do 20. 3. 2023 / Open Call: Artrooms Moravany

Open Call: Artrooms Moravany 5  – Ako v sne / Moravany nad Váhom / do 20. 3. 2023 

Výzva otvorená od 24. 2. do 20. 3. 2023

Trvanie výstavy od 17. 6. do 17. 9. 2023

Počas júna až septembra 2023 sa uskutoční piaty ročník výstavy ARTROOMS MORAVANY, na ktorý je možné prihlasovať svoje umelecké diela. Projekty zamerané na danú tému budú posúdené odbornou porotou a vybrané projekty budú vystavené a odmenené honorárom. Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň. Organizačný tím nabáda k prihlasovaniu už zrealizovaných diel a ponúka tiež možnosť finančnej spoluúčasti na realizácii nového diela s miesto-špecifickým prístupom.

Očakávané je široké zastúpenie rôznych výtvarných médií (socha, maľba, grafika, objektové, svetelné, intermediálne inštalácie, a i.). Nie sú vylúčené ani živé performatívne výstupy, však vzhľadom na charakter a trvanie výstavy budú uprednostnené také, ktoré môžu zotrvať vo výstave formou záznamu alebo prostredníctvom vystavených artefaktov, ktoré sú súčasťou performancie.

Okrem vnútorných priestorov kaštieľa, bude vystavujúcim k dispozícii aj exteriér anglického parku kaštieľa. Sú preto vítané aj diela rozmernejšieho charakteru určené pre vonkajšiu inštaláciu.

TÉMA VÝSTAVY: AKO V SNE

Pripravovaný 5. ročník výstavy ARTROOMS MORAVANY bude tematicky spracovávať fenomén snívania a predstavivosti. Pomáha nám imaginácia konštruovať možné svety, ktoré nás držia pri živote? Aké podnety vnáša do súčasného umenia fantázia, emoromantizmus, novodobý šamanizmus alebo napríklad výtvarný odkaz surrealizmu? O čom a ako snívame? Môžu byť sny, intuícia a predstavivosť nástrojom, ako predpovedať a ovplyvniť nasledujúci vývoj udalostí? Môžu nám pomôcť nájsť cestu z krízy? S témou výstavy taktiež súvisí aj odvrátená strana snov a predstavivosti. Kladie si za cieľ reflektovať aj fenomény ako sú nočné mory, nespavosť alebo inklináciu ku konšpiračným teóriám a preludom.

Zvolená téma taktiež dobre zapadá k miesto-špecifickej lokalite, kde sa výstava koná. Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom a jeho park taktiež podnecuje aby sme vystúpili z každodennosti a ocitli sa v priestore medzi snom a realitou. Časť vystavených diel sa tak môže zamerať aj na reflexiu kaštieľa alebo jeho okolia, ako nositeľa symbolických významov spojených s minulosťou, pamäťou alebo fiktívnym svetom nadprirodzených javov a bytostí. Prostredníctvom kurátorského výberu a open callu taktiež hľadáme autorov a autorky, ktorý sa medziodborovo vzťahujú k neurovedám, hlbinnej psychológii a ďalším typom vedeckého výskumu spánku a mysli.

Kurátorky: Jana Písaříková, Nina Vrbanová

Kurátorská spolupráca: Patrik Krajčovič, Zuzana Sabová

O MIESTE

Kaštieľ v Moravanoch nad Váhom slúžil od 70. rokov ako Domov slovenských výtvarných umelcov a architektov v správe Slovenského fondu výtvarných umení. V anglickom parku pri kaštieli boli rozmiestnené plastiky slovenských i zahraničných umelcov, ktoré tu vytvorili v rámci medzinárodných sochárskych sympózií. Od roku 2006 za nešťastných okolností kaštieľ chátral a plastiky sa z parku vytratili. V rokoch 2019 - 2021 sa tu uskutočnili rozsiahle výstavy súčasného umenia ARTROOMS MORAVANY, ktoré vznikli v spolupráci 4D Gallery, festivalu Hradby Samoty a občianskeho združenia Kaštieľ Moravany, ktoré historickú budovu a park po rokoch renovuje. Kaštieľ samotný disponuje troma podlažiami a pivničnými priestormi. V hlavnom výstavnom objekte je k dispozícii približne 28 menších aj väčších nerekonštruovaných samostatných miestností.

TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÉ PODROBNOSTI

Kaštieľ je aktuálne v procese rekonštrukcie, jeho priestory nezodpovedajú vybavením galerijnému štandardu, organizátor sa však vynasnaží vyjsť v ústrety požiadavkám vystavujúcich (napr. podstavce, vitríny, zatemnenie, osvetlenie a pod.). Areál je oplotený, strážený, na noc sa zatvára. V prípade exteriérových inštalácií je potrebné počítať s vplyvom poveternostných podmienok a dbať na bezpečnosť inštalácie.

Organizátori zabezpečujú:

-Transport diela

-Preplatenie cestovných nákladov v prípade vlastného transportu diela autorom

-Autorský honorár min. vo výške 100 €, vyššie honoráre budú udelené vzhľadom na náročnosť prihláseného projektu a súčinnosť autora pri inštalovaní diela, prípadne budú zohľadňovať zvýšené osobné náklady pri vytvorení site-specific diela v rámci výstavy

-Ubytovanie počas inštalácie diela a vernisáže výstavy

-Materiálové náklady určené na inštaláciu diela

Prosíme, dbajte pri výbere materiálu na jeho šetrnosť voči životnému prostrediu.

Požadované prílohy prihlášky:

1. kontaktný formulár:

Meno (občianske, prípadne aj umelecké)

Tel. kontakt

e-mailový kontakt

rok narodenia

krajina pôvodu / pôsobenie autora / miesto odkiaľ bude dielo transportované

2. Stručný životopis a portfólio autora (PDF súbor s maximum 10 realizáciami alebo odkaz na webovú stránku autora)

3. Popis diela / projektu, vizualizácia

- ideové východiská (koncept), fotodokumentácia už existujúceho diela / vizualizácia pripravovaného diela, rozmer diela a materiál, spôsob inštalovania (interiér/exteriér, spôsob kotvenia, závesného systému a pod.), ďalšie technické požiadavky pre inštaláciu diela

SPÔSOB PRIHLASOVANIA PROJEKTOV

Výzva je otvorená pre individuálne aj skupinové projekty profesionálnych výtvarných umelcov a umelkýň.

Termín uzávierky zasielania projektov je 20. 3. 2023

Projekty posúdi porota v zložení:

Jana Písaříková (teoretička a kurátorka Moravskej Galérie v Brne)

Nina Vrbanová (teoretička a kurátorka umenia)

Patrik Krajčovič (teoretik umenia a kurátor Galérie Jána Koniarka v Trnave)

Zuzana Sabová (umelkyňa a kurátorka)

Výsledky výberu budú oznámené do 3. 4. 2023

Projekty sa prihlasujú elektronickou formou cez email na adrese: artrooms.moravany@gmail.com

S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať: artrooms.moravany@gmail.com

IG: @artrooms_moravany  @kastielmoravany

Projekt bol podporený z verejných zdrojov

Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným

finančným partnerom projektu.

Hlavným mediálnym partnerom projektu je RTVS: Rádio Devín.

Ďakujeme!


This is an open call for submitting art projects to the fifth year of ARTROOMS MORAVANY exhibition that will take place from June to September 2023. All art projects related to a given topic will be judged by an expert jury. Chosen projects will be exhibited and will also receive a financial reward. This call is open for both individual and group projects by professional artists.

The organizational team is encouraging to register already finished art works and offers financial cooperation on the realization of new artwork with a place-based approach.

We are expecting a broad representation of various art media (sculptures, paintings, graphics, object installations, light installations, intermediate installations, etc.). It’s possible to register a live performance as well but considering the character and duration of the exhibition, we would prefer a performance that could continue as a recording or as exhibited artefacts that are a part of the performance.

The exhibitors will have at their disposal not only the interior spaces but also the outer spaces of an English garden of the manor house. Large-sized art projects designed for an outdoor installation are therefore welcome to register.

