Otvorené stanovisko Rady galérii Slovenska k pripravovanému zákonu o múzeách

17. 10. 2022Artalk Infoservis

Publikujeme otvorené stanovisko Rady galérií Slovenska k pripravovanému zákonu o múzeách a do platnosti by mal vstúpiť v prvej polovici roka 2023. Rada galérií sa otvorene dištancuje od jeho prípravy, nakoľko v tejto podobe neprináša nové potrebné zmeny. Práve naopak, pripravovaný zákon vypúšťa z názvu slovo „galéria“, čo RGS považuje za nesprávne – galérie spĺňajú aj funkcie, ktoré múzeá nie.

Vážená pani ministerka,

pre Radu galérii Slovenska (ďalej RGS) je neprijateľný pripravovaný zákon o múzeách. Na oficiálnom stretnutí, ktoré zorganizovalo Ministerstvo kultúry SR (ďalej MK SR) so zriaďovateľmi a stavovskými organizáciami  6. októbra 2022 vo Zvolene a na ktorom prezentovalo aktuálne znenie nového zákona sme sa dozvedeli, že odborné pripomienky predložené našou zástupkyňou v pracovnej skupine neboli akceptované.  

Na tomto dôležitom odbornom stretnutí nám chýbala Vaša prítomnosť a tiež neprítomnosť generálnej riaditeľky SNG Mgr. Alexandry Kusej, Phd. a Mgr. Branislava Panisa generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea ako zástupcov našim národných inštitúcií. 

Naše stanovisko uvádza, že návrh zákona o múzeách sa nachádza momentálne vo fáze prípravy, ktorá nie je vhodná na ďalší krok v rámci legislatívneho procesu schvaľovania.

Pripravovaný návrh zákona o múzeách v tejto podobe neprináša nové potrebné zmeny v zákone, nie sú pomenované nové požiadavky na zákon zo strany odbornej verejnosti (nie je lepším zákonom ako platný zákon a neprináša lepšie riešenia, skôr naopak: vnáša chaos do legislatívy v mnohých bodoch); je nedostačujúci, čo sa týka predmetu zákona: vypustila sa z názvu „galéria“, čo RGS považuje za nesprávne – galérie spĺňajú aj funkcie, ktoré múzeá nie (napríklad sú aktívne na poli prezentovania, formovania a zhodnotenia súčasného vizuálneho umenia) a príklady na ich fungovanie nachádzame vo svete (porovnaj: National Gallery v Londýne a pod.). Neprináša dostatočne presnú definíciu pojmu „galéria“ (súčasný návrh hovorí jednou vetou, že galéria je múzeum so špecializáciou na prezentáciu vizuálneho umenia – táto definícia je absolútne nedostačujúca a nepostačujúca).Následkom absentujúcej definície v celom znení návrhu zákona sú nezrovnalosti a nepresnosti (napríklad aká je v tomto prípade úloha Slovenskej národnej galérie a prečo tam figuruje pri Slovenskom národnom múzeu ako plnohodnotná inštitúcia pre galérie?). Nakoľko pripomienky členov RGS ohľadom mnohých ďalších otázok neboli do značnej miery akceptované, ani ich odmietnutie dostatočne vysvetlené RGS sa verejne a otvorene dištancuje od prípravy tohto zákona v takejto forme.

S pozdravom

Mgr. Ľudmila Kasaj Poláčková

predsedníčka RGS