TS: We Have Never Been Closer v tranzit.sk

24. 11. 2021Artalk Infoservis

Jan Čumlivski, D'epog, Ferenc Gróf, Nadácia Hermit a Centrum pre metamédiá Plasy, Nadácia pre mediálny výskum, Lucia Repašská, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Matěj Sýkora, Štúdio erté, Transmusic Comp / We Have Never Been Closer / kurátori: Dušan Barok, Ivana Rumanová / tranzit.sk, Bratislava / 24. 11. 2021 – 4. 3. 2022

výstava / exhibition

Jan Čumlivski, D'epog, Ferenc Gróf, Nadácia Hermit a Centrum pre metamédiá Plasy, Nadácia pre mediálny výskum, Lucia Repašská, Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu (SNEH), Matěj Sýkora, Štúdio erté, Transmusic Comp

Curated by / kurátori: Dušan Barok, Ivana Rumanová

24. 11. 2021 – 4. 3. 2022

Opening: 24. 11. 2021, 6 pm

for English  please scroll down

Výstavný projekt Nikdy sme neboli bližšie prepája archívne materiály vybraných umeleckých iniciatív, ktoré na začiatku 90.rokov v strednej Európe experimentovali s formátmi kolektívnej tvorby a sieťovania, konkrétne Štúdio erté v Nových Zámkoch, Nadácia Hermit a Centrum pre metamédiá Plasy pri Plzni, SNEH a Transmusic Comp. v Bratislave a Nadácia pre mediálny výskum v Budapešti. Nakoľko sú už ich aktivity do veľkej miery zdokumentované, výstava nemá ambíciu byť retrospektívne vyčerpávajúca. Skôr sme sa selektívnym výberom snažili nájsť trecie plochy, ktoré rezonujú s aktuálnymi otázkami a aj s bezradnosťou, ktorej nás tieto otázky vystavujú.

Prizvaní súčasní umelci/kyne – Matěj Sýkora, Lucia Repašská, Ferenc Gróf, Jan Čumlivski – vytvorili pre projekty z rokov 90-tych environment, ktorý k nim pristupuje s rešpektom, ale zároveň dáva do hry vytesňované, temné aspekty transformácie, ktorých následky na nás dnes dopadajú so všetkou intenzitou, takže ich dokážeme ľahko identifikovať. Súčasťou projektu je performatívna intervencia zoskupenia D'epog a diskurzívne eventy, zasadené do prostredia výstavy, ktoré budú zároveň predmetom autorského dokufiktívneho filmu. A možno nakoniec len závidíme a tiež by sme chceli, aby dnes prehlásenie “všetko je možné” vzbudzovalo eufóriu, a nie zdesenie. Výstave sa takýto zvrat určite nepodarí docieliť, ale možno k tomu budeme mať aspoň blízko.

Výstava aj otvorenie budú prístupné len kompletne zaočkovaným návštevníkom/čkám.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

The exhibition project We Have Never Been Closer links archival materials of selected artistic initiatives that experimented with formats of collective creation and networking in Central Europe in the early 1990s, namely Studio erté in Nové Zámky, the Hermit Foundation and the Centre for Metamedia Plasy near Pilsen, SNEH and Transmusic Comp. in Bratislava and the Media Research Foundation in Budapest. As their activities have largely been documented, the exhibition does not aspire to be retrospectively exhaustive. Rather, we have selectively sought out frictional surfaces that resonate with current issues and the helplessness to which these issues expose us.

The invited contemporary artists - Matěj Sýkora, Lucia Repašská, Ferenc Gróf, Jan Čumlivski - have created an environment for the projects from the 1990s that pays them respect, but at the same time puts into play the displaced, dark aspects of the transformation whose consequences are now hitting us with all their intensity, so that we can easily identify them. The project includes a performative intervention by the D'epog group and discursive events, set in the exhibition environment, which will also be the subject of a docufiction. And perhaps in the end, we do just envy and would wish for the statement “anything is possible” to evoke a feeling of euphoria rather than dismay. The exhibition will certainly fail to achieve such a reversal, but perhaps we will at least come close.

Exhibition will be accessible only to fully vaccinated visitors.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.