TS: Silvia Krivošíková v Pistoriho paláci

Silvia Krivošíková: Človeče, nehnevaj sa! / kurátorka: Ivana Moncoľová / Pistoriho palác, Bratislava / 9. 7. – 28. 8. 2021

Silvia Krivošíková

Človeče, nehnevaj sa!

9. júla – 28. augusta 2021

Vernisáž: 9. júla 2021 (piatok) o 17:00 hod.

Workshop pre deti: 12. júla 2021 (pondelok) o 10:00

Prednáška pre seniorov: 12. júla 2021 (pondelok) o 14:00

Komentovaná prehliadka pre verejnosť: 13. júla 2021 (utorok) o 17:00, 27. augusta 2021 (piatok) o 17:00

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania – Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava

Ut- Pi  12:00 – 19:00, So – Ne 15:00 – 19:00, (pondelok zatvorené)

Samostatná výstava maliarky Silvie Krivošíkovej (1976) v Pistoriho paláci v Starom meste - v Bratislave sa orientuje na reflexiu osobných ženských tém spojených s dospievaním, samotou, rozvodom, opustením krajiny a usadením sa v krajine novej. Autorka tvorí v médiu maľby, grafiky, objektu, asambláže. Táto výrazová rozmanitosť má vo svojej podstate jednoduchý jednotiaci princíp a tým je dialogický vzťah medzi plochou a obrazom. Obrazy a objekty autorky Krivošíkovej sa nedajú v jednoznačne označiť ani za figuratívne ani za  abstraktné. Tvorba Silvie Krivošíkovej je do istej miery odrazom jej vlastných skúseností a životných podmienok. Integruje do seba pohyb autorky z miesta na miesto, prerušené začiatky a nové začiatky spojené s migráciou, taktiež sa mení rádius výrazových prostriedkov, ktorý bol v tom čase vzniku poruke. Reflektuje kontakt s inými kultúrami, ako aj veľkú mieru izolácie v spoločnosti, taktiež dostupnosť informačných a telekomunikačných prostriedkov, ktoré absenciu sociálneho kontaktu nahradzujú, ale tiež aj prehlbujú. Toto je významová rovina, diela Krivošíkovej či už sú to obrazy, objekty, grafiky, kresby vznikajú hrou, samotnou výzvou farby, tvaru, ale aj humoru a nadsázky. Umenie je hra a rozkoš, povedal v minulom storočí slovenský klasik. Pre Krivošíkovú je umenie hra, výzva, intímna spoveď, zrkadlom prežitého... skladačka života, matrix neočakávaných spojení.

Autorka Silvia Krivošíková sa narodila a vyštudovala Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, potom žila v meste Porto v Portugalsku, už niekoľko rokov je doma vo Viedni v Rakúsku.

Ide o prvú výstavnú ucelenú prezentáciu na území Bratislavy, ktorá nasleduje po vydanej monografickej knihe. Diváci tak majú jedinečnú príležitosť spoznať je tvorbu. K výstave sú pripravené komentované prehliadky, dielne pre deti, prednáška pre seniorov v Starom meste.

Výstavu podporil Bratislavský samosprávny kraj.

______

Silvia Krivošíková

Man, Don´t Get Angry!

9th July – 28th August 2021

Vernissage: 9th July 2021 (Friday) at 17:00.

Curator: Ivana Moncoľová

The solo-exhibition of the painter Silvia Krivošíková (1976) in Pistori Palace in the Old Town - Bratislava focuses on the reflection of personal female themes related to adolescence, loneliness, divorce, leaving the country and settling in a new country. The artist works in the medium of painting, printmaking, object and assemblage. This diversity of expression has in its essence a simple unifying principle, and that is the dialogical relationship between surface and image. Krivošíková's paintings and objects cannot be unambiguously described as either figurative or abstract. Silvia Krivošíková's work is to some extent a reflection of her own experiences and life conditions. It integrates the artist's movement from place to place, interrupted beginnings and new beginnings associated with migration, as well as the changing radius of expressive means that were at hand at the time of creation. It reflects the contact with other cultures as well as the great degree of isolation in society, also the availability of information and telecommunication means, which replace the absence of social contact, but also deepen it. This is the level of meaning, Krivošíková's works, whether they are paintings, objects, prints, drawings, are created through play, through the very challenge of colour, shape, but also humour and exaggeration. Art is a play and a delight, said a Slovak classic in the last century. For Krivošíková, art is a play, a challenge, an intimate confession, a mirror of the lived experience... a jigsaw puzzle of life, a matrix of unexpected connections. Silvia Krivošíková graduated at Academy of Fine Art and Design in Bratislava, lived for several years in Porto, Portugal, for many years her home is in Vienna, Austria.

