TZ: No Comment? Vol. 4

No Comment? Vol. 4 / hosťujúca výstava: Vstúpte prosím (!) / Kurátorky: Zuzana Janečková, Maja Štefančíková / Lucia Miklošková - kurátorka výstavy Vstúpte prosím (!) / Stredoslovenská galéria / Banská Bystrica / 28. 3. – 25. 5. 2014

 

Názov výstavy: No Comment? Vol. 4 / hosťujúca výstava: Vstúpte prosím (!)

Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria

Miesto konania: Praetorium, Námestie Š. Moyzesa 25, Banská Bystrica

Vernisáž: /štvrtok/ 27. marca 2014 o 17:00 hod.

Termín výstavy: 28. marec – 25. mája 2014

Kurátorky: Zuzana Janečková, Maja Štefančíková

Lucia Miklošková - kurátorka výstavy Vstúpte prosím (!)

Vystavujúci No Comment?: Peter Barényi, Cyril Blažo, János Brückner, Lucia Horňáková Černayová, Eja Devečková, Eva Drozdíková, Viola Fátyol, Guma Guar, David Helán, Andrea Chreňová, Zuzana Janečková, Krištof Kintera, Tomáš Klima, Monika Haima Kováčova, Petr Krátký, Marek Kvetan, Markéta Mandelíková, Henrik Martin, Vojtěch Maša, Erik Mátrai, Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková, MICL, Mr. BRA, Lucie Nechybová, Veronika Přikrylová, Martin Prudil,Tereza Ruller, Patrick Sedlaczek, Jano Šebík, Maja Štefančíková, Jan Zdvořák, Martin Zet, XYZ

Vystavujúci Vstúpte prosím!:

Eja Devečková, Richard Fajnor, Petra Feriancová, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkáčová,Stano Masár, Marianna Mlynárčiková & Nóra Ružičková, Ivana Sláviková, Veronika Šramatyová

Architektonické riešenie: Oldřich Morys

Stredoslovenská galéria Vás a Vašich priateľov srdečne pozýva na vernisáž výstavného projektu No Comment? Vol. 4 a hosťujúcej výstavy Vstúpte prosím (!).

Projekt No Comment? sa sústreďuje na tzv. krátky estetický moment, počas ktorého divák splynie s dielom a stráca svoje normálne ja. Bernard Berenson o ňom hovorí ako o mihotavom okamihu, takom krátkom až sa zdá byť bez času. Odlišné typy divákov (vek, pohlavie, sociálna skupina) sa prirodzene konfrontujú so situáciou v galérii a komentujú vybrané diela (videá, objekty, akcie). Diváci sa môžu stať hlavnými aktérmi a spolutvorcami diel prostredníctvom vnímania, následných interpretácií či komentárov. Samotné diela nadobúdajú v inštalačnom kontexte a navodenej situácii nové významové rozmery, vedú okrem monológov vzájomné dialógy. Výber autorov a diel je dôkazom, že umelec diváka potrebuje nielen ako pasívneho prijímateľa ale aj aktívneho činiteľa a odkazuje k dielu Pierra Bourdie, ktorý v knihe Pravidla umění zmieňuje, že dielo nevzniká naraz, ale je znovu vytvárané všetkými, ktorí oň prejavia záujem.

Výstava No Comment? Vol. 4 je už v poradí štvrtou reinštaláciou projektu No Comment?. Každá jeho realizácia vychádza z odlišných prístupov k danej problematike a posúva projek priebežne ďalej, čím vzniká zacyklený reinterpretačný komunikačný model. No Comment? vol. 4 je rozšírený o facebookové komentáre, archív predchádzajúcich fáz projektu a hosťujúcu výstavu Vstúpte prosím! v koncepcii kurátorky Lucie Mikloškovej. Komentár je tu chápaný ako umelecké dielo racionálneho typu, v ktorom autor vysvetľuje, hodnotí, rozoberá a zaujíma svoje stanovisko (niekoľko typov komentárov: kritický, ukecaný, inštitucionálny a umelecký ai.). Cieľom je to, aby sa divák nad týmito stanoviskami zamyslel a prípadne si ich aj osvojil alebo sa s nimi naopak konfrontoval.

Vstúpte prosím (!)

Výstavný projekt Vstúpte prosím (!) je reprízou výstavy Turčianskej galérie z roku 2013. Je zameraný na diela, explicitne alebo okrajovo reflektujúce svet umenia. Svet umenia, pojem amerického filozofa a teoretika Arthura Danta, je tu nazeraný ako sieť kultúrnych, sociálnych a politických vzťahov, ktoré sa vzájomne podieľajú na konštituovaní takzvaného príbehu umenia a najmä umenia ako inštitúcie. Výstava takticky mapuje tie neokonceptuálne prístupy, v ktorých autori ako hrubý materiál využívajú priame odkazy na konkrétnych „členov“ sveta umenia. Týmito členmi (alebo agentmi) sú umelci a ich diela, ale aj teoretici vizuálnej kultúry a ich teoretické práce, jednajúci v mene umenia.

Koncepcia výstavy nadväzuje na skúmanie fenoménu intertextuality a sústreďuje sa na tie diela, v ktorých autori prezentujú konkrétne osoby angažujúce sa v svete umenia v logike intertextuálnej narážky, respektíve intertextuálneho odkazu. Práve v logike intertextuality, ktorá vychádza z filozofie postmoderny, sa umenie javí ako sieť navzájom prepojených relácií. Tým, že prezentované práce predstavujú pohľad na stanovenú tému, z pozície jej samého vnútra, teda z pozície „insajdera“, možno hovoriť o istej náročnosti v čitateľskej prístupnosti týchto diel. Každé použitie narážky na konkrétne osoby angažujúce sa v umení sa stáva intertextuálnou stratégiou. Odkrýva sa tu široká škála prístupov; smerujúca od inštitucionálnej kritiky, cez participatívne (dialogické) formy umenia až po tie, obsahujúce neofeministické diskurzy.