Lorem ipsum dolor

Dominik Hlinka vo Phoinix Bratislava

Dominik Hlinka:
The TimeLord

31. 5. 2024 o 18:00
Phoinix Bratislava
Štetinova 1

trvanie výstavy: 1. 6. - 6. 6. 2024

Vlastné prepočítanie sveta ( a nástroje k tomu nájdené na povale )

Šesťdesiatková sústava meria uhly, čas a polohu závislosťou na čísle 60.
Uhlovú minútu delíme na 60 sekúnd. 60 minút tvorí jeden stupeň a 360 stupňov
vytvára celok – kruh. V kruhu času má jedna minúta 60 sekúnd a jedna hodina 60
minút. Rok tvorí 360 sekulárnych a 5 dodatočných dní (sviatkov, kedy sa rodí nový
svet). Kruh času je kruh geometrický a je kruhom Zeme. Keď je geometria náukou
o nepohyblivých veľkostiach, astronómia je náuka o pohyblivých veľkostiach.
Naivný matematik a amatérsky astrológ, no o to viac zanietený astronóm, J. J. V.,
počíta čas bez jedného prsta na ruke, ktorý mu chýba z dávnejšieho nešťastia. Jeho
demonštrovanie matematického uchopenia sveta preklápaním do reality výpočtov
zostáva preto nalomené chýbajúcim číslom, jednou jednotkou. Svet počíta
modifikovane a spochybňuje konštrukciu sveta minulých vízií. A pravítkom na svojich
hodinkách mení uhol času.
J. J. V. je abstraktný muž, temponaut, ktorý uviazol v priestore, ale nie v čase. Pri
premiestňovaní zeme na svojom pozemku narazil lyžicou bágra do fotónu a
kontrakcia tejto hmoty spôsobila roztavenie nástroja, inak masívne spoľahlivého a
odolného kovu, na kašu. Na dvore sa tak vyhĺbil kulminačný bod a nastala reforma
kalendára, kedy sa štvorec rozbil na trojuholníky a z nich J. J. V. poskladal kruh.
Zložil celok, kolobeh.
So svojím sklonometrom (ide o astroláb, analógový počítač určený na riešenie
problémov v astronómii, pozn. autora) ďalej predpovedá sebe aj nám nalomený čas.
Presnou polohou (poloha planét na oblohe na vhodnom mieste) & presným časom
(čas udalostí), čo sú nevyhnutné dáta pre zostavenie horoskopu udalostí, J. J. V.
počíta počasie, ale aj budúcnosť sveta. Distribuuje budúcnosť do minulosti a vzápätí
hneď nato do súčasnosti (presne v tento okamih, príp. veľmi tesne pred ním), a to
všetko v šere, na povale svojho starého domu. Nestagnuje v napredovaní z dôvodu
straty viery v myslenie vopred, ktorému už dávno podľahla podstatná väčšina jeho
spoluobčanov, ktorá žije len teraz a premýšľa bezvýchodiskovo ale aktívne bojuje
proti osudu, čo by sa (asi najpriliehavejšie) dalo nazvať post-optimizmom.

Tento projekt podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia