Otevřený dopis ministru kultury ve věci udržitelnosti a nerůstu v kultuře

Otevřený dopis ministru Martinu Baxovi je výsledkem ročního setkávání pracovní skupiny složené ze zástupců a zástupkyň různých českých kulturních institucí, jež ve svém programu a fungování pracují s koncepcí nerůstu. Text zformulovaný na počátku února v HaDivadle chce podnítit diskusi o principech nerůstové kultury a o podmínkách, v nichž dnes umělci, umělkyně a kulturní producenti a producentky tvoří. Pod dopis je možné se připojit zasláním svého jména a profese na email nerustvkulture@gmail.com, uzávěrka podpisů je 31. 3. 2022.

Vážený pane ministře,

oslovujeme Vás prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu z pozice níže podepsaných zástupců a zástupkyň zřizovaných i nezřizovaných kulturních organizací. Obracíme se na Vás jako na politickou osobnost, která symbolicky zastupuje celý český kulturní sektor, a domníváme se, že pro tento náš apel není vhodnějšího načasování. Nacházíme se v době (post)pandemické a zároveň na počátku Vašeho funkčního období. Oba tyto momenty chápeme jako příležitost k přenastavení strukturálního vztahu k dnes zakoušené socio­-ekologické krizi. Její řešení se ovšem neobejde bez proměny naší imaginace, při níž se právě kultura může stát důležitým aktérem. Namísto uchopení současné situace jako příležitosti pro změnu bohužel pozorujeme spíše snahu o rekonstrukci stavu před pandemií se všemi jeho problémy.

Česká kulturní scéna je robustní a plní nezastupitelnou společenskou roli. Leckdy ovšem navzdory podmínkám, ve kterých je realizována. Působíme ve vyčerpaném a setrvačném systému, jenž pro inovativní a společensky odpovědnou kulturu nevytváří vhodné prostředí již řadu let. Schází kulturněpolitická vize, která by neopakovala chyby, jež nás do současné krize kultury dovedly. Proto chceme přivést pozornost k principům, které jsou součástí odborných diskursů již několik desítek let a které formuluje idea nerůstu. Alternativu vůči současnému stavu, který plošně uplatňuje ekonomické náhledy, vidíme v důrazu na životní prostředí, spokojený život, smysluplnou práci, vzájemnou péči a kvalitu vztahů.

Jako jedno z nebezpečí současné podpory kultury vnímáme pragmatismus a jazyk, jímž se o financích putujících do provozu kulturních institucí mluví jako o ekonomické investici. Když se rozhodovalo o podpoře uzavřených kulturních institucí a o financích, které ministerstvo kultury získá v rámci Národního plánu obnovy, prvním argumentem bylo prohlášení, že se „jedná o dobrou investici z ekonomického pohledu“. Výsledkem této rétoriky je dlouho plánovaná strategie kulturně­-kreativních průmyslů, která ovlivňuje náhled na všechny ostatní sektory kultury a přínos kulturní produkce vypočítává především v procentech HDP. Z kultury, jejíž prospěšnost se vyhodnocuje na základě ekonomických a kvantitativních ukazatelů, ovšem mizí upřímné hledání toho, v čem je její smysl a význam pro společnost. Kultura pak přestává sloužit jako kvalitní nástroj reflexe a stává se dalším zdrojem k vykazování kvantity.

My jsme však přesvědčeni, že nejde primárně o to vyprodukovat a zkonzumovat co nejvíce knih, hudby, filmů, představení či výstav, ale spíše to vše nechat působit a prorůst do našich individuálních životů, a především do společnosti, kde tato vlákna zpevňují a spoluvytvářejí mezilidské vazby, neboť zvyšují intenzitu prožívání a vciťování se do zkušeností druhých. Tvořit neznamená pouze produkovat, jak to předpokládá současný systém financování a řízení kultury, ale i zkoumat, pochybovat, připravovat se, odpočívat a promýšlet zpětnou vazbu.

Chceme působit v prostředí, které poskytuje prostor pro rozvoj smysluplné a důstojné činnosti. Chceme revidovat a nalézt nové mechanismy řízení, které takovou tvorbu umožňují. Chceme kulturu, která má kompetentní a profesionální podporu. K tomu ovšem potřebuje adekvátní personální a systémový aparát.

Chceme tvořit a organizovat kulturní události s vědomím, že o udržitelnosti a možnostech rozvoje naší činnosti není rozhodováno zběžně, netransparentně, bez odezvy, bez zvážení jejího smyslu a společenského přínosu.

Chceme pracovat bez tlaku na výkonnost a zdůrazňování kvantifikovatelných údajů na úkor hledání smyslu toho, co děláme. Nechceme tvořit pro výkazy.

Chceme, aby se začaly budovat dobré vztahy a důvěra v otevřeném a pravidelném dialogu mezi zřizovateli či poskytovateli dotací a kulturními aktéry.

Chceme, aby státní a samosprávné struktury přijaly plnou odpovědnost za péči o kvalitní kulturu a neočekávaly, že trh – řídící se jinými pravidly a zájmy – tuto nenahraditelnou roli zastoupí. Požadujeme nové otevření debaty o statusu umělce (konkrétně ve vztahu k metodice rozdělování prostředků v rámci současné podoby podpory) a zlepšení samotné kulturní infrastruktury s důrazem na komunikaci mezi jednotlivými ministerstvy.

Požadujeme důstojné finanční ohodnocení a sociální zajištění nejen tvůrců, ale i administrativních pracovníků a ostatních zaměstnanců v kultuře.

Chceme důstojné pracovní podmínky pro zaměstnance ministerstva kultury a odborů kultury samospráv, členy oborových komisí a další odborné pracovníky zapojené do procesu řízení. Pro sektor správy stejně jako pro tvůrce si přejeme prostředí, které umožňuje profesionální pracovní výkony a ve kterém je možné působit s dostatkem odpočinku, vzdělávání, seberozvoje a osobního naplnění.

Výše popsané myšlenky nechtějí být ­úplným výčtem priorit nerůstové kultury, ale počátkem veřejné diskuse na kulturní scéně i mi­mo ni. Kvalitní a udržitelná kultura, jejíž pracovníci a pracovnice jsou spokojeni, je, jak věříme, důležitou součástí každé společnosti. Nerůst se proto nesmí omezovat jen na kulturu. Je načase přiznat si, že řešení klimatické krize nebude možné uskutečnit pouze čekáním na technologickou spásu, ale důsledným přenastavením naší imaginace a překročením stínu HDP jako ústřední hodnoty naší doby.

Význam pokroku je potřeba nanovo definovat. Věříme, že otázky, které nerůst a nerůstová kultura předkládají, jsou především pozitivní příležitostí myslet inovativně a radostně v zájmu spravedlivé a demokratické budoucnosti pro nás všechny.

Podepsaní a podepsané:

 1. Jakub Adamec, kurátor a programový dramaturg městské galerie PLATO, příspěvkové organizace města Ostravy
 2. Ivan Buraj, umělecký šéf HaDivadla, scény Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna
 3. Marie Čtveráčková, spoluzakladatelka a kurátorka nezávislé organizace Synth Library Prague
 4. Matyáš Dlab, umělecký ředitel platformy Terén, scény Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna
 5. Martina Johnová, kurátorka a dramaturgyně Veřejného sálu a Galerie Hraničář, spolkové organizace v Ústí nad Labem
 6. Anna Remešová, redaktorka nezávislého online časopisu o výtvarném umění Artalk.cz
 7. Šárka Zahálková, kurátorka městské galerie GAMPA, která je součástí Centra pro otevřenou kulturu, příspěvkové organizace města Pardubic
 8. Lukáš Jiřička, dramaturg platformy Terén, scény Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna, pedagog DAMU a FAMU
 9. Martina Sosnová, rekvizitářka, Švandovo divadlo na Smíchově
 10. Kristina Láníková, umělkyně, doktorandka na Akademii výtvarných umění v Praze
 11. Zbyněk Baladrán, spoluzakladatel a kurátor Display - sdružení pro výzkum a kolektivní praxi, spolková organizace, galerie a nakladatelství v Praze
 12. Milena Bartlová, profesorka UMPRUM
 13. Jan Frič, kmenový režisér Činohry Národního divadla 
 14. Marta Ljubková, dramaturgyně, literární kritička, pedagožka, Činohra ND a DAMU
 15. Anna Chrtková, scénografka, kurátorka / Divadlo X10
 16. David Pinkr, učitel dějepisu a zeměpisu na ZŠ Mrákov, spolupráce s Muzeum Chodska
 17. Linda Dušková, režisérka a dramaturgyně, Kolektiv Nesladim
 18. Michal Hába, divadelní režisér a umělecký šéf Lachende Bestien
 19. Anna Čonková, herečka, HaDivadlo
 20. Antonín Šilar, scénograf
 21. Kamila Polívková, divadelní režisérka a scénografka na volné noze
 22. Dagmar Haladová, dramaturgyně, momentálně rodičovská dovolená
 23. Lukáš Likavčan, filozof, pedagog, Centrum audiovizuálních studií FAMU
 24. Vojtěch Bárta, Chemické divadlo, režisér a autor
 25. Janka Ryšánek Schmiedtová, autorka a režisérka, OSVČ 
 26. David Šiktanc, umělecký šéf Činoherního studia města Ústí nad Labem p.o.
 27. Nina Jacques, dramaturgyně Činohry, Národní divadlo
 28. Ondřej Mikula, hudebník
 29. Edith Jeřábková, kurátorka, PLATO Ostrava, Institut úzkosti, Are, LES – společenství pro pěstování, teorii a umění
 30. Darina Alster, vizuální umělkyně, vedoucí ateliéru Nová Média 2 na Akademii výtvarných umění v Praze
 31. Vjera Borozan, pedagožka, Akademie výtvarných umění v Praze
 32. Daniela Zarodňanská, odbor kultury a volnočasových aktivit, koordinátor pro kulturu na Magistrátu města Ostravy
 33. Magdaléna Michlová, komunikace a PR, PLATO Ostrava
 34. Markéta Jonášová, kurátorka, Národní filmový archiv
 35. František Zachoval, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
 36. Anna Prstková, dramaturgyně HaDivadla, scény Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna
 37. Tomáš Procházka, umělecký šéf divadla Alfred ve dvoře
 38. Markéta Málková, ředitelka uměleckého rezidenčního domu pro živé umění REZI.DANCE, Komařice
 39. Honza Petružela, ředitel a dramaturg Fujaré, z.s., Rožnov pod Radhoštěm, a šéfredaktor Divadelní revue
 40. Fabrice Martin, ekonomický manažer Centra choreografického rozvoje SE.S.TA
 41. Robert Smolík, KALD DAMU, Balbineum Jičín
 42. Lenka Dolanová, kurátorka, RurArtMap, Muzeum Chotěboř, Vašulka Kitchen Brno
 43. Petra Vlachynská, kostýmní výtvarnice, nezávislá divadla
 44. Honza Malík, taneční kurátor a umělecký šéf uskupení PULSAR, pedagog a umělecký koordinátor Konzervatoře Duncan centre
 45. Pavel Matela, impresário, Bohemia Farmstudio – středisko umění a kultury z.s.
 46. Tereza Dvořáková, kulturní manažerka, ředitelka a kurátorka VZBUĎME VARY z.s., Karlovy Vary
 47. Adriana Světlíková, ředitelka servisní organizace pro kulturu Nová síť z.s.
 48. Filip Hauer, výtvarný umělec, doktorand na Akademii výtvarných umění v Praze
 49. Kristina Fingerland, výtvarná umělkyně
 50. Petr Pola, umělecký ředitel festivalu nového divadla Malá inventura
