do 24. 5. / Výběrové řízení na ředitele/ ředitelku UPM

Ministerstvo kultury vypisuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, státní příspěvkové organizace 

Požadujeme: 

▪ ukončené vysokoškolské vzdělání, obecné znalosti z oblasti muzeologie, dějin umění a dalších humanitních oborů, výhodou jsou aktivity v profesních orgánech 

▪ víceletou praxi v řízení pracovních týmů 

▪ znalost principů činnosti a financování státní příspěvkové organizace 

▪ znalosti v oboru působení a zaměření organizace výhodou 

▪ schopnost řízení náročných systémů, flexibilitu 

▪ schopnost dlouhodobé koncepční práce 

▪ základní znalost oborové legislativy a Státní kulturní politiky 

▪ znalost Profesního etického kodexu ICOM pro muzea 

▪ znalost českého jazyka na komunikační úrovni, aktivní znalost anglického, případně německého jazyka 

▪ schopnost komunikace s odbornou veřejností i na mezinárodní úrovni a schopnost komunikace s médii 

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat: 

▪ označení výběrového řízení, 

▪ jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis. 

K přihlášce je nutno dále připojit: 

▪ strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech 

▪ svou koncepci činnosti a dalšího rozvoje Uměleckoprůmyslového musea v Praze zpracovanou v rozsahu maximálně 5 normostran a ve struktuře dle přílohy inzerátu viz příloha 

▪ souhlas se zveřejněním předložené koncepce 

▪ motivační dopis 

▪ souhlas se zpracováním osobních údajů podle ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů 

▪ ověřenou kopii dokladu o vysokoškolském a nejvyšším dosaženém vzdělání 

▪ originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušníci předloží obdobný doklad) 

▪ negativní lustrační osvědčení podle zákona č.451/1991 Sb. (nepožaduje se u cizích státních příslušníků a u osob narozených po 1. 12. 1971) 

▪ čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 – 17. 11. 1989 ve smyslu § 2 zákona č. 451/1991 Sb. (nepožaduje se u osob narozených po 1. 12. 1971) 

Nabízíme: 

▪ platové zařazení do tarifní třídy T 16, příplatek za vedení, osobní ohodnocení 

Základní informace a podklady pro zájemce o výběrové řízení naleznete na stránkách Ministerstva kultury a Uměleckoprůmyslového musea v Praze: 

▪ Střednědobá koncepce rozvoje instituce 

▪ Zřizovací listina 

▪ Výroční zprávy od roku 2018 

Kontaktní osoba: Mgr. Eva Teuerová, odbor muzeí a galerií, tel.: +420 257 085 461, e-mail Eva.Teuerova@mkcr.cz 

Upozorňujeme 

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel, která budou schválena ministrem kultury, vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. 

Předpokládané datum nástupu do funkce je od 1. 11. 2023. 

Uchazeči doručí do podatelny Ministerstva kultury nebo zašlou doporučeně své přihlášky s přílohami tak, aby byly vyhlašovateli doručeny nejpozději do středy 24. května 2023 včetně na adresu: odbor muzeí a galerií Ministerstvo kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 v obálce označené ŘUPM – KONKURZ – NEOTEVÍRAT. 

Příloha inzerátu 

Osnova koncepce pro střední horizont (6 let): 

1. Poslání, vize a sdílené hodnoty. 

2. Strategické cíle: 

a) Strategie odborných činností, 

b) Investiční strategie, 

c) Finanční strategie, 

d) Personální strategie, 

3. Obchodní a marketingová strategie. 

4. Zhodnocení aktuálního stavu organizace. 

5. Dlouhodobé cíle (přesahující střední horizont). 

Slovní charakteristika dokumentu strategického řízení: 

▪ Charakterizuje poslání organizace, nabízí vizi ve střednědobém horizontu a definuje sdílené hodnoty, 

▪ Popisuje výchozí stav, vymezuje cílový stav na konci střednědobého horizontu, v náznacích uvádí strategické cíle v dlouhodobém horizontu, 

▪ Odpovídá v úplnosti a vyčerpávajícím způsobem na otázky změn organizační struktury, faktickými argumenty je odůvodňuje, 

▪ Předkládá soubor navrhovaných opatření odborné, kulturní, finanční, provozní a majetkové povahy, 

▪ Vychází z věrohodné analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, případně dalších vhodných analytických nástrojů, 

▪ Reflektuje platnou právní úpravu právní formy státní příspěvkové organizace a nevybočuje ze stávajícího právního rámce, 

▪ Zakládá cíle dlouhodobého časového horizontu výlučně na prolongaci přiměřených očekávání budoucího vývoje.