Lorem ipsum dolor

TZ: Diana Cencer Garafová a Lenka Lindák Lukačovičová

Diana Cencer Garafová a Lenka Lindák Lukačovičová / POSTmedium / kurátorka: Marianna Brinzová / Galerie FAVU / Brno / 23. 5. – 20. 6. 2018

Diana Cencer Garafová a Lenka Lindák Lukačovičová: POSTmedium

Kurátorka: Marianna Brinzová

Vernisáž: streda 23. 5. 2018 o 18.00 hod.

Trvanie výstavy: 23. 5. – 20. 6. 2018

Miesto konania: Galerie FaVU, FaVU VUT, Údolní 244/53, Brno

Výstavný projekt „POSTmedium“ dvoch slovenských autoriek Lenky L. Lukačovičovej a Diany Cencer Garafovej narába s galerijným priestorom netypicky. Lukačovičová používa výstavný priestor ako miesto pre happening, interpretuje ním akciu slovenských akčných umelcov 70. a 80. rokov Vladimíra Kordoša a Mateja Kréna „Veď človek nie je blázon aby zmokol?“ (1983). Vyzýva tým diváka, aby nevnímal galerijný priestor ako inštitucionálny, ale skôr voľnočasový a (re)kreačný. Garafová pomocou ilúzie taktiež spochybňuje úlohu galérie a jej architektonický priestor ako taký. Divák sa v jej intervencii akoby zmenšuje a vníma priestor v inej miere a z novej perspektívy. To mu otvára možnosti percepcie a „vstup“ do imaginatívnych priestorov, v ktorých (oproti realite) fungujú nové vzťahy a pravidlá.

Výstava „POSTmedium“ reinterpretuje a ohýba realitu, či už hmotnú a fyzickú alebo inštitucionálnu. Autorky pri manipulácii reality pracujú s rozdielnymi médiami, no vždy s pomocou účasti aktívneho diváka. Jednotlivé vystavené práce vznikajú ako reakcia na tohtoročné dizertačné projekty oboch autoriek, ktoré v júni 2018 ukončia postgraduálne štúdium na Katedre fotografie a nových médií (Lukačovičová) a Katedre maliarstva (Garafová) na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.


Lenka Lindák Lukačovičová (*1987 Trnava) je poslucháčkou doktorandského štúdia na Katedre fotografie a nových médií u prof. Ľuba Stacha na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa primárne venuje fotografickému médiu, jeho presahom a inštalácii. Jej aktuálna tvorba sa zameriava na skúmanie fotografie ako svojbytného média (či média samého o sebe), jeho formálnych náležitostí, možností, hraníc a presahov, aktuálne vo vzťahu k performance. V dizertačnom výskume, ktorého diela oscilujú na pomedzí fotografie a performatívneho umenia, sa sústreďuje na reinterpretácie akcií slovenských akčných umelcov z obdobia 70. a 80. rokov, ktorými zároveň komentuje aktuálne spoločenské a osobné dianie.

Diana Cencer Garafová (*1986 Piešťany) je študentkou doktorandské štúdium na Katedre maliarstva u prof. Daniela Fischera na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Venuje sa maľbe, objektom, inštaláciám a videu. Vo svojich dielach primárne pracuje s optickými ilúziami, cez ktoré vedie oko pozorného diváka k skrytým obrazom a významom. Vo svojej dizertačnej práci sa dostáva k podstate samotného videniu a nazerania na realitu. Prichádza k záveru, že naše videnie (a s ním spojené vnímanie) je značne obmedzené. Všetko to čo má naše poznanie k dispozícii sú len ustanovené modely reality a predstavy o tom, ako svete funguje. Autorka skúma do akej miery takéto modely dokážu nahradili skutočnosť a či môžu sprostredkovať viac ako originál.

Marianna Brinzová