 51. Michala Piskačová, Verbarium z.s., Městské kulturní středisko Vodňany z.s.
 52. Alexander Peroutka, vizuální umělec a ředitel Galerie výtvarného umění v Náchodě, příspěvkové organizace Královehradeckého kraje
 53. Zuzana Šrámková, produkce, PLATO Ostrava, příspěvková organizace města Ostravy
 54. Alžběta Brůhová, architektka a spoluzakladatelka platformy Architektky, z.s.
 55. Aneta Kohoutová a Natálie Kratochvílová, NUUK kulturní sauna a osvěžovna, Festival Hiki Joki a komunitní akce Nábleší v Hradci Králové
 56. Lukáš Karásek, performer, předseda spolku tYhle
 57. Kateřina Bohadlová, nezávislá kulturní organizace Theatrum Kuks z.s. a nezávislé divadlo Geisslers Hofcomoedianten
 58. Florent Golfier, tanečník, choreograf, spoluzakladatel kolektivu tYhle, projektový manažer Vize Tance
 59. Martin Musílek, ředitel Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace
 60. Marie Kinsky, předsedkyně Vize Tance
 61. Michaela Dašková, performerka, nezávislá divadla
 62. Adam Langer, ředitel Sladovny Písek, o.p.s.
 63. Ondřej Lasák, dramaturg a vydavatel, Genot Centre
 64. Barbora Hodonická, ředitelka kulturní neziskové organizace Kontrapunkt , z. ú. Hradec Králové
 65. Barbora Ciprová, kurátorka, Společnost Jindřicha Chalupeckého
 66. Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého, kurátorka
 67. Martin Roškaňuk, ředitel příspěvkové organizace Kultura Volyně
 68. Jiří Adámek Austerlitz, divadelní režisér, autor a pedagog, KALD DAMU
 69. Eliška Říhová, režisérka, absolventka DAMU
 70. Martin Bernátek, teatrolog, Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouc.
 71. Barbora Etlíková, divadelní kritička, blog Podhoubí, časopis Svět a divadlo
 72. Andrijana Trpković, kostýmní výtvarnice, scénografka, doktorandka KDV UK, členka Kolonie z. S.
 73. Jan Hušek, herec Činoherního studia města Ústí nad Labem
 74. Miroslav Kumhala, inspicient a herec, Hadivadlo, scéna Centra experimentálního divadla p.o. města Brna
 75. Sára Šimek Arnsteinová, divadelní tvůrkyně, zakladatelka souboru Ufftenživot, freelancer
 76. Anna Peřinová, herečka, Klicperovo divadlo
 77. Lucie Ondra Ferenzová, režisérka A studia Rubín a umělecká šéfka divadla Kolonie
 78. Martina Hajdyla Lacová, tanečnice, choreografka, spoluzakladatelka nezávislé taneční skupiny ME-SA
 79. Andrea Berecková, herečka, členka souboru Činoherního studia Ústí nad Labem
 80. Ludmila Vacková, ředitelka Studia ALTA a festivalu Nultý bod
 81. Lukáš Janičík, filmový střihač
 82. Pavel Gejguš, dramaturg Národního divadla moravskoslezského
 83. Jindřich Čížek, hudební skladatel, člen Lachende Bestien
 84. Miroslav Lukačovič, režisér na volné noze
 85. Katarína Hládeková, umělkyně a pedagožka, Fakulta výtvarných umění VUT
 86. Klára Fleková, scénografka
 87. Linda Rybáková, ředitelka Divadla Oskara Nedbala Tábor, příspěvkové organizace Jihočeského kraje 
 88. Dominik Gajarský, umělec a pedagog na UMPRUM v Praze
 89. Petra Hlaváčková, kurátorka a kritička, 4AM Fórum pro architekturu a média
 90. Karolína Plicková, divadelní teoretička a pedagožka KALD DAMU
 91. Lukáš Brychta, divadelní režisér, teoretik a pedagog, divadlo Pomezí, KTK a KALD DAMU
 92. Kateřina Melenová, ředitelka Galerie Benedikta Rejta v Lounech, příspěvkové organizace Ústeckého kraje
 93. Kateřina Císařová, herečka, Divadlo Na zábradlí
 94. Marie Blažková, ředitelka kulturních služeb města Moravská Třebová
 95. Václav Magid, pedagog, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně a Akademie výtvarných umění v Praze
 96. Jindřiška Dudziaková, herečka, Národní divadlo, Pomezí
 97. Bohdan Karásek, filmař
 98. Petra Hanzlíková, produkční, Tanec Praha, spolek Z druhé strany, festival Nultý bod, Cirkopolis
 99. Jan Jiřík, Katedra teorie a kritiky DAMU, Palm Off Festival
 100. Alan Sýs, filmový střihač, student FAMU 
 101. Zai Xu, zakladatel, ředitel a kurátor v art space SVĚTOVA 1
 102. Kryštof Blabla, hudební a zvukový skladatel, student FAMU
 103. Boris Klepal, nezávislý hudební kritik a publicista
 104. Barbora Baronová, literární dokumentaristka a nakladatelka, nakladatelství wo-men
