TS: Prihraj! v Galérii Médium

24. 11. 2021Artalk Infoservis

František Jungvirt, Aneta Honzová, Tuan Vuong, Josefina Karlíková, Tomáš Chludil, Jan Kolský, Amálie Koppová, Marie Tučková, Barbora Indráková, David Nosek, Jan Šindler, Igor Machata, Vítek Škop, Anežka Minaříková, Martin Franček, Jan Grabowski, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Radek Brezar / Prihraj! / Kurátorský tím: Alžběta Brůhová, Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Darina Zavadilová / Galéria Médium, Bratislava / 3. 12. 2021 - 9. 1. 2022

Prihraj!

Aspekty spolupráce v tvorbe študentov a študentiek UMPRUM

Vystavujúci a vystavujúce: František Jungvirt, Aneta Honzová, Tuan Vuong, Josefina Karlíková, Tomáš Chludil, Jan Kolský, Amálie Koppová, Marie Tučková, Barbora Indráková, David Nosek, Jan Šindler, Igor Machata, Vítek Škop, Anežka Minaříková, Martin Franček, Jan Grabowski, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Radek Brezar

Kurátorský tím: Alžběta Brůhová, Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Darina Zavadilová

Architektonické riešenie: Alžběta Brůhová

Grafický dizajn: Josefina Karlíková (spolupráca: Tuan Vuong)

3. 12. 2021 - 9. 1. 2022

Spolupráca, akokoľvek často módne a účelovo užívaný (respektíve nadužívaný) termín, rezonuje v súčasnej spoločnosti viac ako kedykoľvek predtým. V najširšej perspektíve sa zdá byť základným predpokladom k tomu, aby sme boli ako ľudstvo schopní spoločne sa vysporiadať s aktuálnymi globálnymi výzvami, a to predovšetkým s prehlbujúcou sa klimatickou krízou či nezadržateľným vývojom technológií. Takéto výzvy prinášajú dopyt po úplne nových typoch riešení, pri hľadaní ktorých sa nedá spoliehať výhradne na individuálnu autorskú tvorbu a ktoré vyžadujú aktivitu založenú na princípe medziodborovej aj medzinárodnej kooperácie. Úlohou vysokoškolských inštitúcií zameraných na oblasť umenia, dizajnu a architektúry je vzdelávať tých, ktorí budú v nasledujúcich rokoch a desaťročiach svojou činnosťou formovať naše hmotné a nehmotné prostredie a tým tvarovať životy ľudí či celých spoločností. Pole pôsobnosti kreatívnych odborov, či už takzvane „voľných“ alebo „úžitkových“, je veľmi široké a prehliadať ich relevantnosť či dôsledky by bolo krátkozraké. Preto je dôležité, aby bol potenciál spolupráce v školskom prostredí reflektovaný a rozvíjaný, aj keď je častokrát ťažké takéto neviditeľné pletence vzájomných vzťahov medzi umelcami, dizajnérmi, architektmi, študentmi, pedagógmi, priemyslovými podnikmi, štátnymi aj neštátnymi inštitúciami, divákmi, užívateľmi či materiálnymi a virtuálnymi objektmi rozmotať a popísať. Prehodnocovať póly aktivity a pasivity v sieťach s množstvom aktérov a pokúšať sa nanovo rozložiť sily medzi nimi však môže viesť k vytváraniu životaschopných modelov tvorivej praxe odpovedajúcej podobe a závažnosti skúšok, ktoré nás v budúcnosti čakajú.

Práve cez prizmu spolupráce výstava Prihraj! v Galérii Medium nazerá na rozmanitú tvorbu študentiek a študentov Vysokej školy umeleckopriemyselnej v Prahe (UMPRUM). Prehliadka je reprízou rovnomennej výstavy, ktorá sa v minulom roku uskutočnila v Západočeskej galérii v Plzni. 

Nadväzuje na formát bienálnych výstav UMPRUM, nie je však jednoduchým výberom toho „najlepšieho“, čo na pôde školy vzniklo v uplynulých dvoch rokoch, ale súborom prác, ktoré spája zastrešujúca téma. Predstavené projekty v rámci individuálneho školského zadania rôznou mierou prehodnocujú zažité schémy individuálnej tvorby, a tak rezonujú so zvolenou témou v rovine uplatňovaných metód a prístupov, vzťahujú sa k rôznym aspektom spolupráce v rámci vlastného obsahu, alebo vyvolávajú otázky a reprezentujú rozpory, ktoré kolaboratívnu prax sprevádzajú. Prihraj! je tu metaforou vonkajšieho pokynu, ale aj vnútornej vôle k spolupráci, rozdeleniu zodpovednosti, zdieľaniu. Nejde však o direktívny rozkaz, ktorého predpokladom by bolo automatické priradenie hodnoty spolupráci ako takej: spolupráca nie je kvalitou sama o sebe a nie je zárukou zmysluplného tvorivého procesu ani dobrého výsledku. Ponúka sa však ako nástroj prekračovania disciplinárnych obmedzení a otvoreniu diskusií medzi všetkými zúčastnenými entitami, ktoré môžu viesť k obohacujúcim, prínosným, progresívnym či dlhodobo udržateľným konceptom.

