zkušenosti.
 • Organizační schopnosti, systematičnost, flexibilita a pracovní nasazení.
 • Znalost anglického jazyka na úrovni B2 evropského referenčního rámce.

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2024 nebo dle dohody

Předpokládaná výše pracovního úvazku a mzdové podmínky:

 • úvazek 0,3
 • mzdové podmínky se řídí vnitřním mzdovým předpisem Akademie múzických umění v Praze

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, adresa bydliště, kontaktní telefon, e-mail
 • kopie dokladů o nejvyšším ukončeném vzdělání
 • strukturovaný životopis
 • přehled publikační a výzkumné činnosti a přehled výsledků v RIV
 • motivační dopis
 • obecný nástin koncepce výuky předmětu Kurátorství a vystavování

Nedoložení některé z náležitostí přihlášky bude důvodem pro vyřazení uchazeče/ky.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte elektronicky nejpozději do 15. 5. 2024 na e‑mailovou adresu: kristyna.sperkova(at)famu.cz, předmět: Výběrové řízení akademický pracovník/akademická pracovnice CAS – pedagog/pedagožka pro výuku současného umění.

Přihlášky došlé po termínu nebudou přijaty.

Výběrové řízení se uskuteční nejpozději do 6 týdnů od konce lhůty pro podání přihlášek.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč/ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání Akademie múzických umění v Praze s osobními údaji k dispozici zde.

PhDr. Andrea Slováková, Ph.D., MBA

děkanka FAMU

15. dubna 2024