Hodnotenie Ceny RGS

26. 11. 2018Artalk Infoservis

Hodnotenie Ceny RGS — BIELA KOCKA² 2017

Za rok 2017 bolo nominovaných v celkovom počte 44 projektov, viac ako dvojnásobne oproti minulému prvému ročníku Ceny RGS – BIELA KOCKA za prínos v oblasti galerijných činností. Povzbudilo nás, že okrem základných 4. súťažných kategórií pre členské zbierkotvorné galérie RGS, bola vo veľkom počte zastúpená a pozitívne uvítaná aj nová kategória: 5/ nezávislý projekt v oblasti galerijných činností. (Kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia).

Za ohodnotenie nominovaných projektov a ďalšie podnetné návrhy k organizovaniu Ceny ďakujeme odbornej porote, ktorá zasadala 23. októbra a 25. októbra 2018 v Banskej Bystrici v zložení: Zuzana Labudová, Hana Hudcovičová Lukšů, Peter Megyeši, Miloslava Borošová Michalcová, Svätopluk Mikyta, Jana Németh a Lýdia Pribišová.

Vyhlásenie výsledkov s odovzdávaním Ceny pripravujeme na začiatok decembra. Informovať budeme už čoskoro mailom a na našom webe: rgsr.sk.

INFO K POROTE CENY RGS - BIELA KOCKA² 2017:

ZUZANA LABUDOVÁ (*1974) — vyštudovala dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde v roku 2010 ukončila doktorandské štúdium. Pôsobí ako odborný radca na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach a je externým vyučujúcim dejín umenia na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa dejinám a teórii architektúry so zameraním na 19. storočie, pamiatkovej ochrane, dejinám dizajnu a súčasnému dizajnu, kritike, výskumu architektúry a príležitostne aj kurátorskej činnosti. Publikuje v odbornej literatúre, spolupracovala na viacerých knižných publikáciách a katalógoch.

HANA HUDCOVIČOVÁ LUKŠU (*1976) — absolvovala v odboroch sociológia a andragogika na Univerzite Palackého v Olomouci, ďalej sa vzdelávala v oblasti arteterapie a v postupoch efektívneho učenia detí, ktoré ju nakoniec doviedli k výchove umením a galerijnej pedagogike. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Truc sphérique, ktoré v Žiline vytvorilo a prevádzkuje kultúrne priestory Stanica Žilina-Záriečie a Nová synagóga. V rámci združenia sa systematicky venuje najmä programu pre deti, rodiny a školy a tvorbe projektov v tejto oblasti.

PETER MEGYEŠI (*1985) — vyštudoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Absolvoval študijné pobyty na FF UK v Prahe (2010/2011) a na FF MU v Brne (2013). Doktorandské štúdium ukončil na Katedre dejín a teórie umenia TU v roku 2014. Pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie a dejín umenia Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach a vedecký pracovník Ústavu dejín umenia SAV v Bratislave. Venuje sa najmä umeniu obdobia stredoveku, emblematike a súčasnému umeniu.

MILOSLAVA BOROŠOVÁ MICHALCOVÁ (*1973) — vyštudovala Dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 1997 - 2003 pôsobila v Stredoslovenskom múzeu v Banskej Bystrici v pozícii historičky umenia. V rokoch 2003 - 2015 pôsobila na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, kde sa venovala hnuteľným a nehnuteľným pamiatkam výtvarného charakteru. Metodicky usmerňovala mnohé reštaurátorské obnovy pamiatok. Od roku 2013 prednáša Dejiny umenia na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Dlhodobo spolupracuje na reštaurátorských a pamiatkových výskumoch, spolupracuje na výstavách a venuje sa znaleckej činnosti v odvetviach výtvarné umenie, pravosť umeleckých diel a sakrálne predmety.

SVATOPLUK MIKYTA (*1973) — absolvent VŠVU v Bratislave, študoval na Štátnej akadémii výtvarných umení v Stuttgarte, v rokoch 2001-2002 bol štipendiátom DAAD na UDK Berlin (SRN). Je laureátom Ceny Oskára Čepana 2008 a Strabag Art Award 2011. Na FaVU VUT v Brne vedie Ateliér kresby a grafiky. Spolu so Zuzanou Bodnárovou vedie od r. 2008 OZ Štokovec a otvorenú platformu BANSKÁ ST A NICA v industriálnych priestoroch železničnej stanice v Banskej Štiavnici, ktorá tvorí zázemie pre široké spektrum kultúrnych aktivít.

JANA NÉMETH (*1987) — vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začínala v rádiu Devín, od roku 2010 bola redaktorkou denníka SME na oddelení kultúry. Od januára 2015 píše pre Denník N najmä o umení, dizajne a architektúre. Od januára 2017 prebrala po Dušanovi Buranovi štafetu rubriky Na východ od raja v českom magazíne Art & Antiques.

LÝDIA PRIBIŠOVÁ (*1980) — vyštudovala dejiny a teóriu umenia a andragogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V roku 2013 obhájila doktorandský titul  na Universite La Sapienza v Ríme. V roku 2007 spoluzaložila galériu nehmotného umenia www.evolutiondelart.net, v roku 2012 založila neziskovú iniciatívu PILOT. Je nezávislá kurátorka, šéfredaktorka časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition, pôsobí v Bratislave. V rokoch 2013 – 2015 pôsobila ako projektová koordinátorka v tranzit.sk, v rokoch 2007 a 2011 spolukurátorovala slovenskú sekciu Prague Biennale, v roku 2019 bude spolukurátorovať Kaunas Biennial v Litve. Kurátorsky spolupracovala s mnohými verejnými a súkromnými inštitúciami na Slovensku i v zahraničí.