TS: Ivan Csudai

Ivan Csudai / ARS INTERPRETANDI (Umenie interpretácie) / Kurátor: Peter Michalovič / Považská galéria umenia v Žiline / 11. 3. – 10. 4. 2016

Ivan Csudai sa od začiatku svojej tvorby sa orientuje na maľbu, kresbu a grafiku. Výstava s názvom ARS INTERPRETANDI (Umenie interpretácie) prezentuje kolekciu z jeho maliarskej a kresliarskej tvorby približne od roku 2012 po súčasnosť.

Ak by sme chceli výstižne charakterizovať výtvarné diela Ivana Csudaia, prezentované na tejto výstave, tak je potrebné zdôrazniť, že jeho maliarsky a kresliarsky rukopis sa zakladá na stabilnom obrazovom „vokabuláre“, ktorý pozostáva zo súboru ikonických znakov. Tieto znaky spája originálna syntax do sofistikovaných kompozícií. Ďalším špecifikom tvorby maliarskej tvorby je vernosť plošnej maľbe, to znamená, že všetko, čo diváka vidí, sa nachádza na povrchu, vďaka čomu tieto obrazy upozorňujú na svoju autonómnosť a autoreferenciu. Obrazy (a podobne aj kresby) nie sú otrockým napodobnením nášho aktuálne prežívaného sveta, nie sú poslušnými reprezentáciami viditeľných tvarov živých bytostí a vecí vonkajšieho sveta. Naopak, možno konštatovať, že obrazy a kresby nenapodobňujú svet, ale reagujú na iné obrazy a kresby. Môžu to byť napríklad vlastné spomienky tvorcu, ale aj obrazy iných umelcov, z ktorých si tvorca vyberá určité detaily, používa ich ako citáty a alúzie. Tie sa stávajú súčasťou nových kompozícií, ktoré sa voči týmto citátom a alúziám správajú ako nové kontexty, schopné meniť ich pôvodné a obohacovať ich o nové významy.

Súčasťou tejto kolekcie obrazov sú aj obrazy, ktoré reagujú na diela Rudolfa Filu. Nie je to náhodné, pretože okrem toho, že ich spájalo priateľstvo a vzájomná úcta, Csudai roky spolupracoval s Filom. Vyvrcholením ich spolupráce bola v roku 2008 ich spoločná výstava s názvom Tretia ruka v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Okrem toho vytvorili aj spoločné diela. Csudai využitím niektorých detailov Filových obrazov a následným zakomponovaním do vlastných kompozícií vzdáva úctu k maliarskemu dielu tohto vynikajúceho slovenského výtvarného umelca.

Ivan Csudai si ako umelec zakladá na individuálnom štýle, pričom ho nepovažuje za meravú a nemennú šablónu. Je síce pravda, že na jednej strane opakuje ikonické znaky zo súboru vlastného vokabulára, medzi ktorými má privilegované postavenie medvedík Teddy, a využíva aj stabilizovanú syntax. Toto opakovanie má zmysel v tom, že zakladá príznakovosť individuálneho štýlu. Pravdou je však aj to, že na strane druhej sa Csudai zámerne odchyľovanie od vlastných pravidiel, individuálnych „noriem“ a toto odchyľovanie mu umožňuje individuálny štýl kultivovať, precizovať a zároveň meniť, čo tým najlepším spôsobom dokazujú vystavené obrazy.

Peter Michalovič