TS: Erwin Wurm v Galérii mesta Bratislavy

Erwin Wurm: Umelec prosiaci o milosť / kurátor: Aurel Hrabušický / Galéria mesta Bratislavy / Bratislava / 3. 11. 2022 – 29. 1. 2023

Erwin Wurm. Umelec prosiaci o milosť

Galéria mesta Bratislavy 

Pálffyho palác, Panská 19, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 11.00 do 18.00 h, v stredu od 13.00 do 20.00 h

Trvanie výstavy: 3. 11. 2022 – 29. 01. 2023

Sprístupnenie výstavy: 2. 11. 2022

Vernisáž a krst knihy: 9. 11. o 18:00 

Kurátor: Aurel Hrabušický

Výnimočné miesto v 32. ročníku Mesiaca fotografie patrí rozsiahlej výstave Erwina Wurma, autora, ktorý slobodne prekračuje hranice fotografie a sochárstva. Jeho vtipné, ale aj štipľavo ironické komentáre k stavu civilizácie, sú vizuálne neobyčajne príťažlivé, ale pritom otvárajú priestor na diskusiu o hodnotách, umení a kultúre. Už dávno Bratislava nemala možnosť navštíviť rozsiahlu výstavu takejto hviezdy svetového umenia. Výstava tohto výnimočného umelca je usporiadaná v spolupráci s Galériou mesta Bratislavy. 

Kurátor Aurel Hrabušický k výstave hovorí: “Erwin Wurm, rakúsky multimediálny umelec, predstaví v Pálffyho pôaláci GMB výstavu, ktorej ťažiskom bude jeho najrozsiahlejšia a vo svete najznámejšia séria One Minute Sculptures. Dnes je v umení doba prekračovania hraníc všetkými smermi, ale Wurmovi sa podarilo niečo jedinečné – silné umelecké gesto, ktoré pritom dokáže osloviť široké publikum do tej miery, že chvíľami preniká až do sveta popkultúry. Spoluvytvára tak vizuálny horizont našej civilizácie. “

Erwin Wurm (1954, Bruck an der Mur, Rakúsko) študoval vo Viedni na Universität Graz, Hochschule für angewandte Kunst a Akademie der bildende Künste, kde získal magisterský titul. Pracuje s médiami fotografie, sochy a inštalácie. Patrí medzi popredných svetových umelcov, jeho diela boli prezentované na viac než 180 samostatných a 804 skupinových výstavách. Je držiteľom mnohých ocenení vrátane Veľkej rakúskej štátnej ceny (2013). Nemecký časopis Kunstjahr ho označil za umelca roka 2007. V roku 2017 reprezentoval Rakúsko na 57. Bienále v Benátkach. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach kľúčových múzeí a galérií, napríklad Tate Modern (Londýn), The Museum of Modern Art (New York), Solomon R. Guggenheim Museum (New York), Centre Pompidou (Paríž), Albertina (Viedeň) a MMK Museum of Modern Art (Frankfurt). Pôsobil aj ako pedagóg a kurátor. Žije vo Viedni a Limbergu.

Súčasťou vernisáže bude aj krst publikácie. Na Slovensku vychádza vôbec prvá monografia o tvorbe svetoznámeho rakúskeho umelca Erwina Wurma, a to pri príležitosti jeho výstavy v Galérii mesta Bratislavy. 

Sprievodný program k výstave:

15. 11. / 17:00 / Artist Talk / Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Svoradova 2

16. 11. / 14:00 / Lektorský sprievod 60+ 

26. 01. / 17:00 / Let's talk Art! Komentovaná prehliadka v angličtine

15. 01. / 15:00 / Na skok do výstavy - víkendový sprievod

Zriaďovateľom Galérie mesta Bratislavy je Hlavné mesto SR Bratislava

Organizátor: Galéria mesta Bratislavy, Mesiac fotografie, Stredoeurópsky dom fotografie

Partner: Rakúske kultúrne fórum

Výstavu finančne podporil Fond na podporu umenia.

Mediálni partneri: Artalk, Citylife.sk, Rádio Devín, INBA, GoOut, Fotonoviny

___________________________________

Erwin Wurm. The Artist Begging for Mercy

Bratislava City Gallery

Pálffy Palace, Panská 19, Bratislava

Open daily except Mondays from 11:00 a.m. to 6:00 p.m., on Wednesdays from 1:00 p.m. to 8:00 p.m.

Exhibition duration: 3. 11. 2022 – 29. 01. 2023

Exhibition disclosure: 2. 11. 2022

Exhibition opening and book launch event: 9. 11. o 18:00 

Curator: Aurel Hrabušický

An exceptional place in the 32nd year of the Month of Photography belongs to the

extensive exhibition of Erwin Wurm, an author who freely crosses the boundaries of

photography and sculpture. His witty, but also bitingly ironic comments on the state of

civilization are visually unusually appealing, but at the same time they open up a space

for discussions about values, art and culture. It has been a long time since Bratislava had

the opportunity to visit a large-scale exhibition of such a star of world art. The exhibition

of this exceptional artist is organized in cooperation with the Bratislava City Gallery.

Curator Aurel Hrabušický talks about the exhibition:“Erwin Wurm, an Austrian multimedia artist, will present an exhibition in the Bratislava City Gallery, the focus of which will be his most extensive and world-famous One Minute Sculptures series. Today is a time of crossing borders in all directions in art, but Wurm managed to do something unique – a strong artistic gesture that can appeal to a wide audience to the extent that it sometimes even penetrates the world of pop culture. Thus it co-creates the visual horizon of our civilization.”

Erwin Wurm (1954, Bruck an der Mur, Austria) studied at the University of Graz, Hochschule für angewandte Kunst, Wien and Akademie der bildende Künste, Wien, where he received his master's degree. He works with the medium of photography, sculpture and installation. Belongs to among the world's leading artists, whose works have been presented at more than 180 individual and 804 group exhibitions. He is the recipient of many awards including the Grand Austrian State Prize (2013). The German magazine Kunstjahr marked himfor artist of the year 2007. In 2017, he represented Austria at the 57th Biennale in Venice. His works are represented in the collections of key museums and galleries such as Tate Modern (London), The Museum of Modern Art (New York), Solomon R. Guggenheim Museum (New York), Center Pompidou (Paris), Albertina (Vienna) and MMK Museum of Modern Art (Frankfurt). He also worked as a teacher and curator. He lives in Vienna and Limburg.

Book launch event will be the part of the opening. The first ever book about the work of the world-famous Austrian artist Erwin Wurm is being published in Slovakia, on the occasion of his exhibition in the Bratislava City Gallery.

Accompanying program to the exhibition:

15. 11. / 17:00 / Artist Talk / Academy of Peforming Arts in Bratislava, Svoradova 2

16. 11. / 14:00 / Lecturer´s guide 60+ 

26. 01. / 17:00 / Let's talk Art! Guided tour in English

15. 01. / 15:00 / Jump into the Exhibition – weekend guide

The founder of the Bratislava City Gallery is the Capital of the Slovak Republic Bratislava.

Organisers: Bratislava City Gallery, Month of Photography, Central European House of Photography

Partner: Rakúske kultúrne fórum / Austrian Cultural Forum

The exhibition was financially supported by Slovak Arts Council.

Media partners: Artalk, Citylife.sk, Rádio Devín, INBA, GoOut, Fotonoviny