TS: Ladislav Čarný v Považskej galérii umenia

30. 11. 2022Artalk Infoservis

Ladislav Čarný: Mám česť byť partnerom zákonitostí prírody / kurátorka: Mira Sikorová-Putišová / Považská galéria umenia, Žilina / 10. 12. 2022 – 8. 4. 2023 

Ladislav Čarný

„Mám česť byť partnerom zákonitostí prírody“ 

Otvorenie: piatok 9. decembra 2022 o 17.00 hod

Miesto konania: Považská galéria umenia v Žiline, výstavné priestory na 1. poschodí

Trvanie: 10.12. 2022 – 8. 4. 2023 

Kurátorka: Mira Sikorová-Putišová 

Architektúra a vizuálna identita výstavy: Marcel Benčík a študentky Ateliéru Priestor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave

Výstava diel Ladislava Čarného (narodený v roku 1949 v Žiline) sa rozsahom podobá jeho dvom predošlým v Považskej galérii umenia, konaných v rokoch 1994 a 2010, no aktuálna s názvom „Mám česť byť partnerom zákonitostí prírody“ sa spomedzi nich najviac približuje chápaniu výstavy ako monografického titulu. Vybrané diela odkazujú na kľúčové oblasti autorovej tvorby v časovom rozmedzí od 80. rokov až po súčasnosť. Z formálnej strany ich zastrešuje intermediálny charakter: ide o objekty, inštalácie, site-specific realizácie, mediálne diela, procesuálne a interaktívne diela, čiže o formy, ktoré boli pre podobu umenia po roku 1989 v našom prostredí zásadné. Viacero z nich je osobitou podobou ťažiskového umenia inštalácie a objektu v 90. a nasledovných rokoch – tomu sa galéria v rámci svojich výskumných činností kontinuálne venuje. Na prvý pohľad tvorbu autora, ktorú len z čistej formálnej nutnosti označujeme ako intermediálna, čiže iba „technicky“ vzaté optikou objektu a inštalácie, definuje výrazná rozmanitosť. Určuje ju iný prístup autora k týmto médiám – k procesu ich vzniku a ich komponovania, kde prijíma existujúce procesy prírody – predovšetkým fyzikálne, nevynímajúc charakter miesta, kde sa dielo nachádza, no tiež prítomnosť alebo priamu interakciu diváka, a to všetko aj s permanentným rizikom vzniku náhodného (možno rušivého, nepredvídateľného) faktora. Tým sa oproti iným inštaláciám a objektom (najmä z 90. rokov, realizovaných stratégiou privlastneného a dotváraného readymade), autorove zdajú byť častokrát vyslovene efemérne, vizuálne premenlivé a vzhľadom na ich fyzikálne danosti a kontext miesta (v mnohých prípadoch šlo aj o negalerijné priestory) prakticky neopakovateľné s nemožnosťou ich reprízy na inom mieste a častokrát i terminálne.

Prítomnú kolekciu diel Ladislava Čarného definujú dve ťažiskové línie: faktor prijatia konkrétnych prírodných fyzikálnych procesov ako dôležitého činiteľa tvorby, ktorým je svetlo - umelé, denné prirodzené, svetlo vytvárané na báze fosforovej farby či flourescencie, čiže vynárania sa z tmy, tiež faktory obrazu ako odrazu a zrkadlenia. Druhou a v mnohých prípadoch s ňou tesne previazanou, je línia citácie a apropriácie (privlastnenia si) - teda komentovanie umenia a vytváranie jeho nových významov a súvislostí umením – zásahom umelca, pričom autor častokrát v pozícii média necháva diela iných umelcov interpretovať prostredníctvom fyzikálnych javov – aj s vedomím ich procesuálnosti či dokonca nezvratnosti. 

Pre pochopenie tvorby autora je dôležité mať bezprostredný kontakt s dielom, no mnohé, ktoré realizoval v 90. rokoch a v prvej polovici nového milénia, boli náročné na inštaláciu, autor ich z týchto dôvodov málokedy realizoval nanovo - výstava v PGU predstavuje viaceré z nich v podobe remakov – väčšinou ide o realizácie na báze svetla, ktoré majú v kontexte slovenského umenia po roku 1989 ojedinelé postavenie. Súčasťou výstavy je i viacero diel s prvkami citácie, - pre autora sú nielen narážkou (i spochybnením) doktríny automatického očakávania originality v umení, ale tiež aktualizovaním významu, jeho posunu či vytvorenia nového kontextu pôvodného diela. Takto v minulosti viackrát pracoval s aj s konkrétnymi zbierkovými predmetmi galérií, v prípade tejto výstavy ponúkne i citáciu diela zo zbierky PGU v Žiline. 

Viaceré diela umelca sa budú divákovi zdať známe, ocitli sa na menovaných skorších výstavách. Aktuálna výstava je však aj snahou komunikovať ju ako komplex, kde spojivom medzi dielami je práca s výstavným priestorom v podobe jeho architektonického členenia i vizuálnej komunikácie výstavy, na ktorej galéria spolupracuje Marcelom Benčíkom a študentkami Ateliéru Priestor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Sprievodný program k výstave bude zahŕňať okrem komentovaných prehliadok a vzdelávacích aktivít tiež krst monografie Ladislav Čarný vo štvrtok 16. februára 2023.

Realizáciu výstavy z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu. 

Štefánikova 2, 010 01 Žilina, Slovensko, pgu@vuczilina.sk

otvorená v utorok    sobotu od 10.00 do 18.00 hod