do 30. 7. 2023 / Otvorená výzva Galérie Jozefa Kollára 2024/2025

Otvorená výzva Galérie Jozefa Kollára 2024/2025 / Galéria Jozefa Kollára / Banská Štiavnica / do 30. 7. 2023

Otvorená výzva Galérie Jozefa Kollára 2024/2025

Slovenské banské múzeum – Galéria Jozefa Kollára v Banskej Štiavnici vyhlasuje Otvorenú výzvu pre výstavné projekty na obdobie 2024/2025. Výzva je určená profesionálnym umelcom, umelkyniam, kurátorom a kurátorkám, vrátane študentov a študentiek umeleckého či umenovedného zamerania. Otvorená výzva GaJK sa zameriava výhradne na projekty s environmentálnym charakterom, ktoré sa tematicky dotýkajú vzťahu človeka a prírody, životného prostredia, zmien v krajine, ekologických záťaží (minulých i súčasných) a pod. Vítame projekty, ktoré reflektujú aktuálnu klimatickú krízu, naliehavo upozorňujú na jej katastrofálne následky pre planétu a ľudský život, alebo predkladajú možnosti riešenia, či spôsoby vyrovnávania sa s nepriaznivou budúcnosťou.

Otvorená výzva GaJK je určená pre priestory START UP a Štôlňa:

Priestor START UP je zameraný na prezentáciu menej známych či začínajúcich umelcov a umelkýň, kurátorov a kurátoriek. Prihlásiť sa môžu aj študentky a študenti vizuálneho umenia, ako aj teórie a dejín umenia. Priestor START UP sa nachádza na I. poschodí GaJK. Tvoria ho dve menšie zaklenuté miestnosti. Vzhľadom na historický typ priestoru uprednostňujeme projekty s priestorovou inštaláciou diel.

Priestor Štôlňa je bývalý vstup do bane, ktorý sa nachádza na prízemí GaJK. Tvoria ho tri miestnosti, ktoré sú typické pre banícky priestor. Je tu slabé osvetlenie a vysoká vlhkosť. Vzhľadom na charakter priestoru tu nie je vhodné vystavovať diela využívajúce audiovizuálnu techniku alebo také, ktoré sú citlivé na vlhkosť. Vítame projekty, pracujúce s priestorovým rozmiestnením diel (mimo stien), ako aj diela využívajúce organický materiál (napr. machy či iné rastliny vhodné do tmavého a vlhkého prostredia), vône alebo objekty so špecifickým chemickým zložením, atď. Priestor je zameraný na prezentáciu etablovaných, ako aj zatiaľ ešte neetablovaných umelcov a umelkýň.

GaJK zabezpečí:

 • výstavný priestor v centre Banskej Štiavnice
 • produkciu výstavy
 • prevoz diel (v rámci SR)
 • pomoc s inštaláciou výstavy
 • pomoc so zháňaním audiovizuálnej techniky
 • stráženie výstavy a lektorský sprievod pre návštevníkov
 • propagáciu a PR projektu
 • tvorbu plagátu a pozvánky k výstave
 • občerstvenie na vernisáž
 • ubytovanie vystavujúcich autorov a autoriek

Povinné prílohy:

 • Stručné CV vystavujúcich umelcov / umelkýň, kurátorov / kurátoriek
 • Portfólio vystavujúcich umelcov / umelkýň
 • Ideová skica alebo vizualizácia projektu, prípadne fotodokumentácia diel, ktoré plánujete vystaviť

Prihlášku spolu s povinnými prílohami zašlite do 30. 7. 2023 na adresu: galeria@muzeumbs.sk. Na tejto emailovej adrese nás taktiež môžete kontaktovať s prípadnými otázkami. 

Upozornenie: ak od nás do troch dní nedostanete potvrdenie o doručení prihlášky do Otvorenej výzvy, prosíme o jej opätovné zaslanie. Taktiež upozorňujeme, že v GaJK nie je možné realizovať výstavy, zamerané na prezentáciu tvorby podporenej zo štipendia FPU.

O výbere výstavných projektov rozhodne Galerijná rada GaJK.

Prihláška, pôdorys a fotografie výstavných priestorov sú dostupné na webstránke GaJK: www.muzeumbs.sk/galeria-jozefa-kollara