TS: Kvet Nguyen, Paula Malinowska v GJK

Kvet Nguyen, Paula Malinowska: Krízy koexistencií / Kurátor:  Patrik Krajčovič / Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Trnava / 25. 5. 2021 - 4. 7. 2021

Galéria Jána Koniarka v Trnave pripravila od 25. 5. 2021 do 4. 7. 2021 výstavu Krízy  koexistencií. Výstava bude prístupná verejnosti  v prístavbe Koppelovej vily.

Titul výstavy: Krízy koexistencií

Autorky: Kvet Nguyen, Paula Malinowska

Miesto konania: Galéria Jána Koniarka, Koppelova vila, Zelený kríček 3, Trnava

Kurátor: Patrik Krajčovič

Trvanie výstavy: od 25. 5. 2021 do 4. 7. 2021

Výstava s názvom Krízy koexistencií prezentuje staršiu tvorbu dvoch mladých slovenských fotografiek Pauly Malinowskej a Kvet Nguyen (Hoa Nguyen Thi), ktorých fotografie sú na prvý pohľad odlišné, avšak spája ich niekoľko kariérnych prienikov ale aj ideová zhoda. Okrem toho, že obe študujú na Katedre fotografie a nových médií, sú aj súčasťou zoskupenia fotografiek a dizajnérok Päť & pól. V súčasnosti sa ich tvorba mierne odkláňa od fotografie a smeruje k video artu a tvorbe objektov. Ako naznačuje názov výstavy, ide o reakciu a poukázanie na súčasnú problematiku klimatickej krízy a s ňou veľmi úzko súvisiacu krízu environmentálnej migrácie. Hlavné ideové prepojenie ich prác môžeme nájsť v otázkach koexistencie na individuálnej aj spoločenskej úrovni a v hľadaní pôvodcu týchto otázok, ktoré sa implicitne nachádzajú v ich fotografických sériách. Dochádza teda k prepojeniu fotografických sérií Záhrada pozemských rozkoší (Paula Malinowská, 2020) a Tu sa môžu miešať jablká a hrušky (Kvet Nguyen, 2019).

Ideové gro vystavenej série fotografií Pauly Malinowskej je aktuálna problematika globálnej klimatickej núdze a autorkino vnímanie, respektíve opis epochy antropocénu. Hlavný inšpiračný zdroj je pre ňu, ako naznačuje názov série, známy obraz od Hieronyma Boscha. Nejde však o vizuálnu stránku obrazu. Skôr upriamuje pozornosť na predefinovanie témy vyobrazenej na ústrednom paneli oltára, zobrazujúcom nekončiace sa radovánky ľudstva, v súčasnom kontexte kríz ako environmentálnych, tak i sociálnych a politických. Fotografie metaforickým spôsobom rozprávajú o sebestrednosti Homo sapiens, spôsobenej konzumným spôsobom života západných moderných spoločností a nekončiacom vykorisťovaní obmedzených zdrojov našej planéty v časoch, kedy človek ako druh čelí existenčnej kríze ako takej. Neženie práve posadnutosť vytváraním utopickej rajskej záhrady profitu na úkor sociálnych a ekonomických štandardov ľudstvo do záhuby?  Ďalšou ideovou rovinou je práca s ilúziami, ktoré náš druh vytvára. Fotografie nahrádzajú skutočný kontakt s prírodou, ktorú deštruujeme a odvracajú našu pozornosť od riešenia problémov. Autorka odkazuje na rozličné prírodné imitácie a ľudskú potrebu obklopovať sa nimi.