 105. Nela Beislová, produkční, Luhovaný Vincent, LITR Olomouc
 106. Jolana Danková, PR manažerka, Národní filmový archiv
 107. Jakub Jirásek, filmový režisér a hudebník
 108. Hana Blažková, literární publicistka, doktorandka komparatistiky na FF UK
 109. Kateřina Dudová, filmová a divadelní režisérka na volné noze
 110. Tereza Marečková, divadelní dramaturgyně, Činoherní studio, Divadlo Masopust
 111. Eliška Brtnická, choreografka, performerka, dramaturgyně
 112. Tereza Rudolf, umělecká ředitelka Fotograf Festivalu
 113. Natálie Rajnišová, scénografka, hudebnice
 114. Janek Lesák a Natálie Preslová, umělecké vedení Divadla NoD
 115. Pavlína Drnková, studentka Katedry divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci, produkční festivalu Divadelní Flora, členka rady Klubu mladého diváka Arter v Olomouci
 116. ​​Anna Kratochvílová, herečka, Klicperovo divadlo
 117. Helena Koblischková, dramaturgyně divadelního souboru Geisslers Hofcomoedianten, textařka a scénáristka na volné noze
 118. ​​Žaneta Bartáková, studentka
 119. Vendula Tomšů, scénografka, performerka, členka divadelního souboru 8lidí a dramaturgyně kulturně komunitního spolku Zvěřinec, Zlín
 120. Jan Tomšů, scénograf, hudebník, zakladatel kulturní zlínské platformy Zvěřinec
 121. Bořek Mezník, básník a manažer
 122. Čestmír Kopecký, nezávislý filmový a televizní producent, spolupracující také s Českou televizí
 123. Alice Koubová, proděkanka pro vědecko-výzkumnou činnost DAMU, Praha
 124. Jaroslava Šiktancová, režisérka, vedoucí souboru BodyVoiceBand
 125. Jana Kozubková, herečka, písničkářka, moderátorka
 126. Viktorie Knotková, dramaturgyně Divadla Husa na provázku, předsedkyně Brémského spolku pro česko-německou spolupráci  
 127. Jaroslav Tvrdoň, nakladatel (RUBATO, OFFICINA PRAGA)
 128. Marek Novák, filmový producent, Xova Film
 129. Magdalena Müllerová, Kancelář Kreativní Evropa Kultura, Akademie IDU
 130. Roman Štětina, výtvarný umělec a pedagog AVU
 131. Kateřina Součková, dramaturgyně, Činoherní studio města Ústí nad Labem
 132. Fedir Kis, herec, OSVČ, student DAMU
 133. Veronika Watzková, scénografka, designérka, zakladatelka studia MYDVĚ
 134. Jonáš Verešpej, produkce a komunikace, hudební klub Ankali
 135. Johana Schmidtmajerová, herečka, OSVČ, spolupráce: Studio Hrdinů, KOMEDIE (Městská divadla pražská), Minor, MeetFactory
 136. Dita Kaplanová, herečka, Divadlo na zábradlí
 137. Martin Sládeček, dramaturg, umělecký šéf divadla Husa na provázku
 138. Ida Tausch, kulturní produkční, DJka & umělkyně
 139. Pavla Sceranková, sochařka a pedagožka na AVU v Praze
 140. Tomáš Janypka, choreograf a performer, ZDRUHESTRANY
 141. Petra Chaloupková, ředitelka Taneční školy Balladine, produkční Moravské zemské knihovny
 142. Radek Marušák, vedoucí katedry výchovné dramatiky DAMU, pedagog v organizaci Učitel naživo
 143. Jana Jungvirtová, asistentka režie / nápověda, Divadlo Na zábradlí Praha
 144. Viktor Černický, choreograf a performer, ZDRUHESTRANY
 145. Piotr Sikora, kurátor rezidenčního programu MeetFactory 
 146. Nela Klajbanová, kurátorka platformy PAF, ředitelka knižního veletrhu LITR, kurátorka galerie etc. 
 147. Miroslav Oščatka, ředitel Centra experimentálního divadla
 148. Magdaléna Petráková, statutární zástupkyně spolku, Luhovaný Vincent
 149. Kateřina Svatoňová, teoretička filmu a médií, kurátorka a pedagožka FFUK
 150. Barbora Kleinhamplová, vizuální umělkyně, Institut úzkosti
 151. Eva Koťátková, vizuální umělkyně, Institut úzkosti
 152. Jan Zálešák, kurátor a pedagog, Fakulta výtvarných umění VUT v Brně
 153. Tereza Dočkalová, herečka činoherního divadla, Divadlo Pod Palmovkou
 154. Aleš Bergman, režisér a pedagog JAMU, DAMU, VOŠH
 155. Veronika Janatková, výkonná ředitelka tranzit.cz / bienále Ve věci umění
 156. Tereza Stejskalová, programová ředitelka a kurátorka tranzit.cz / bienále Ve věci umění
 157. Mariana Čížková, herečka a pedagožka DAMU
 158. Karel Vostárek scénograf, sochař, režisér a herec, DAMU, Kruh umění z.s., Divadlo Karrosa Praha
 159. Filip Cenek, vizuální umělec a pedagog Fakulty výtvarných umění VUT
