Volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze

Volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze / přihlášky kandidátů do 9. 11. 2017

Akademický senát Fakulty architektury ČVUT v Praze vypisuje

Volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze

pro čtyřleté funkční období s počátkem od 1. 2. 2018, v souladu se Zákonem č.111/1998 Sb. o vysokých školách a souvisejícími předpisy v platném znění.

Požadavky na uchazeče dle Volebního a jednacího řádu AS FA ČVUT v Praze (schváleného na zasedání AS ČVUT v Praze dne 21. 1. 2004):

Kandidáta může navrhnout kterýkoliv člen akademické obce Fakulty architektury ČVUT v Praze.

Návrhy na kandidáty se podávají volební komisi. K zařazení na kandidátku je nezbytný souhlas navrženého kandidáta potvrzený vlastnoručním podpisem, jím vypracovaný stručný profesní životopis, volební program a kontaktní údaje.

Návrhy (přihlášky) v zalepené obálce uchazeči označí viditelně nápisem „VOLBA DĚKANA FA ČVUT“ a dle schváleného harmonogramu voleb:

1. předají osobně proti "potvrzení o předání" na podatelnu FA ČVUT v Praze (úřední hodiny po–čt 10–14, pá 10–13)

2. zašlou doporučeně na adresu: podatelna FA ČVUT, Akademický senát, Fakulta architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, 166 34 Praha 6

Harmonogram volby kandidáta na děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze vyhlášený Komisí pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

Počátek voleb: 20. 9. 2017

Uzávěrka odevzdání návrhů na kandidáty: 9. 11. 2017 do 12:00

Volební schůze (veřejné vystoupení uchazečů): 16. 11. 2017 od 18:00 (místnost č. 155)

Volba kandidáta na děkana: 22. 11. 2017

Počátek funkčního období: 1. 2. 2018

Na dotazy uchazečů bude odpovídat volební komise na emailu volby@fa.cvut.cz.

Návrh předkládá Komise pro volbu děkana AS FA ČVUT v Praze:

Doc. Ing. arch. Jan Jehlík

Doc. Ing. Michael Rykl, Ph.D.

Zdeněk Völfl