This is the first comprehensive exhibition presentation on the territory of Bratislava, which follows the published monographic book. The viewers thus have a unique opportunity to get to know her artwork in general. The exhibition is accompanied by guided tours, workshops for children.

The exhibition is supported by the Bratislava Self-Governing Region.

Pistori Palace, Štefánikova 25, Bratislava, Slovakia

Tue- Fri  12:00 – 19:00, Sat – Sun 15:00 – 19:00, (Monday Closed)

________

Silvia Krivošíková

Mensch ärgere Dich nicht!

Vernissage: 9 Juli 2021 um 17:00

Ausstellung: 9. Juli bis 28. August 2021

Kuratorin: Ivana Moncoľová

Pistori Palast, Štefánikova 25, Bratislava, Slowakei

Dienstag-Freitag 12:00 – 19:00, Samstag-Sonstag 15:00 – 19:00 (Montag Geschlossen)

Die Einzelausstellung der Malerin Silvia Krivošíková (1976) im Pistori-Palast in der Altstadt von Bratislava konzentriert sich auf die Reflexion persönlicher weiblicher Themen, die mit der Adoleszenz, Einsamkeit, Scheidung, dem Verlassen eines Landes und der Ansiedlung in einem neuen Land zusammenhängen. Die Künstlerin arbeitet mit dem Medium der Malerei, Druckgrafik, Objekt und Assemblage. Diese Vielfalt des Ausdrucks hat im Kern ein einfaches, verbindendes Prinzip, nämlich die dialogische Beziehung zwischen Oberfläche und Bild. Krivošíkovás Bilder und Objekte lassen sich weder eindeutig als figurativ noch als abstrakt bezeichnen. Silvia Krivošíkovás Arbeit ist bis zu einem gewissen Grad eine Reflexion ihrer eigenen Erfahrungen und Lebensbedingungen. Es integriert die Bewegung des Künstlers von Ort zu Ort, unterbrochene Anfänge und Neuanfänge, die mit der Migration verbunden sind, sowie den wechselnden Radius der Ausdrucksmittel, die zur Zeit der Entstehung zur Verfügung standen. Sie spiegelt sowohl den Kontakt mit anderen Kulturen als auch den hohen Grad der Isolation in der Gesellschaft wider, ebenso wie die Verfügbarkeit von Informations- und Telekommunikationsmitteln, die das Fehlen von sozialen Kontakten ersetzen, aber auch vertiefen. Das ist die Bedeutungsebene, Krivošíkovás Werke, ob es sich um Gemälde, Objekte, Drucke, Zeichnungen handelt, entstehen spielerisch, gerade durch die Herausforderung von Farbe, Form, aber auch Humor und Übertreibung. Kunst ist ein Spiel und ein Vergnügen, sagte ein slowakischer Klassiker im letzten Jahrhundert. Für Krivošíková ist die Kunst ein Spiel, eine Herausforderung, ein intimes Bekenntnis, ein Spiegel der gelebten Erfahrung... ein Puzzle des Lebens, eine Matrix aus unerwarteten Verbindungen.

Die Autorin Silvia Krivošíková hat in Porto, Portugal gelebtlebt. Sie lebt und arbeitet in Wien.

Dies ist die erste umfassende Ausstellungspräsentation auf dem Gebiet von Bratislava, die an das veröffentlichte monografische Buch anschließt. Die BetrachterInnen haben so die einmalige Gelegenheit, ihre Arbeit kennen zu lernen. Die Ausstellung wird begleitet von Führungen, Workshops für Kinder und einem Vortrag für SeniorInnen. Die Ausstellung wird von der Selbstverwaltungsregion Bratislava unterstützt.