 160. Juliána Šiktancová, scénografka a kostýmní výtvarnice
 161. Marie Lukáčová, umělkyně a pedagožka FAMU, CAS
 162. Sara Maďarová, studentka DAMU
 163. Jiří Žák, audiovizuální umělec a redaktor Artyčok TV
 164. Agáta Hrnčířová, kulturní produkční, moderátorka
 165. Jan Wilda, student umělecké školy
 166. Miroslav König, herec, Divadlo Na zábradlí
 167. Marianna Placáková, redaktorka časopisu A2
 168. Lucie Andělová, herečka, Klicperovo divadlo v Hradci Králové 
 169. Dominik Lang, umělec a pedagog UMPRUM
 170. Magdaléna Gurská, Veřejný sál Hraničář, ilustrátorka a grafička
 171. Roman Černík, ředitel zapsaného ústavu Johan, provozovatele Moving Station, Plzeň
 172. Michal Lurie, herec Klicperovo Divadlo
 173. Tereza Strmisková, divadelní lektorka a předsedkyně spolku Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském
 174. Tomáš Kubart, vědecko-výzkumný pracovník, Ústav pro českou literaturu, AV ČR
 175. Petr Vrba, dramaturg festivalu Alternativa
 176. Michala Gatialová, herečka, Klicperovo divadlo Hradec Králové
 177. Marie Švestková, herečka, Městské divadlo Kladno - Lampion, Divadlo Štvanice, Divadlo X10, Venuše ve Švehlovce
 178. Radek Jandera, odborný asistent, Fakulta umění a designu, UJEP
 179. Petr Dlouhý, kurátor, Studio ALTA
 180. Václav Havelka, hudební dramaturgie, MeetFactory.cz
 181. Jan Bednář
 182. Ivan Bergmann, kurátor sbírky soch Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, výkonný redaktor časopisu Prostoru Zlín
 183. Viktor Piorecký, CEO, Bastl Instruments
 184. Lukáš Kubina, teatrolog, Katedra divadelních a filmových studií, Univerzita Palackého v Olomouci
 185. Noemi Purkrábková, členka audiovizuálního uměleckého kolektivu BCAAsystem a redaktorka časopisu o výtvarném umění Art Antiques
 186. Kolektiv Punctum
 187. Polina Khatsenka, promotérka, hudebnice, audiovizuální umělkyně, phonon~ crew, Ústí nad Labem.
 188. Matěj Kotouček, zvukový umělec, provozní vedoucí Noise Kitchen, Bastl Instruments
 189. Marcela Mašínová, předsedkyně spolku PaNaMo
 190. Milli Janatková, nezávislá audiovizuální autorka a performerka
 191. Radúz Mácha, herec, Národní divadlo Praha
 192. Jakub Liška, divadelní teoretik, dramaturg a redaktor časopisu CEDIT
 193. Ondřej Macl, spisovatel, herec, hlavní editor revue Prostor
 194. Dagmar Fričová, umělecká šéfka a dramaturgyně, A studio Rubín, Praha
 195. Eva Marková, publicistka a pedagožka, Gymnázium Paměti národa, Praha 
 196. Lucie Česálková, filmová historička, Katedra filmových studií FF UK; šéfredaktorka Iluminace, Národní filmový archiv
 197. Viktorie Vítů, ředitelka Fotograf Gallery
 198. Daniela Voráčková, autorka divadelních projektů, herečka, lektorka, spoluzakladatelka MOTUS z.s.
 199. Jitka Bret Srbová, předsedkyně Asociace spisovatelů
 200. Amálie Bulandrová, studentka teorie umění UMPRUM, spolupracovnice Centra experimentálního divadla
 201. Bára Šimková, umělkyně, doktorandka AVU 
 202. Maria Topolčanská, architektka a rektorka AVU v Praze
 203. Hana Janečková, FAMU CAS pedagožka, Display Sdružení pro výzkum a kolektivní praxi 
 204. Jakub Tvrdík, herec Klicperova divadla v Hradci Králové
 205. Otto Kauppinen, dramaturg, překladatel, doktorand na Divadelní fakultě JAMU v Brně
 206. Ondřej Jiráček, herec a zdravotní klaun
 207. Karolína Vojáčková, architektka, studenkta Akademie výtvarných umění v Praze, Ekobuňka AVU
 208. Michal Mitro, umělec a předseda interdisciplinárního spolku ssesi.space
 209. Tereza Vinklárková, vizuální umělkyně, galerie Umakart 
 210. Ondřej Sosna, programový produkční Moving Station, Plzeň
 211. Barbora Liška, redaktorka Časopisu CEDIT, Centrum experimentálního v Brně
 212. Pavel Kraus, Konektiv z.s.
 213. Lucia Škandíková, scénografka 
 214. Zuzana Sceranková, scénografka na volné noze a členka skupiny 8lidí
 215. Hana Malaníková, vedoucí Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU
 216. Markéta Lisá, umělkyně, doktorandka Katedry výtvarné výchovy PedF MUNI
 217. Veronika Benešová Hudečková, nakladatelka a knihkupkyně, nakladatelství verzone, knihkupectví 2veverky

