TS: Čo je moje, je aj tvoje

Čo je moje, je aj tvoje / Autori: dsk., Pavol Hovanec, Daniela Krajčová, Soňa Patúcová & Petra Vojteková / kurátorka: Barbora Komárová / art – books – coffee, Baštová 6/B, 81103 Bratislava / Vernisáž: utorok 3. októbra 2017 / Trvanie výstavy: 4. október - 3. november 2017

 

Galéria abc vznikla ako multifunkčný priestor, ktorého cieľom je poskytovať návštevníkom rôznorodý program, zameraný najmä na mladé umenie. Názov odkazuje k trojslovnému spojeniu art – books – coffee, viažucemu sa na aktivity, ktorých cieľom je približovať mladé umenie stále širšiemu publiku. ART reprezentuje priestor galérie, ktorá sa stane miestom výstav, kurátorských projektov a prezentácií mladých výtvarných umelcov (do 35 rokov). BOOKS zastupuje aktivity spojené s predajom kníh zameraných na umenie. COFFEE predstavuje prevádzku kaviarne, ktorá podporuje a dopĺňa menované funkcie priestoru.

Súčasťou programu sú aj projekty mladých kurátorov venujúcich sa súčasnému vizuálnemu umeniu, ktorí okrem iného prinesú aj skupinové kurátorské výstavy. Prvú z nich do galérie prinesie Barbora Komarová, ktorá si ako hlavnú tému zvolila „spoluprácu“ v jej rôznych podobách.

Isté formy umeleckej spolupráce poznáme už napríklad zo stredoveku, kedy boli diela vytvárané v dielňach viacerými (aj anonymnými) autormi. V 20. storočí sa začal takýto typ umeleckej praxe rozvíjať, ale výraznejší „obrat ku spolupráci“ sa na výtvarnej scéne objavil počas deväťdesiatych rokov minulého storočia. Teoretik a kurátor Ján Zálešák vo svojej publikácii „Umění spolupráce“ tu rozlišuje dva typy takejto kolaborácie – na jednej strane „horizontálna“ prebieha medzi výtvarníkmi či inými účastníkmi umeleckej scény. Na strane druhej „vertikálna“ zas zapája publikum, ktoré sa buď priamo zúčastňuje na diele (napríklad v podobe spoločenskej akcie) alebo ho spoluvytvára, či aktivuje svojou prítomnosťou.

Existuje téma či metóda spolupráce aj v slovenskom súčasnom umení mladej generácie? Sú dnešní mladí výtvarníci „ochotní“ kooperovať, potlačiť svoje individuálne ambície za cenu spoločného, a teda častokrát anonymného, autorstva? Táto otázka sa odvíja najmä od nastavenia dnešného (nielen umeleckého) sveta, ktorý vyzdvihuje jednotlivca, do popredia pretláča individualizmus a s tým spojenú dravosť v prezentovaní seba, svojho mena, prípadne vlastnej samostatnej tvorby.

Čo je moje, je aj tvoje je skupinovou výstavou, ktorá sa zaoberá témou spolupráce vo výtvarnom umení a konkrétne pri samotnej tvorbe diel. Výtvarníci neboli pri ich koncipovaní a realizácii sami, ale do procesu zapojili aj ďalšie osoby – iných umelcov, kurátorov/teoretikov či verejnosť. Hoci sa jednotliví autori vo svojich prácach venujú rôznorodým témam, princíp ostáva rovnaký. Z (v niečom rozdielnych, v inom podobných) dôvodov sa spájajú s inými, a to buď jednorázovo alebo programovo.