TZ: Jan Stolín v Galerii města Plzně

Jan Stolín / Depozice / kurátor: Karel Srb / Galerie města Plzně / Plzeň / 16. 9. – 13. 11. 2022

Jan Stolín | Depozice - nadzemí / Lukáš Dostálek, Jan Rouha | Když a nebo - podzemí / GAMP 16. 9. – 13. 11. 2022

Jan Stolín pojal ve své poslední práci, pojmenované Depozice, veškeré místnosti galerie jako souhrnný prostor, pro nějž připravil ojedinělý projekt, jehož části na sebe navazují, doplňují se, vstupují do vzájemných zjevných či skrytých odkazů. Vytvořil pět samostatných zásahů, ve kterých rozvinul svoji zkušenost se základními výrazovými prostředky, s tvarem, barvou, plochou, světlem a zvukem, stejně jako s objektem, panelem, kresbou, projektorem. V celé instalaci, navržené přímo pro Galerii města Plzně, vyšel ze svého dlouhodobého přístupu, vyznačujícího se vstřícností k danému prostředí, splývajícího a harmonizujícího s ním, shledávajícího podněty v něm samém, jak to odpovídá názvu Depozice (jeden z hlavních významů slova je nanesení materiálu na podložku).  Divák při procházení jednotlivými místnostmi vnímá přechody od krajního, plošného nanášení barvy jako celistvého monochromního barevného pole na bílém podkladě, příznačného pro práce ve vstupním prostoru, až po proměňující se světelné barevné oblasti, uskutečněné projekcí, v posledních místnostech. Ocitá se mezi co nejtenčeji nanesenou fyzickou vrstvou zvoleného materiálu až po jeho úplné vyloučení. Mezi těmito krajními stavy, jedním dosaženém syrovou barvou, určenou k omítání stěn, a druhým, vyjádřeným jen světelným zářením, se nacházejí dvě místnosti, ve kterých dostaly slovo opačné, vzájemně provázané oblasti autorova zájmu: jednak těžké, monumentální architektonické objekty hranolů, zabývajících se základním členěním tvaru, nadnášené křehkými, vylehčenými sokly, jednak prázdný panel, zakrývající okno, náležející k vybavení galerie, za nímž jsou položené na zemi projektory, vrhající na protější panely modrou a červenou barvu; jejich záření propojuje napříč průchozí místnost, doplněnou ještě o interaktivní zapojení zvuku, spouštěného kroky diváka. Na stěnách panelů není nic zavěšeného, jsou ponechány zcela čisté, staly se prostředníky světelně akustického dění. V těchto na sebe navazujících místnostech rozvinul Stolín svoji představu co nejmenšího možného průniku do galerie, jak pokud jde o trojrozměrné objekty, připomínající až určitou rozvahu o roli soklu jako samostatného tvaru, tak o panely, jež patřily přímo k jejímu vybavení.

Vstupy, jimiž Jan Stolín sjednotil Galerii města Plzně, vycházejí z asubjektivního pojetí osvojených výrazových prostředků, zdůrazňujících obecné vlastnosti a potlačujících proměnlivé, prchavé duševní nálady. Jsou odosobněnými událostmi, nadreálnými stavy. Díky tomuto zřetelnému oproštění vyzdvihl autor vlastnosti, náležející výrazu samému, očistil jej, zbavil všech přebytečných alegorických či symbolických hodnot. Zůstal co nejvěcnější, ztlumil jakýkoli rukopis či osobní zákrok. Veškerý účinek nechal na jevech samých. Nosným se mu stal bezprostřední, přímý a jednoznačný zrakový či sluchový vjem, do nějž nevstupují žádné přidružené vlastnosti: barva je přítomná jen jako pokud možno co nejtenčeji nanesená hmota, světlo pouze jako představa, vyvolaná promítáním, nikoli jako vlastnost stěny, již překrývá a vyplňuje. Stolín se ocitá na úzké hraně splynutí vjemu a výrazu, ke kterému dochází ještě před vstupem významu a znaku. Zdrojem se mu stalo presémantické pole vědomí, štěpící smysl a představu. Protikladné polohy se u něj křížily: skutečné se měnilo v přízračné a naopak.

Jan Stolín přistoupil k členitému, místy až rozdrobenému prostředí galerie jako k jednolitému celku, který protnul postupným přechodem od hmoty ke světlu, jenž vyústil i v jeho souboru posledních pastelů zavěšených v mázhauzu, podníceného částečně tvarem krystalu. Prostor vyjadřují plochou, obdobně jako monochromní malby ve vstupní místnosti. Jejich sytá barevnost, vymezující se přesnou či někdy rozechvělou hranou vůči pozadí, připomíná, že součástí Stolínova přístupu zůstávají i emoce, jež v projektu Depozice působí jeho přídatná hodnota.