 1. Lucie Páchová, nezávislá tvůrkyně
 2. Anna Štičková, Platforma Knihex, Institut umění IDU, doktorandka na FF MUNI
 3. Veronika Vlková, umělkyně a pedagožka, Fakulta výtvarných umění VUT 
 4. Dominika Srostlíková, hudebnice, členka kolektivu Hlubina
 5. Veronika Kyrianová, VerRich a GOGLMOGL produktion, z. s.
 6. Richard Němec, VerRich a GOGLMOGL produktion, z. S.
 7. Anna Klimešová, režisérka na volné noze, členka skupiny 8 lidí
 8. Markéta Lábusová, režisérka a skladatelka
 9. Hana Magdoňová, performerka, organizátorka Agronauts* Collective, diplomantka FAVU, VUT
 10. Magdalena Hejzlarová, filmová režisérka a výtvarnice, výtvarná asistentka v Ateliéru radostné tvorby
 11. Matěj Nytra, dramaturg, HaDivadlo, scéna Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace města Brna 
 12. Sylva Ficová, překladatelka, OSVČ
 13. Štefan Pecko, umělec v postpraxi, pedagog SOŠ Litvínov-Hamr
 14. Pavol Smolárik, profesionální herec a hudebník na volné noze spolupracující s Divadlem Minor, Divadlem Letí, MDP, Damúza 
 15. Eliška Šťastná Fialová, vizuální umělkyně
 16. Ladislav Zářecký, správce depozitáře knihovny PNP, autor, spoluzakladatel Platformy pro urbánní kritiku a kreativitu
 17. Osamu Okamura, děkan, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
 18. Marika Volfová, doktorandka na FaVU VUT
 19. Anna Schmidtmajerová, herečka na volné noze, spolupráce s Dejvickým divadlem, Divadlem pod Palmovkou, Cirkem La Putyka, Studiem DAMÚZA
 20. Diana Winklerová, umělkyně a pedagožka UMPRUM
 21. Petra Vlachynská, sochařka, Katedra umění, FUA TUL, Liberec
 22. Zuzana Štefková, kurátorka galerie Artwall, Ústav pro dějiny umění FFUK
 23. Jan Srostlík, pracovník v sociálních službách, Olomouc
 24. Jan Matásek, skladatel a herec, Cirk La Putyka, Minor, divadlo F.X.Šaldy
 25. Eva Kratochvílová, režisérka a hudebnice, psycholožka
 26. Eva Mráziková, kurátorka a ředitelka Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem, Lidé výtvarnému umění - výtvarné umění lidem, o. p. S.
 27. Michaela Valášková, realizátorka komunitních aktivit a velkoformátových maleb ve veřejném prostoru Ústí nad Labem
 28. Kateřina Vídenová, architektka a pedagožka, UMPRUM
 29. Tereza Ondrová, tanečnice, performerka, choreografka, Temporary Collective 
 30. Petra Tejnorová, režisérka na volné noze, pedagog DAMU, performerka a členka Temporary Collective
 31. Josef Doležal, student KČD DAMU
 32. Adam Vačkář, vizuální umělec, zakladatel spolku Hope Recycling Station, pedagog Univerzity Karlovy
 33. Karolína Žižková, environmentální antropoložka, Platforma pro urbánní kritiku a kreativitu 
 34. Hana Müllerová, herečka
 35. Kristýna Täubelová, scénografka, pedagožka na DAMU, dramaturgyně pořadů pro školy a rodiny s dětmi v SCT UFFO
 36. Alžběta Bačíková, vedoucí Artyčok.TV a umělkyně
 37. Dora Bouzková, česko-mexická divadelní umělkyné na volné noze, principálka spolku Loutky bez hranic
 38. Adriana Kubištová Máčiková, herečka, Divadlo b
 39. Mgr. Zora Breczková, umělecká ředitelka festivalu současného tance s mezinárodní účastí – SIRAEX
 40. Rufina Bazlova, umělkýně, scénografka na volné noze
 41. Anna Kroupová, herečka a učitelka v Montessori škole 
 42. Jan Bažant, Grafik, scénograf a Loutkář, pedagog KALD DAMU
 43. Ridina Ahmedová, hudebnice, performerka a pedagožka, vede Hlasohled, centrum pro práci s lidským hlasem
 44. Kateřina Palešníková, produkční Dům umění Ústí nad Labem
 45. Jaroslav Horecký, dramaturg Divadla 29, produkční galerie Art space Nov
 46. Tereza Nováková, kurátorka, databáze a platforma environmentálního umění Artbiom
 47. Barbora Kropáčková, programová dramaturgyně Veřejného sálu Hraničář, spolkové organizace v Ústí nad Labem
