TS: Beyond the Mask v EQO

Karíma Al-Mukhtarová, Peter Maščák, Alexander Takáč, Ján Zelinka / In Reverso vol. III: BEYOND THE MASK / kurátor: Adam Macko / EQO (priestor interaktívnej kultúry),  Spišský Hrhov / 2. 6. – 3. 8. 2022

In Reverso vol. III: BEYOND THE MASK

Karíma Al-Mukhtarová – Peter Maščák – Alexander Takáč – Ján Zelinka

2/6 – 3/8/22

vernisáž: 2/6/22 – štvrtok – 18:00

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, 05302 Spišský Hrhov

kurátor: Adam Macko

Autorská kolektívna výstava vizuálneho umenia štyroch autorov (Karíma Al-Mukhtarová, Peter Maščák, Alexander Takáč, Ján Zelinka), ktorých vybrané diela tematicky reflektujú masku ako vizuálny atribút telesnosti. Maska (rúško) sa vplyvom pandémie covid stala dominantným viditeľným aspektom v spoločnosti. Mimo medicínskeho naratívu a politických interpretácií konformizmu či odporu je cieľom prezentácie analýza tohto stále prítomného gesta z pozície vizuálneho umenia. Skúmajú sa otázky vonkajšej identifikácie, vnútornej identity, fyzickej exploitácie, inverzného mysticizmu a analytickej dekonštrukcie jeho antropologického významu. Výstava je samostatnou operáciou v rámci cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty umeleckej individuácie. Vychádza z kritickej teórie (S. Sontag) a konfrontuje avizovaný emocionálny obrat (Ch. Esche) či inštitucionálnu postprodukciu (N. Bourriaud), ktoré sa koncipovali ako solistické teórie. Existenciálna kríza pandemického ohrozenia a klimatickej zmeny akcelerovali potrebu komplexného prehodnotenia, ktoré nie je len tematické, ale cieli na pozíciu umelca aj ako producenta a zajatca súčasného prekariátu. Úzkosť, osamotenie, neurózy individualizmu naznačujú, že skúmaným obratom (reverzom) je nová kontextualita, osvietenecká syntéza vytlačovaného kritického myslenia s prostredím svojej pôsobnosti. Vybraní autori odvracajú pohľad „od seba – beyond self“ (ktorý bol ešte stratégiou 90. a 00. rokov), nakoľko ho vyprázdnil balast sociálnych sietí a dávajú priestor analýze skrytej telesnosti. Umelci izolujú obrazy špekulatívnej reality – syntetizujú žitú skutočnosť a sekvenujú nové svety na generačne zrozumiteľné rámce. Konkrétne diela danú tému reflektujú z pozície mysticizmu univerzálnych foriem, transkultúrne prenosných a špecificky aplikovateľných (Al-Mukhtarová), psychologizujúcich (Maščák), transidentických (Takáč) a historicko-reflexívnych optikou mortality (Zelinka). Výstava ako celok predstavuje komentár zneviditeľnej telesnosti – izolovaného tela, pandémiou redukovaného na medicínsky a hygienický objekt, resp. digitálne vzorce trans-identity, „vnútorné strany masiek“.

Výstava predstaví diela malého a stredného objektu a digitálnych printov. Bude otvorená vernisážou vo štvrtok 2. júna 2022 o 18.hod v priestore EQO Sp. Hrhov. 

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. 

Karíma Al-Mukhtarová (*1989, Praha) je absolventkou AVU (Ateliér intermediální tvorby I., prof. MgA. Milena Dopitová) & VŠUP v Prahe (Ateliér Jiřího Davida, prof. Jiří David). Je držiteľkou Essl Art Award CEE / CZ za rok 2013. Zúčastnila sa početných individuálnych výstav v Česku a Nemecku. V tvorbe sa venuje intermediálnym objektom a inštaláciám. Skúma kultúrne kódy s intertextuálnym presahom, kde otláča prvky procesuality a multikultúrnej symboliky. Žije a tvorí v Prahe.

Peter Maščák aka Lavra (*1984, Michalovce) je absolventom FUTU v Košiciach (Ateliér súčasného obrazu, doc. Adam Szentpétery, akad. mal.). Je finalistom súťaže Maľba roka nadácie VUB 2016. Nadväzuje na mystifikačné stratégie postmodernizmu – prepája popkultúrnu symboliku animovaných odkazov s  temnými lovecraftovskými fantáziami, eklektické privlastnené materiály dáva do komunikácie s existenciálnymi figuratívnymi zobrazeniami. Žije a tvorí v Michalovciach.

Alexander Takáč (*1993, Košice) je absolventom FUTU v Košiciach (Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby, prof. P. Rónai, akad.mal.). Venuje sa témam identity, sebamystifikácie a transrodovej problematike cez pop-kultúrne stratégie. Figuratívne modely skúma skrze širokospektrálne formy klasickej maľby a kresby s priestorovými presahmi, digitálnemu renderovaniu a koláži či kreatívnemu písaniu. Žije a tvorí v Prahe.

Ján Zelinka (*1978, Vranov nad Topľou) je absolventom FUTU v Košiciach (Ateliér slobodnej kreativity 3D, prof. Juraj Bartúsz, akad.soch.). Dizertačnú prácu obhájil na VŠVU v Bratislave. Je držiteľom Ceny Oskara Čepana za rok 2015. Programovo sa venuje témam smrti a fyzickej konečnosti. Cez experimentálne materiály fixuje figuratívne a antropomorfné motívy, najčastejšie uhynutých zvierat, ktoré nesú silný existenciálny náboj. Žije a tvorí v Prešove.