TS: Kuchtová & Gábor

19. 11. 2015Artalk Infoservis

Magdaléna Kuchtová 14250600 MOŽNOSTÍ & Juraj Gábor OSVETĽOVANIE v Ciachovni / Ciachovňa - Považská galéria umenia v Žiline, Štefánikova 2, 010 01 Žilina / otvorenie: v piatok 20. 11. 2015 o 17:00 / trvanie výstav: 21. 11. - 11. 12. 2015

Séria krátkodobých výstav a prezentácií mladých vizuálnych umelcov je vôbec prvým výstavným projektom realizovaným v novej budove v správe Považskej galérie umenia v Žiline, pôvodne industriálnom objekte parnej elektrárne, známom viac pod názvom ciachovňa. Ide mu nielen o dočasné verejné sprístupnenie nového priestoru pred rekonštrukciou, spojené s prechodným naplnením jeho budúcej funkcie, má byť predovšetkým manifestáciou a prísľubom budúceho fungovania ciachovne, ako nového priestoru pre kvalitné súčasné umenie v Žiline.

Architektúra ciachovne, ktorá je v súčasnosti schátralá, oplýva svojim geniom loci a (pre niekoho) stimulujúcou sugestívnou atmosférou, zároveň je to miesto nachádzajúce sa v akomsi okamihu transformácie, čakajúce na plánovanú rekonštrukciu. Nachádza sa, ako už niekoľko krát v minulosti, v situácii opätovnej premeny funkcie z pôvodne industriálnej na kultúrnu, na priestor sprostredkovania umenia a z pôvodne uzavretého miesta sa tak má stať priestor verejnej komunikácie. Ocitá sa teda v okamihu predefinovávania celého jej zmyslu, ktorý tak v súčasnom momente dočasne postráda. Zároveň je súčasťou priam bujnejúcej stratégie kolonizácie nevyužívaných budov umením, ktorá je napokon osvedčená už aj v samotnej Žiline, či v súčasnosti tak populárnym kreatívnym priemyslom nahradzajúcim tradičnú produkciu tovarov a služieb. Samotný tento pohyb naznačuje celkovejšiu transformáciu spoločnosti, no otázne by malo byť, k čomu tento posun speje a aké stanovisko k nemu majú jeho aktéri zaujať.

PGU oslovila štvoricu mladých vizuálnych umelcov s ponukou realizovať svoje umelecké diela bezprostredne pracujúce s daným miestom, či už s jeho fyzickými alebo symbolickými kvalitami, jeho špecifickou atmosférou a aktuálnou situáciou. Priamo pre priestory ciachovne tak vznikajú časovo podmienené umelecké intervencie, miestne špecifické inštalácie a performancie reagujúce z rôznych perspektív na konkrétny priestor a širší kontext vzťahov, v ktorých sa toto miesto nachádza. Niektoré realizované práce tak budú len viac či menej efemérnou situáciou, zatiaľ čo iné budú mať svoju existenciu limitovanú aktuálnou situáciou budovy a len čo sa posunie do ďalšej fázy, zaniknú spolu s ňou.

Od novembra sa tak v ciachovni bude dať vidieť dvojica paralelných samostatných výstav Magdalény Kuchtovej a Juraja Gábora. Hoci sa jedná o samostatné projekty, realizované práce ale aj celkovo tvorba oboch autorov vzájomne v istom zmysle komunikujú. Obaja sa napríklad zaoberajú priestorom, no kým u Magdalény Kuchtovej je priestor viac diskurzívnym polom, u Juraja Gábora je predovšetkým elementárnou kategóriou a ideálom. V decembri pripravujeme prezentácie Mareka Hlaváča a Lucie Gašparovičovej & Jána Gašparoviča.

 

MAGDALÉNA KUCHTOVÁ

14250600 MOŽNOSTÍ

Magdaléna Kuchtová sa vo svojich prácach systematicky zaoberá textom, jeho vzájomným vzťahom k priestoru, jeho štruktúrou a organizáciou, schopnosťami utvárať a distribuovať obsahy (uvedené v nehierarchickom poradí). Zároveň sa tiež venuje problematike pamäte, pamäte vo vzťahu ku konkrétnemu miestu a vo vnútri konkrétnej spoločnosti, jej uchovávania a deformácie, ktorá sa v jej prácach často krát sústreďuje okolo témy pamätníka.

Pre žilinskú ciachovňu Magdaléna Kuchtová spracúva nádejné predmety, zanechané v jednej z miestností budovy, ktoré sa následne stávajú námetom 14250600 možných mikropríbehov. Interaktívnou inštaláciou skúma spôsoby tvorby narácie, generovania príbehu, organizácie textu v priestore a jeho vnímania.

 

JURAJ GÁBOR

OSVETĽOVANIE

Práce Juraja Gábora sú sústredeným osobným skúmaním základných kategórií, najmä priestoru a svetla. Vytvára priestorové inštalácie, performatívne situácie a v poslednom období niekoľkých rokov sa intenzívne venuje kresbe, ktorá je pre neho často prostriedkom analýzy architektonického priestoru a jeho idealizovanej rekonštrukcie do (občas hypotetického) pôvodného stavu. V poslednom období sa tiež zaujíma o prvok gradácie, konkrétne gradácie svetla v priestore, či priestorových vzťahov ako takých. Podobne v ciachovni nachádza situáciu gradácie priestoru a vytvára, respektíve rekonštruuje situáciu postupnej gradácie svetla. Ústredný prvok jeho mnohovrstevnej inštalácie má podobu plánovaného zásahu do budovy a prinavrátenia pôvodných kvalít priestoru komunikácie, funkcionalistického schodiska.


Výstava je súčasťou projektu Umenie v ciachovni realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a Žilinského samosprávneho kraja.