TS: Jana Ilková na Nástupišti 1-12

Jana Ilková: Diary. Rutinné oscilácie / kurátor: Eduard Kudláč / Nástupište 1-12 v Topoľčanoch / 3. 12. 2022 - 28. 2. 2022

Multimedialny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch  srdečne pozýva na otvorenie samostatnej výstavy fotografií

Jana Ilková : Diary. Rutinné oscilácie.

Kurátor: Eduard Kudláč

výstava potrvá 3. 12. 2022 - 28. 2. 2022

otvorenie 2. 12. 2022 o 18:00

Stredoformátové analógové monochromatické fotografie Jany Ilkovej v sebe komplementárne spájajú precíznu (konceptuálnu) prácu s obrazovým materiálom a takmer reportážny (manický) koncept práce s časom (udalosti) vo svojej jedinečnosti a

neopakovateľnosti. Observačné obrazové štúdie zachytávajú svet, ktorý fotografku nielen teritoriálne obklopuje, ale je aj vnútorne spojený s hlbokým prežívaním a so schopnosťou tieto intímne procesy zdieľať.

Formálne komponované tvaroslovie nasýtené hlbokým obsahom, znepokojivé mapy vyvstávajúcich otázok aj uzavreté (zakonzervované) stopy predchádzajúcich udalostí a indície spojenia s ľudskou prítomnosťou a budúcnosťou. V orbitáli obrazových záznamov sa stretávame s vrstvením mikropamätí (poslov putujúcich do budúcnosti zabúdania), ale aj so vznikom koncepcií nových realít vznikajúcich z dekódovania vzťahov medzi známym a znepokojujúcim v neustále meniacom sa skupenstve percepcie, balansujúcich na hrane abstrakcie a konkrétneho (dokumentárneho). Rutinné záznamy (situácia) sú v jednoduchých obrazoch narušené istým typom chybového zápisu. Táto jednoduchá chyba však v štruktúrovanej výpovedi zasiahne celý informačný tok (komplex) zmenami hodnôt prenášaného signálu. Tenzia medzi dešifrovaním poznaného a kontextom, ktorý našu schopnosť čítania obrazu umelo narúša, je zdrojom obsedantného napätia, transformáciou obligátneho (s očakávaným výkladom videného) na avantúru interpretácií a myslenia. Dokumentárna séria pôvodne zameraná na každodenný záznam prítomného sa v čase a kvantite transformovala na komplexnejší zápis, na expozíciu autentickosti (vrátane strachu) pobytu. Ilková nie je autorka ideových alebo vizuálnych paradoxov. Jej výpoveď je vrstevnatá a nestojí na jednoduchom protiklade ideí alebo zobrazených prvkov. Komponované vrstvy informácií komunikujú navzájom a napriek výslednému formálne jednoduchému gestu sme nútení konfrontovať sa s archetypálny modelmi otázok o najbytostnejších zákonitostiach existencie. Z odpovedí zase v tej istej chvíli túžime stavať stabilitu (pokoj), úzko súvisiacou nielen s našou budúcnosťou. Ilková je rafinovaná a vzdala sa nutkania interpretovať prítomnosť, pracuje s časovým (nielen) odstupom, minulosť a budúcnosť sa stávajú referenčným nástrojom prítomnosti oslobodeným od unáhlených reakcií a výkladov. Vzdialená od spoločenských reflexií pritom pomenúva prítomnosť zmysluplne a presne.

Projekt formou štipendia podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Činnosť Nástupišťa 1-12 podporil celoročne z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Vizuál: Matej Lacko (Nástupište 1-12)