TS: Talking Hands v Galérii Jána Koniarka

Leontína Berková, Radek Brousil, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Nika Kupyrova, Jaroslav Kyša, Kristián Németh, Miroslav Pelák, Katarína Poliačiková, Terézia Tomková, Ján Triaška a diela zo zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave / Talking Hands / kurátor: Michal Stolárik / Galéria Jána Koniarka, Kopplova vila, Trnava / 15. 7. 2021 – 03. 10. 2021 

Talking Hands

kurátor: Michal Stolárik

Autorky a autori:

Leontína Berková, Radek Brousil, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová, Nika Kupyrova, Jaroslav Kyša, Kristián Németh, Miroslav Pelák, Katarína Poliačiková, Terézia Tomková, Ján Triaška a diela zo zbierky Galérie Jána Koniarka v Trnave

Kurátorský projekt Talking Hands sa selektívne zameriava na motívy rúk a naratívny potenciál gest v súčasnom vizuálnom umení, ktoré sú formálne a ideovo doplnené a konfrontované výberom zo zbierok Galérie Jána Koniarka v Trnave. Hybridná forma výstavy prirodzene prepája interný zbierkový materiál a súčasné diela z externých zdrojov. Cieľom nie je intervenovať súčasným umením do stálych expozícií či, naopak, začleniť drobné výňatky z histórie k ilustrácii kontextu diel z ostatných rokov. Rekontextualizácia vybraných diel od polovice 18. storočia až po deväťdesiate roky 20. storočia sa sústredí na možnosti ich aktualizácie a znovuobjavenia formou začlenenia do dialógu so súčasným umením.

Projekt Talking Hands vníma ľudské ruky ako základ neverbálnej komunikácie, neodmysliteľnú súčasť kultúry a spoločnosti či jeden z východiskových motívov a zároveň formálnych činiteľov v kresliarskom, maliarskom či sochárskom médiu. Koncepcia výstavy sa opiera o tematické okruhy, ktoré prirodzene naznačila selekcia vybraných diel zo zbierkového fondu Galérie Jána Koniarka. Prirodzene prechádza od intímnych vyobrazení a bezstarostných momentov – voľnočasových aktivít, experimentov, hier a spoločenskej zábavy k súčasnému poznaniu o digitálnom správaní, komunikácii či sexualite. Sleduje vybrané gestá ako neodmysliteľné sym­boly politického naratívu, (od)boja, násilia či smrti. Ruka tematizujúca prácu je častým motívom a zároveň významnou súčasťou (intervenujúceho/intervenujúcej) autora/autorky, umeleckého gesta či otázok týkajúcich sa sebaidentifikácie. V neposlednom rade sú gestá dôležitou časťou sakrálnych výjavov či vizuálnym a ideovým prvkom v skúmaní aktuálnych otázok týkajúcich sa náboženstva, viery a cirkvi.