Ministerstvo kultury zveřejnilo výzvu na podporu kultury a kreativity v regionech

Ministerstvo kultury zveřejnilo další výzvu na podporu kultury a kreativity v regionech.

Výzva malá kulturní a kreativní centra je součástí iniciativy Národního plánu obnovy - Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center. Cílem výzvy je nejpozději do 1. prosince 2025 vybudovat alespoň 15 malých center ve všech regionech České republiky. Zajistí další rozvoj regionálního kulturního a kreativního sektoru.  

Centra budou středobodem kulturních a kreativních aktivit regionu, propojí umělecký, podnikatelský a občanský sektor, a zajistí další rozvoj potenciálu každého kraje. Dalším přínosem je zefektivnění a větší udržitelnost kulturní infrastruktury, a také motivace k vícezdrojovému financování projektů.

O podporu mohou žádat městské části hl. města Prahy, nestátní neziskové organizace (tj. obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky, zájmové sdružení právnických osob), obce a příspěvkové organizace územních samosprávných celků.

Podporu lze poskytnout pouze organizaci, která byla zřízena alespoň jeden rok před podáním žádosti o poskytnutí podpory. Současně musí žadatel vykonávat veřejné knihovnické a informační činnosti ve smyslu knihovního zákona a být uveden v Evidenci knihoven, která je k nalezení na následujícím odkazu: (https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-cs-341).

Žádosti je možné podávat prostřednictvím dotačního portálu ministerstva kultury v období od 21. 8. 2023 od 15:00 hod. do 29. 9. 2023 do 16:00 hod. Na výzvu je alokováno celkem 0,56 mld. Kč.

Více informací:

https://www.mkcr.cz/iniciativa-453-rozvoj-regionalnich-kulturnich-a-kreativnich-center-mala-kulturni-a-kreativni-centra

https://www.planobnovycr.cz/

Ministerstvo kultury je v rámci Národního plánu obnovy vlastníkem komponenty Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. V této komponentě je 5 iniciativ v jejichž rámci jsou postupně vypisovány jednotlivé výzvy. Na jejich základě lze požádat o dotaci na konkrétní projekt.

V současné době má ministerstvo kultury vypsáno 14 výzev, 11 z nich je již uzavřeno. Pro letošní rok se připravuje vypsání dalších 4 nových výzev, a 3 výzvy, které jsou opakovaně vyhlašovány v každém kalendářním či školním roce.