Lorem ipsum dolor

Vy rozdeľujete, my sa spájame

„Kultúra, životné prostredie a občianske slobody a práva patria všetkým!“ prišli dnes povedať tisícky protestujúcich pred NR SR a vyjadriť svoj nesúhlas s legislatívou z dielne SNS

16. apríla, v prvý deň konania 12. schôdze NR SR, zorganizovala platforma Otvorená Kultúra! v spolupráci s Platformou pre demokraciu Koalíciou environmentálnych organizácií a platforiem, ako i ďalšími spriatelenými občianskymi organizáciami a iniciatívami protest proti deštruktívnym mocenským zásahom do kultúry, médií, životného prostredia a mimovládneho sektora. Parlament má počas aprílovej schôdze prerokovať viacero kontroverzných návrhov zákonov, ako Zákona o STaR, Zákona o múzeách a galériách, Zákona o FPU, Zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, Zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Zákona o ochrane pred útokmi chráneného živočícha a i. Bratislavského protestu sa zúčastnilo približne
1 500  ľudí a pripojili sa k nemu aj partnerské protesty organizované v Poprade a v Brne.

Kvôli akútnemu ohrozeniu demokracie a právneho štátu, ktorú predstavuje navrhovaná legislatíva, nadviazali organizujúce platformy na tradíciu medzisektorového prepájania kultúrnych, environmentálnych a občianskoprávnych iniciatív. Pod heslom „Vy rozdeľujete, my sa spájame!“ odmietli aktuálnu vládnu politiku,, ktorá z diskusií systematicky vylučuje odbornú aj občiansku verejnosť. Protestujúci vyjadrili nevôľu s krokmi nominantov vládnej koalície smerujúcimi k politickému ovládnutiu médií a systému podpory kultúry a umenia z verejných zdrojov, neodôvodnené personálne zmeny v organizáciách spadajúcich pod ministerstvá kultúry a životného prostredia v gescii SNS, ako aj netransparentnosť, verbálne útoky a nerešpektovanie európskych štandardov ochrany prírody a občianskej participácie. Požadujú demisiu ministerky kultúry Šimkovičovej, odobratie rezortov kultúry a životného prostredia SNS, ktorá nedisponuje odbornými kapacitami na ich riadenie, stiahnutie deštruktívnych legislatívnych návrhov, rešpektovanie štandardných legislatívnych procesov so zapojením odbornej verejnosti a profesionálnych i etických štandardov pri personálnych nomináciách v oboch rezortoch.

Rečníčky a rečníci zdôrazňovali nevyhnutnosť boja za otvorenú, inkluzívnu kultúru, za ľudské a občianske práva, dostupný verejný priestor a udržateľné životné prostredie.

Prezidentka Európskej federácie žurnalistov Maja Sever pripomenula odkaz zavraždeného investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho význam pre slobodnú žurnalistiku a demokraciu. Zdôraznila, že obmedzovanie slobody médií vytvára živnú pôdu pre dezinformácie, polarizáciu spoločnosti a šírenie nenávisti vo verejnom priestore. Vyjadrila solidaritu európskych novinárov v boji za slobodu slova a nezávislosť médií na Slovensku. 

Moderátorka protestu, poetka a hovorkyňa Greenpeace Mirka Ábélová, prečítala vyjadrenie zamestnanectva RTVS, ktoré sa ohradzuje voči snahe o ovládnutie verejnoprávnych médií politikmi. Bývalý programový riaditeľ RTVS a zástupca iniciatívy Za slobodné médiá Anton Šulík zdôraznil, že verejnoprávne médiá nepatria politikom, ale všetkým občanom a občiankam krajiny, ktorých a ktoré vyzval, aby ich aktívne bránili.

Proti zákonu o múzeách a galériách, ktorý umožňuje do vedenia kultúrnych inštitúcií nominovať ľudí bez odbornej kvalifikácie, protestoval kurátor a člen Rady galérií Slovenska Adam GalkoJozef Kovalčík, bývalý riaditeľ Fondu na podporu umenia a prorektor Vysokej školy múzických umení uviedol, že návrh pozmeňujúceho zákona o Fonde na podporu umenia, ktorý práve dnes schválil Výbor NR SR pre kultúru a médiá, predstavuje deštrukciu transparentného a odborného hodnotenia projektov a vyzval na vytvorenie kultúrnej samosprávy. Za organizáciu Saplinq, ktorá sa stala jedným z prvých terčov homo a transfóbnej rétoriky ministerstva kultúry, vystúpil jej zakladateľ a riaditeľ Robert Furiel a apeloval na potrebu ľudskoprávneho organizovania minorít. Za platformu Otvorená Kultúra! prehovorila vizuálna umelkyňa Ilona Németh, jedna z iniciátoriek otvorenej výzvy na odstúpenie ministerky kultúry, ku ktorej sa podpisom pripojilo takmer 190 tisíc ľudí. Prihlásila sa k hodnotám inkluzívnosti a rozmanitosti kultúry, odmietla falošné delenie na tradičnú a progresívnu kultúru a tiež podčiarkla význam kultúrnych a environmentálnych tém pre udržateľnú budúcnosť.

K návrhu zákona o mimovládnych organizáciách vystúpili Michaela Pobudová, zakladateľka a riaditeľka neziskovej organizácie Mareena, a Ondrej Gallosprávca Nadácie pre deti Slovenska. Uviedli, že sloboda združovania, ako jeden z kľúčových výdobytkov Novembra 1989, je dnes ohrozená návrhom zákona, namiereným proti mimovládnym organizáciám, ktoré v rozmanitých oblastiach občianskeho života neraz suplujú starostlivosť štátu.

Za environmentálne iniciatívy vystúpila Lucia Szabóová, klimatická aktivistka, zakladateľka platformy Znepokojené matky a koordinátorka Klimatickej koalície. Vyjadrila požiadavku participácie verejnosti na zákonoch o životnom prostredí, ktorá je dlhodobou garanciou jeho udržateľnosti. Marek Kuchta, člen iniciatívy My sme les a odvolaný riaditeľ Národného parku Nízke Tatry, ostro kritizoval kroky a správanie predstaviteľov enviro rezortu a pripomenul výdobytky občianskeho a environmentálneho aktivizmu pre ochranu demokracie a prírody.

Na záver podujatia Mirka Ábelová predniesla spoločné vyhlásenie platforiem organizujúcich protest, ktorým žiadajú poslancov a poslankyne NR SR, aby hlasovali proti prijatiu navrhovaných zákonov a vyzývajú vládnu koalíciu na zapojenie odbornej a občianskej verejnosti do verejnej diskusie.

Platforma Otvorená Kultúra!

Foto: Boris Németh