do 31. 8. / Call for papers: sympozium Re-Reading the Contemporary Press / Constructing Art, Architecture and Social Histories

Fakulta výtvarných umění VUT v Brně, Fakulta architektury VUT v Brně a Společnost pro queer paměť pořádá na podzim sympozium Re-Reading the Contemporary Press / Constructing Art, Architecture and Social Histories

Vítáme návrhy příspěvků a prezentace uměleckého výzkumu do 31. 8. 2023.

Call for Papers and Artistic Research submissions:

In our practice as historians, we often tend to think that the contemporary press mirrors the historical reality and therefore is an objective source of information. However, it has been shaped by particular and collective political and economic interests, or, sometimes, random decisions. The symposium will examine critical approaches to the contemporary press as a tool of art, architectural and social histories and, when looking at the margins of society, the way we can deal with the lack of representation in media in specific research topics. The focus of the symposium is historical contemporary press, however, the line between history, memory and the present is up to the individual conceptualization of each proposed paper/presentation.

V naší praxi historiků a historiček máme často tendenci se domnívat, že dobový tisk odráží historickou realitu, a je tedy objektivním zdrojem informací. Byl však formován jednotlivými či kolektivními politickými a ekonomickými zájmy, nebo někdy jen nahodilými rozhodnutími a volbami. Sympozium se bude zabývat kritickými přístupy k dobovému tisku jako nástroji dějin umění, architektury a sociálních dějin. S ohledem na minority se bude se zabývat také tím, jakým způsobem je možné se vypořádat s nedostatečným zastoupením určitých výzkumných témat v médiích. Těžištěm sympozia je historický a současný tisk, nicméně hranice mezi historií, pamětí a současností je na individuální konceptualizaci každého navrženého příspěvku/prezentace.

Výzva k předložení příspěvků

 • Vyzýváme k zasílání vědeckých příspěvků zabývajících se metodami kritického čtení historického tisku a jeho interpretací, případovými studiemi s využitím těchto metod apod. v délce 20 minut.
 • Vítáme abstrakty v angličtině (max. 800 znaků) navrhovaných příspěvků s názvem, jménem, afiliací a e-mailovou adresou.
 • Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2023, e-mail: jackson@favu.vut.cz.
 • Vybrané příspěvky budou oznámeny do 15. září 2023.
 • Vybraným přednášejícím bude uhrazeno 150 EUR (cca 3500 Kč) na cestovní náklady.

Výzva k předložení prezentace z oblasti uměleckého výzkumu

 • Vyzýváme k prezentaci uměleckého výzkumu na témata související se sympoziem v délce 20 minut.
 • Vítáme abstrakty v angličtině (max. 800 znaků) navrhovaných prezentací s názvem, jménem, afiliací a e-mailovou adresou.
 • Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2023, e-mail: jackson@favu.vut.cz.
 • Vybrané příspěvky budou oznámeny do 15. září 2023.
 • Vybraným přednášejícím bude uhrazeno 150 EUR (cca 3500 Kč) na cestovní náklady.

Call for papers

 • We invite research papers dealing with methods of critical reading of historical press and its interpretations, case studies using these methods, etc., in the length of 20 minutes
 • Abstracts (max 800 characters) of proposed papers with a title, name, affiliation and email address are welcome
 • Deadline for submissions: August 31, 2023, email: jackson@favu.vut.cz
 • Selected papers will be announced by September 15, 2023
 • Selected presenters will be reimbursed 150 EUR (ca 3500 CZK) for travel costs

Call for Artistic Research presentations

 • We invite presentations of artistic research on topics related to the symposium theme in the length of 20 minutes
 • Abstracts (max 800 characters) of proposed presentations with a title, name, affiliation and email address are welcome
 • Deadline for submissions: August 31, 2023, email: jackson@favu.vut.cz
 • Selected papers will be announced by September 15, 2023
 • Selected presenters will be reimbursed 150 EUR (ca 3500 CZK) for travel costs

Contact person: Dr. Ladislav Jackson, Ph.D., jackson@favu.vut.cz, Faculty of Fine Arts, Brno University of Technology

More info/Více info: https://www.favu.vut.cz/f26745/d243047

Fb event for/událost k CfP: https://fb.me/e/4jqY90SP4