 48. Markéta Ptáčníková, herečka a hudebnice, Praha
 49. Petr Hanák, herec, Divadlo Polárka
 50. Štěpánka Romová, herečka v Divadle Polárka, Brno
 51. Howard Lotker, divadlo HoME z.s., KALD a KATaP DAMU, Prague Film School
 52. Martina Watzková, produkce a fundraising, RUN OPERUN, PARMA Recordings
 53. Zuzana Bruknerová, loutkoherečka, divadlo Buchty a loutky
 54. Lukáš Černý, student dramaturgie, KALD DAMU
 55. Lenka Jabůrková, scénografka
 56. Lucie Hlaváčková, umělecká vedoucí Taneční studio ELPÉ Příbram, pedagog HAMU (katedra tance) Praha
 57. Jiří Lössl, pedagog na DAMU a HAMU v Praze
 58. Karolina Gilová -tanecnice, pedagozka v oblasti amaterskeho tance, pedagozka DAMU
 59. Magdalena Jiřička Stojowska, divadelní režisérka a dramaturgyně
 60. Pavla Dombrovská, Divadlo Líšeň
 61. Štěpána Nlasa Mfuta, choreografka, performerka, taneční pedagožka; zakladatelka  MANUS Art Collective z.s.
 62. Zora Velková, scénografka, IB Visual Art teacher
 63. Zden Brungot Svíteková, taneční umělkyně (interpretka, choreografka, badatelka) na volné noze, spoluzakladatelka a umělecké spoluvedení Ostružina z.s.
 64. Jan Samec, výtvarník a ředitel Galerie umění Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
 65. Tomáš Slunský, hudební kurátor, šéf hudebního labelu, spolupracuji s PLATO Ostrava
 66. Gabriela Gyömberová, ZŠ Propojení, Sedlčany 
 67. Jana Písaříková, kurátorka, Galerie města Blanska, Moravská galerie v Brně
 68. Lucia Račková, produkční spolku Ostružina, kostymérka
 69. Marika Smreková, divadelní režisérka na volné noze spolupracujíci s OSTRUŽINOU z.s., zakladatelka a kurátorka komunitního festivalu UM UM
 70. Martin Marek, zvukový umělec, kolektiv phonon~
 71. Tomáš Kočí, produkční na volné noze, student Katedry produkce DAMU
 72. Mikuláš Čížek, herec na volné noze, Divadlo Minor, Národní divadlo, Městská divadla pražská
 73. Iva Polanecká, audiovizuální umělkyně, phonon~ crew, Praha
 74. Martin Blažíček, pedagog Centra audiovizuálních studií FAMU a manažer projektu Videoarchiv NFA
 75. Jakub Tajovský, malíř, doktorand FAVU VUT
 76. Klára Peloušková, pedagožka UMPRUM
 77. Roman Novotný, pedagog a teoretik designu, Katedra informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 78. Nikola Březinová, lektorka edukačních programů městské galerie GAMPA, která je součástí Centra pro otevřenou kulturu, příspěvkové organizace města Pardubic
 79. Filipína Cimrová, herečka, divadlo Polárka a nezávislý sektor divadla
 80. Veronika Sellner, doktorandka, Masarykova Univerzita
 81. Alena Štěrbová, edukátorka, Národní galerie Praha, vědecká pracovnice, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
 82. Barbora Látalová, tanečnice, choreografka, pedagožka, Ostružina z.s.
 83. Pavel Maršálek, Pražský literární dům autorů německého jazyka
 84. Matyáš Zeman, umělec, student AVU a člen Ekobuňky Avu
 85. Viktor Prokop, student DAMU
 86. Lenka Sýkorová, kurátorka, Galerii Altán Klamovka
 87. Alžběta Kvapilová, ředitelka DW7, o.p.s.
 88. Jakub Frank, kurátor
 89. Viktor Eichler, student KA UMPRUM
 90. Jiří Misař, principál Žongléros Ansámbl, ředitel festivalu Žonglobalizace
 91. Zdeněk Konečný, hudební dramaturg, MENU z. s. 
 92. Tereze Hofová, herečka
 93. Vít Jebavý, design process – Brána Jihlavy
 94. Jiří Šimek, Herec a divadelník, člen vedení souboru Ufftenživot
 95. Ivana Kanhäuserová, scénografka
 96. Dagmar Meda Brejlová, kolektiv Hlubina
 97. Jiří Mádl, herec, režisér, scénárista
 98. Ludmila Rellichová, taneční pedagog, ředitelka TaPS Magdaléna, z.s.


Více informací a aktuální verzi podpisů najdete pod tímto odkazem.


Ilustrace: Magdaléna Gurská