Lorem ipsum dolor

TS: Príroda pri práci v Krajskej galérii v Prešove

Vladimír Ganaj, Oto Hudec, Klára Kusá, Michal Machciník, Erik Sikora, Ľubomír Slovinský,  Michaela Šuranská, Adam Vačkář, Ondrej Zoričák / príroda pri práci / kurátor: Adam Macko / Krajská galéria v Prešove / Prešov / 10.4. – 21.7.2024

In Reverso vol. V: NATURE @ WORK / príroda pri práci

vernisáž: streda 10.4.2024 o 18:00

Kolektívna výstava vybraných autorov širokého spektra vizuálnych médií tematizuje dichotómiu vzťahu prírody a práce. Reflektuje vstup človeka do dynamiky ekologických procesov a polemizuje s úvahou o ne-raste, čím ponúka špekulatívnu víziu pre potenciál ľudstva. Inštalačný zámer problematizuje primárne negatívnu antropickú činnosť a naznačuje  optiku, v ktorej je príroda samotná non-humánnym ne-egoistickým tvorcom. Planetárne pôsobenie ľudského druhu má okrem ekologických dopadov aj politické, sociálne a ekonomické kontexty. Existenciálna kríza pandemického a klimatického ohrozenia akcelerovali potrebu komplexného prehodnotenia, ktoré nie je len tematické, ale cieli na pozíciu umelca aj ako producenta a zajatca súčasného prekariátu. Človek ako autor a hýbateľ procesov je v roli suplementu kolektívu v metasieti eko-infrašruktúry.

Výstava ako celok predstavuje komentár k medziodborovým vzťahom umenia  s archeológiou, baníctvom, históriou, biológiou a inými vedami. Konkrétne diela tematický koncept reflektujú z pozície univerzálnych materiálových foriem, interkultúrne prenosných a špecificky aplikovateľných. Inštalačný zámer tvorí naratív konfrontácie tvorby a práce cez apropriovaný technický materiál, biologickú procesualitu, dystopické komunikácie s prírodou, či syntetizovanú biodiverzitu. Autorov spája prítomnosť prírodnej vizuality či dekonštrukcia obrazu prírody, zároveň technické medziodborové aspekty skôr výskumného charakteru. Umelci sú zároveň výskumníkmi, komentátori stavu ľudskej kondície.

Výstava je v poradí piatou samostatnou operáciou v rámci cyklu In Reverso, ktorý skúma interpretačné obraty v umení. Vychádza z kritickej teórie (S. Sontag) a konfrontuje skúmané obraty s inštitucionálnou postprodukciou (N. Bourriaud). Ekologický a pro-biotický obrat je tu v diskusii s objekt-orientovanou teóriou resp. dematerializáciou média. Estetika rozhraní a planetárnych vzťahov ponúka vlastnú verziu topografie antropickej aktivity. Od senzitívnych gest po brutalistický materializmus, akceleruje sa „prísľub monštier“ Bruna Latoura.

„Vedomie ohrozenia je hýbateľom pokračovania ľudského projektu.“

Thomas Moynihan: X-risk: How humanity discovered its own Extintion, MIT Press, 2020