Kvet Nguyen je slovenská autorka vietnamského pôvodu. Práve pôvod sa stal východiskovým bodom v jej fotografických prácach. Dotýka sa problematiky migrácie, hľadania svojej identity a diaspór. V sérii pracuje s tvorbou zátiší, ktoré vytvára kombináciou rôznych druhov zeleniny, ovocia a iných jedál. Takýmto spôsobom vytvára tzv. hybridy, odkazujúce na princíp freakebany. Ide o spôsob aranžovania kvetín, ktoré majú vytvárať šialené a farebne aj materiálovo nesúrodé kombinácie. Tieto hybridné formy na prvý pohľad nedokážeme jasne interpretačne uchopiť. Autorka pomocou fotografií hovorí o hľadaní kultúrnej identity, jej subjektívnom prežívaní a vyrovnávaní sa s týmto problémom, ale aj o asimilácii jej rodičov v neznámej krajine, ktorou pre nich bolo Slovensko. Hybridné zátišia teda hovoria príbeh splynutia odlišných svetov, ktoré sú jednotlivo všetkým známe, ale ako celok tvoria niečo nepoznané a nové. Pomocou fotografovaných intímnych zátiší konfrontuje svoju vlastnú históriu a prepája ju s prítomnosťou. V nej splývajú už spomínané dva kultúrne svety – slovenský a vietnamský.

Migrácia a postmigrácia sa nedotýka len autorky samotnej, ale aj miliónov ľudí po celom svete, ktorých k presunom prinútili rôzne vojnové konflikty, ekonomické krízy, strata obývateľnej pôdy následkom zhoršovania klimatických podmienok. Zvyšujúca sa teplota, sucho, erózia, povodne, znečistenie, boj o prírodné zdroje – všetky tieto prírodné katastrofy spôsobujú fenomén, ktorý Bruno Latour komentuje vo svojej knihe Zpátky na zem ako „miznutie pôdy pod nohami“. Práve nevyhovujúce environmentálne podmienky často vedú k prirodzeným presunom pôvodného obyvateľstva, najmä v rámci vnútorných hraníc štátov, avšak čoraz častejšie sú ľudia nútení k migrácii medzi krajinami. V priamej reakcii na to narastá počet populistických, nacionalistických a neofašistických skupín, ktorých cieľom nie je spolupodieľanie sa na riešení problémov, ale uzavretie sa pred nimi. Podobné stanovisko zastáva väčšina svetových elít, ktoré sa rozhodli vytvoriť si svoje utópie pričom ignorujú stav klimatickej núdze. Bruno Latour však nepovažuje uzatváranie svojich hraníc za riešenie, pretože strata pôdy sa môže v najbližšej dobe týkať aj nás. Aj z nás sa môžu stať migranti hľadajúci kúsok pôdy. Za pôvodcu týchto na seba nadväzujúcich kríz autorky považujú nekontrolovateľnú globalizáciu. Latour jasne deklaruje, že jediným východiskom je návrat k zemi a uvedomenie si jej limitov. Cieľom výstavy však nie je vyriešiť globálne problémy, ale komentovať súčasný svetový stav a poukázať na krízy koexistencií, ktorých sme súčasťou.

Paula Malinowska (*1998) pochádza z Bratislavy a študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Momentálne je v piatom ročníku na Katedre Intermédií pod vedením Martina Piačka. V roku 2019 mala samostatnú výstavu v Bratislavskom Pakta Studio s názvom Awareness alebo bola súčasťou skupinovej výstavy Smoke and Mirrors (2020) v Galérii Médium. Jej séria fotografií s názvom Utópia sa objavila v publikácií Døkument1, ktorý sa zameriava na dokumentárnu fotografiu po roku 2000.

Kvet Nguyen (*1995) pochádza z Nových Zámkov. Študuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave  a je v diplomovom ročníku na Katedre fotografie a nových médií, ktorú vedie Olja Triaška Stefanović. V roku 2018 sa zúčastnila fotografickej súťaže SLOVAK PRESS PHOTO, kde sa v kategórii Študenti a mladí fotografi do 25 rokov dostala medzi finalistov. Rok na to absolvovala Erazmus na škole Royal Academy of Arts v Haagu, kde vznikla aj séria fotografií Tu sa môžu miešať jablká a hrušky. Fotografie bolo možné vidieť v priestoroch Onakô tattoo v rámci festivalu Fjúžn (2020).