do 30. 4. / UMPRUM vypisuje výběrové řízení na vedení ateliérů volného umění

Výběrová řízení na Katedře volného umění UMPRUM

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrové řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků/pracovnic:

 

Vedoucí a asistent/asistentka ateliérů Volné umění I, II a IV

Katedra jako celek chce odrážet aktuální škálu přístupů na současné výtvarné scéně. Jednotlivé ateliéry KVU nejsou omezeny na práci s jedním médiem, naopak podporují intermediální a interdisciplinární tvorbu studujících tak, jak to odpovídá současné umělecké praxi. Každý z ateliérů přesto historicky upřednostňuje určité výtvarné médium a zajímá se o jeho aktuální možnosti:

Ateliér volného umění I - sochařství a instalace jako způsob práce s prostorem

Ateliér volného umění II - malířství

Ateliér volného umění IV - technický obraz (fotografie, video, lens based art)

V souladu s misí a vizí UMPRUM klade Katedra volného umění na své studující i vyučující nároky na technické mistrovství, ale také na intelektuální rozvoj a mravní integritu, a snaží se o kultivaci akademického prostředí na všech úrovních.

Kvalifikační předpoklady:

VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;

oborová praxe;

aktivní znalost anglického jazyka;

pedagogická praxe vítána;

bezúhonnost.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;

strukturovaný životopis;

koncepce ateliérové výuky - předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;

motivační dopis;

portfolio (elektronicky);

ocenění dokládající úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);

v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;

kontaktní údaje.

 

Přihlášky spolu s přílohami zašlete na personální oddělení emailem nejpozději do 30. 4. 2023 na emailovou adresu: andrea.kartous@umprum.cz.

Předpokládaný nástup: 1. 10. 2023 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Naplnění formálních požadavků přihlášky a kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje v souladu s platným vnitřním předpisem a na základě zaslaných podkladů odborná komise jmenovaná rektorem. Součástí výběrového řízení je veřejná přednáška obou uchazečů/uchazečekv délce 20 min, ve které krátce představí vlastní tvůrčí činnost a koncepci ateliérové výuky. Po přednášce následuje krátká diskuze, během níž uchazeči/uchazečky reagují na dotazy odborné komise i přítomné veřejnosti.

O termínu veřejné přednášky budou uchazeči/uchazečky informováni personálním oddělením s dostatečným předstihem.

Složení odborné komise i harmonogram veřejných přednášek bude včas zveřejněn.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům/uchazečkám nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.