Architektonické riešenie výstavy neprezentuje vybrané projekty ako izolované autorské diela, ale ako fluidný celok, v ktorom je možné sledovať celú škálu vzájomne previazaných rovín, či už ide o odkaz alebo vizuálny charakter jednotlivých prác. Vzniká tak mnohovrstvová sieť väzieb (mapa či herný plán), ktorý sa prepisuje aj do grafického spracovania výstavy. Výstavný mobiliár a ďalšie inštalačné prvky, ktorými je galerijný priestor organizovaný, sa skladajú prevažne z bežne používaných stavebných materiálov, ktoré budú po skončení výstavy z úplnej väčšiny rozobrané a prihrané ďalej.

Pass it on!

Aspects of collaboration in the work of UMPRUM students

Artists: František Jungvirt, Aneta Honzová, Tuan Vuong, Josefina Karlíková, Tomáš Chludil, Jan Kolský, Amálie Koppová, Marie Tučková, Barbora Indráková, David Nosek, Jan Šindler, Igor Machata, Vítek Škop, Anežka Minaříková, Martin Franček, Jan Grabowski, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Radek Brezar

Curators: Alžběta Brůhová, Vojtěch Märc, Klára Peloušková, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Darina Zavadilová

Exhibition design: Alžběta Brůhová

Graphic design: Josefina Karlíková (collaboration with Tuan Vuong)

3.12.2021 - 9.1.2022

Collaboration… no matter how often it has been (over-)used purposively as a trendy term, it resonates in today’s society more than ever before. In the broadest sense, it seems the basic condition for us as mankind to be able jointly face the current global challenges, especially the deepening climatic crisis or the unstoppable development of technologies. Such challenges bring a demand for new types of solutions, in the search for which we cannot rely exclusively on individual authorial production and which require action based on the principle of interdisciplinary and international cooperation. The role of higher education institutions involved in the arts, design and architecture is to educate people who, in the coming decades, will shape our material and immaterial environment, and thus form the lives of people − or entire societies. The scope of creative specialisations − whether “fine” or “applied” − is very wide, and ignoring their relevance or consequences would be short­sighted. This is why it is important that the potential of school collaboration is reflected and developed, even if it is often difficult to untangle and describe the invisible knots of the relationships between artists, designers, architects, students, teachers, manufacturers, governmental and non­governmental institutions, the audiences, users or material and material and virtual objects. The reassessment of the poles of activity and passivity in networks with many actors and trying to distribute forces between them may bring viable models of creative practice corresponding with the form and difficulty of the challenges we are yet to face.

That is why the “Pass it on!” exhibition at the Medium Gallery shows the diverse works created by students of the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague (UMPRUM) from the specific perspective of cooperation. This event reprises an exhibition organised under the same name at the Gallery of West Bohemia in Pilsen last year. 

The overview draws on the format of the traditional biennial UMPRUM exhibitions, but it is not a selection of the best student works of the past two years, but production with a common topic. The presented projects are individual school assignments, which to various degrees reconsider the usual schemes of individual production and resonate with the main topic on the level of the methods and approaches used, thematise different aspects of cooperation through their content or give rise to questions and illustrate ambivalences that accompany collaborations. Here, Pass it on! is a metaphor for external instruction as well as the inner willingness to collaborate, divide responsibility and share. However, it is not a directive order automatically attributing value to cooperation as such: cooperation itself is not a quality − and it is not a guarantee of a meaningful creative process or a quality result. However, it is one of the tools for the crossing of disciplinary boundaries and opening discussion between all the involved entities, which may lead to enriching, beneficial, progressive and sustainable concepts.

The architectural solution presents the selected projects not as isolated authorial works, but as a fluid totality in which we can observe several interrelated levels of meaning − both the messages and the visual side of the individual projects. It gives rise to a multifaceted network of ties − a map or a game plan − which is also reflected by the graphical solution of the exhibition. The exhibition movables and other installation features, which organise the gallery space, mostly consist of common building materials that will be dismantled and passed on when the exhibition is finished.