Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Galerie Jaroslava Frágnera (do 7. 4. 2022)

Rektor ČVUT v Praze vyhlašuje výběrové řízení na funkci ŘEDITELE / ŘEDITELKY Galerie Jaroslava Fragnera

požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání (výhodou v oboru architektura, výtvarné umění, design a další umělecké studijní programy),
 • praxe v řízení a vedení galerie výhodou,
 • aktivní znalost anglického jazyka (certifikát dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (od stupně B výše) výhodou,
 • orientace v dotační politice ČR a EU,
 • trestní bezúhonnost

 

osobní předpoklady:

 • vynikající komunikační, prezentační a organizační schopnosti,
 • schopnost koncepčního myšlení,
 • samostatnost, časová flexibilita, výkonnost, schopnost zvládat náročné situace,
 • schopnost vedení lidí,
 • iniciativnost, kreativní myšlení

 

požadované doklady k přihlášce:

 • písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, telefonní a e-mailové spojení, datum a podpis uchazeče,
 • strukturovaný podrobný profesní životopis s přehledem dosavadních zaměstnání a praxe,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně kopie vysvědčení ze státních závěrečných zkoušek,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců (nelze nahradit čestným prohlášením ani kopií žádosti o výpis z evidence Rejstříku trestů s datem podání žádosti); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění,
 • motivační dopis v rozsahu max. 2 normostrany,
 • návrh koncepce řízení a rozvoje GJF v horizontu střednědobém a dlouhodobém v rozsahu max 5 stran strojopisu formátu A4

 

místo, čas a termín podání přihlášky:

Přihlášku zašlete na adresu Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT, Jugoslávských partyzánů 1580, 1600 Praha 6. Přihláška musí být doručena na podatelnu ČVUT nejpozději do 12:00 hodin dne 7. 4. 2022. Obálku označte „Neotvírat – výběrové řízení Galerie Jaroslava Fragnera “.

předpokládaný nástup:

dle dohody, nejpozději 1.1.2023

kontaktní osoba pro získání bližších informací:

Ing. Lucie Orgoníková, kancléřka ČVUT,

Jugoslávských partyzánů 1580, 1600 Praha 6.

Po ukončení výběrového řízení Vám bude Vaše přihláška vč. všech příloh zaslána doporučeně zpět.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Informace o pozici:

Společnost

České vysoké učení technické v Praze

Adresa: Betlémské náměstí 169/5a, Praha – Staré Město

 

Požadované vzdělání: Vysokoškolské / univerzitní

Požadované jazyky: Angličtina (Pokročilá)

Benefity: Stravenky/příspěvek na stravování, Dovolená více než 5 týdnů

Zařazeno: Technika a vývoj, Vrcholový management, Ředitel

Typ pracovního poměru

Typ pracovního poměru: Práce na plný úvazek

Typ smluvního vztahu

Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva

Zadavatel: Zaměstnavatel