TS: Elia Nurvista v Galérii Šopa

Elia Nurvista / Shopping: Pineapple, Sauerkraut, Wasabi, Chickpea / Kurátorka výstavy: Borbála Soós / Šopa Gallery / Košice / 20. 5. 2023 — 8. 7. 2023

Elia Nurvista - Shopping: Pineapple, Sauerkraut, Wasabi, Chickpea

Kurátorka výstavy: Borbála Soós

Spoločný obed: 20. 5. 2023 / 14.00 - 15.00 (vstup voľný, príďte kedykoľvek počas trvania obeda)

Otvorenie výstavy: 20. 5. 2023 / 15.00

Trvanie výstavy: 20. 5. 2023 — 8. 7. 2023

Miesto: Šopa Gallery, Hlavná 40, Košice

Otváracie hodiny: STR - PIA / 15.00 - 18.00, SO / 13.00 - 18.00

Pozývame Vás na otvorenie výstavy s názvom Shopping: Pineapple, Sauerkraut, Wasabi, Chickpea, ktoré začína spoločným obedom. Budete môcť ochutnávať, experimentovať a vytvárať si vlastné interkultúrne / (ne)autentické jedlá z rozmanitých surovín. Výstava sa zaoberá záujmom indonézskej umelkyne Elii Nurvisty o témy jedla či receptov v zmysle kultúrneho dedičstva. Poukazuje na rôzne politické programy a rozpory medzi prijímaním tovaru vrátane potravinových výrobkov a odmietaním ľudí, napríklad žiadateľov o azyl či migrantov. Ďalej skúma rozdiel medzi reprezentáciami miestnych (tradičných) a globálnych (exotických) kultúr potravín.

Ak sa kapitalizácia kultúrneho dedičstva zneužije na politické alebo ekonomické účely, vlastnícke nároky premenia nehmotné kultúrne dedičstvo, ako napríklad národné pokrmy, na bojové pole. Čo pre nás znamená tradičná kuchyňa? Autentickosť kultúry a národnú identitu častokrát udávajú tí, ktorí sú pri moci. Ľudia opojení národnou hrdosťou zvyknú opomínať zložitú históriu a nuansy svojej kultúry, ako napríklad pôvod surovín, spôsob, akým sa na dané územie dostali, alebo spôsoby prípravy jedál, ktoré do ich krajiny možno priniesli iné národy utekajúce pred vojnou, zotročením alebo kolonizáciou... Kuchárske recepty sú knihy plné príbehov o prepájaní kultúr, o rozdieloch v bohatstve, moci, prístupe k poľnohospodárskej pôde a o všeličom inom...

Čo pre nás predstavuje exotika? Exotické je niečo, čo je cudzie a zároveň príťažlivé. Exotika je predmetom romantického konzumného spôsobu života a žiadostivosti bieleho kolonialistu, ktorý na ňu vrhá lačné pohľady. Ako do tohto obrazu zapadá Slovensko? Sme schopní prijať skutočnosť, že prostredníctvom globálneho obehu potravín, prísad, kultúr a ľudí si aj naša krajina užíva plody kolonizácie?

Elia Nurvista (nar. 1983, Yogyakarta, Indonézia) už viac ako desať rokov skúma otázky súvisiace s kultúrami potravín. Prostredníctvom svojej praxe skúma okrem iného prepletené dejiny medzi výživou a politikou, kolonializmom, migráciou a kapitalistickými silami. Diskusie o jedle využíva ako nástroj na riešenie naliehavých sociálnych, ekonomických a kultúrnych napätí.

V roku 2015 Elia iniciovala založenie skupiny Bakudapan pre štúdium jedla, ktorá zahŕňa výskumníkov z rôznych oblastí a pôsobí na pomedzí umenia, etnografie, výskumu a praxe.

Elia sa zúčastnila na viacerých výstavách vrátane Sharjah Biennial 15 (2023); Bakudapan: The Flavor of Power, Yamaguchi Media Arts Centre, Japonsko (2023); At The Table Garage Rotterdam, Holandsko (2023); Sur le feu Palais des Beaux-Arts, Paríž, Francúzsko (2023); Dhaka Art Summit, Bangladéš (2020), Karachi Biennale, Pakistan (2019) a "The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art", v QAGOMA, Brisbane, Austrália (2018) a ďalšie. Bola tiež kurátorkou Jogja Biennale Equator VI; Indonézia s Oceániou (2021), ADAM LAB v TPAC (Taipei Performing Arts Center) s Transient Collective (2020) a solidárnej platformy na tému Land, Water, Farming, Food: Struggle for Sovereignty. Od júla do septembra 2023 bude rezidenčnou umelkyňou v MeetFactory v Prahe.

Výstavy tejto galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.

Projekt ďalej podporilo Mesto Košice.

/EN:

The projects featured in this show depart from Indonesian artist Elia Nurvista’s interest in recipes and food as cultural value. The exhibition highlights different political agendas and discrepancies between the acceptance of goods, including food products, and the rejection of humans, for example, asylum seekers/migrants. It further explores the difference between the representations of local (traditional) and global (exotic) food cultures.

When the capitalisation of cultural inheritance is re-purposed for political and/or economic means, the idea of ownership towards intangible cultural heritage such as food becomes a battleground. What do we perceive as an authentic recipe? Authenticity as well as national identity is often shaped by who is in power. National pride often fails to reflect on the complex histories and nuanced narratives such as the origin of the ingredients, the route they took to arrive at a specific place, or the cooking methods which may have been brought through the migration of people, including due to war, enslavement and colonization…  Likewise, recipes often tell stories of cultural cross-contamination, as well as the imbalances in wealth, power, access to land and more…

Who or what is exotic? Exotic is that which is alien, yet desirable; the subject of romantic consumerism; the one which the white colonialist gazes upon with thirst and greed. How does Slovakia fit in this picture? How can we acknowledge that through the global circulation of foods, ingredients, cultures and people this country also benefits from the fruits of colonization?

Elia Nurvista (b. 1983 Yogyakarta, Indonesia) has been exploring questions related to food cultures for over a decade. Through her practice, she investigates the entangled histories between nourishment and politics, colonialism, migration and capitalist forces among others. She uses discussions around food as an instrument to address pressing social, economic and cultural tensions.

In 2015 Elia initiated Bakudapan, a food study group including researchers from various backgrounds and operating between art, ethnography, research and practice.

Elia has participated in several exhibitions including Sharjah Biennial 15 (2023); Bakudapan: The Flavor of Power, Yamaguchi Media Arts Centre, Japan (2023); At The Table Garage Rotterdam, The Netherlands (2023); Sur le feu Palais des Beaux-Arts, Paris, France (2023); Dhaka Art Summit, Bangladesh (2020), Karachi Biennale, Pakistan (2019) and ‘The 9th Asia Pacific Triennial of Contemporary Art’, at QAGOMA, Brisbane, Australia (2018), among others. She also curated Jogja Biennale Equator VI; Indonesia with Oceania (2021), ADAM LAB at TPAC (Taipei Performing Arts Center) with Transient Collective (2020), and a solidarity platform about Land, Water, Farming, Food: Struggle for Sovereignty. Between July and September 2023, she will be artist in residence at MeetFactory, Prague.

The exhibition project is supported using public funding by Slovak Arts Council.

Slovak Arts Council is the main partner of the project.

The project is also financially supported by City Košice.