TZ: Miroslav Brooš

28. 11. 2012Artalk Infoservis

Miroslav Brooš - Partitúry spotrebných skladieb / do vlastných rúk / SSG / Banská Bystrica / 28. 11. 2012 o 17 hod.

Miroslav Brooš  / Partitúry spotrebných skladieb / do vlastných rúk

Praetórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž: v stredu, 28. novembra 2012 o 17.00

Trvanie eventu: 28. novembra 2012

Kurátor: Michal Šedík

 

Letáky reklamujúce spotrebný tovar rôznych obchodných domov a sietí prichádzajú k nám domov v podobe nepretržitého toku prúdiaceho cez našu poštovú schránku do našich príbytkov a z nich zase von do odpadu. Životný cyklus reklamného letáku je pomerne dlhý, ale jeho životnosť je krátka – daná platnosťou trvania akcie od – do alebo do vypredania zásob. Akcia, o ktorej informuje je udalosťou, spájajúcou zákazníkov s aktuálnou ponukou tovaru na danom obchodnom mieste. Koniec udalosti znamená aj koniec životnosti reklamného letáku. Táto akcia má svojich hráčov, dirigentov a dramaturgiu.

Tvorbe Miroslava Brooša dominuje motív skúmania vzťahu umenia a života. To sa ukazuje v komplexnom prístupe, ktorý chápe výtvarný objekt v širších priestorových a časových súvislostiach v podobe inštalácie a environmentu. Pre jeho objekty nie je dôležitá len výsledná podoba ale rovnako aj procesy ich vzniku, materiálová štruktúra a konceptuálny rozmer použitých materiálov, ktorými sú v jeho tvorbe predovšetkým textil, papier a zem. Daný prístup prirodzene vedie k problému času a procesuálnosti, čo sa odráža v stieraní hraníc medzi tvorbou, životom a pedagogickou činnosťou autora. Rovnako je to viditeľné aj v otvorenej podobe neukončených stále nanovo premýšľaných a dopĺňaných cyklov. Aktuálna výstava je pokračovaním cyklu Plody papiera (od roku 2002).

Partitúry spotrebných skladieb / do vlastných rúk sú parafrázou životného cyklu reklamného letáku v kontexte inštitúcie umenia. Akcie v supermarketoch sú udalosti podobne ako výstavy v galérii. V niektorých aspektoch sa až nápadne podobajú a táto analógia umožňuje autorovi tematizovať inštitucionálny rozmer umenia. Využitím charakteristík reklamy (akumulácia, zhustenie v čase, letáky) pozýva divákov na prieskum inštitúcie umenia, vzťahu vystavovania, tvorby a reálneho života.

Miroslav Brooš zbiera a akumuluje reklamné letáky a poštové schránky ako objekty a kanály, ktorými k nám prúdia. Tak dochádza k akumulácii času (meraním ktorého sú vlastne letáky) v objektoch na danom mieste. Komprimácia prostredníctvom skladania posúva letáky do roviny pamäťového materiálu (akcie ktoré boli) a súčasne ich transformuje do podoby výtvarného materiálu s novými možnosťami významu. Vystavené objekty – partitúry spotrebných skladieb – ukazujú fakt hrania, v ktorom sú diváci hráčmi hrajúcimi podľa partitúr na stojanoch a zároveň ukazujú nové možnosti hrania sa divákov. Poukazujú na možnosť prevziať dramaturgiu do vlastných rúk.

Michal Šedík

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a autor

Viac tu.