THE EXHIBITION TOPIC:

LIKE IN A DREAM

The fifth upcoming year of ARTROOMS MORAVANY exhibition will thematically process the phenomenon of dreaming and imagination. Does imagination help us to construct possible worlds that keep us alive? What impulses do fantasy, emo-romanticism, neo-shamanism or the artistic legacy of surrealism bring into modern art? How do we dream and what do we dream about? Are dreams, intuition or imagination some tools that predict and influence the development of following events? Could they help us to find a way out of the crisis? The averted side of dreams and imagination is related to the topic of the exhibition as well. Its aim is to reflect phenomena such as nightmares, insomnia, or a tendency towards conspiracy theories and delusions.

The chosen topic also matches the site-specific location where the exhibition holds place. The manor house in Moravany nad Váhom and its garden also encourage us to step out of everydayness and get caught in a space between dreams and reality. A part of the exhibited artwork could focus on the reflection of the manor house and its surroundings as a bearer of symbolic meanings connected to the past, memory, or a fictional world of supernatural phenomena and beings. Via the curator`s selection and open call, we are looking for authors who interdisciplinary relate to neuroscience, depth psychology and other types of scientific research about sleeping and the mind.

Curators: Jana Písaříková, Nina Vrbanová

Curator as collaborator: Patrik Krajčovič, Zuzana Sabová

ABOUT THE PLACE

Since the 70s, the manor house in Moravany nad Váhom served as the House of Fine Arts an Architecture managed by the Slovak Arts Council. You could find statues from Slovak or foreign artists created during international sculpture symposiums in the English garden near the manor house. Due to unfortunate circumstances, since 2006 the manor house slowly deteriorated and the sculptures got lost. Between 2019 to 2021, large-scale exhibitions of contemporary art by ARTROOMS MORAVANY took place here. They were created in collaboration with the 4D Gallery, the festival Walls of Solitude, and a civil association The Manor House in Moravany. The association is currently renovating the historical building and garden. The manor house has three floors and a cellar. In the main exhibition space, you may find around twenty-eight

unreconstructed individual rooms, smaller or bigger.

TECHNICAL AND ORGANIZATIONAL DETAILS

The manor house is under reconstruction right now and its areas are not fulfilling a gallery standard, but the organiser is trying to meet the exhibitor`s requirements to provide pedestals, display cases, a blackout, lighting, etc. The premises are fenced, guarded, and closed during the night. In the case of outdoor installations, please pay attention to installation safety and consider the impact of weather conditions.

The organisers provide:

-The transport of an art piece

-Reimbursement of travel expenses in the case of the author`s transport of the work

-An author`s royalty in the min. value of 100 €, higher royalties will be given regarding to the demanding nature of the submitted project and the author`s cooperation during the art piece installation. If need be, the personal expenses in the creation of a site-specific work during the exhibition will be taken into consideration.

-Accommodation during the art piece installation and exhibition vernissage

-Material expenses inevitable for the art piece installation

Please, when choosing the materials, pay attention to their environmental friendliness.

Required application attachments:

1. a contact form:

Name (civil, alternatively artistic as well)

Phone contact

e-mail contact

the year of birth

country of origin/location of the author/place from where the art piece will be transported from

A brief CV and an artist portfolio (a PDF file with a maximum of 10 realizations or a link to

the artist`s web)

3. The description of the art piece/project, visualization

- ideological foundations (a concept), photographic documentation of an already existing art

piece/visualization of a prepared piece, size and material, the way of installation (indoor/outdoor,

anchoring, a suspension system, etc.), and other technical requirements for installing the art piece

HOW TO SUBMIT PROJECTS

This call is open for both individual and group projects by professional artists.

The deadline for sending projects is on the 20th of March, 2023

The projects will be judged by a jury composed of:

Jana Písaříková (theoretician and curator of Moravian Gallery in Brno)

Nina Vrbanová (theoretician and an art curator)

Patrik Krajčovič (theoretician and an art curator)

Zuzana Sabová (artist and curator)

Selection results will be announced until the 3rd of April, 2023

Projects are submitted electronically via e-mail at: artrooms.moravany@gmail.com

If you have any questions, do not hesitate to contact us at: artrooms.moravany@gmail.com

The project is financially supported by the public funding of the Slovak Arts Council.

Thank you!