TZ: Slavnostní předání zrekonstruovaného depozitárního objektu AJG Sparta

Slavnostní předání zrekonstruovaného depozitárního objektu AJG Sparta / Alšova jihočeská galerie / České Budějovice / 24. 9. 2019

Ve středu 2. 10. 2019 ve 13:00 hodin proběhne slavnostní předání zrekonstruovaného depozitárního objektu AJG SPARTA Alšově jihočeské galerii, za přítomnosti náměstka hejtmanky Jihočeského kraje Pavla Hrocha a vedoucího odboru kultury a památkové péče Patrika Červáka.

V roce 2017 byly zahájeny práce na objektu AJG SPARTA, nová pobočka Alšovy jihočeské galerie, díky získanému dotačnímu projektu IROP, reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713. Cílem projektu je celková rekonstrukce objektu a vytvoření nových depozitárních prostor pro uchování sbírkových předmětů ve správě AJG, zřízení restaurátorské dílny se specializací papíru, odborné badatelny a edukační ateliér pro veřejnost. Záměrem AJG je posunout instituci do 21. století, která je otevřená nejširší veřejnosti, odborné i laické.

Bude nám velkou ctí přivítat Vás na slavnostním předání.

zahájení: středa 2. 10. 2019 ve 13:00 hodin

místo konání: AJG SPARTA, Puklicova 1047/41, České Budějovice

mapa s vyznačeným místem konání: https://mapy.cz/s/mugucaloge

BLIŽŠÍ INFROMACE

Objekt AJG SPARTA, jež je předmětem realizace projektu, je umístěn na nároží ulic Puklicova a K. Weise. Jedná se o dvoupodlažní objekt bez podsklepení s plochou střechou. Objekt byl od svého vzniku využíván jako restaurace a v poslední době jako učňovské středisko. Poté však nebylo možné objekt z důvodu nevyhovujícího až havarijního stavu využívat. Objekt nemohl ve stávajícím stavu sloužit ani pro ukládání sbírkových předmětů, neboť technický stav budovy byl zcela nevyhovující.

V současné době jsou sbírkové předměty ve správě AJG uloženy v nevyhovujících prostorách na několika dalších pobočkách, především v Hluboké nad Vltavou. Vzhledem ke stále se rozšiřujícímu sbírkovému fondu jsou stávající depozitární prostory již kapacitně nedostačující, sbírkové předměty jsou zde nahuštěny, důsledkem toho je problematická manipulace se sbírkovými předměty, problematické jsou i možnosti jejich zpřístupnění a je také obtížné v těchto podmínkách plně zajistit adekvátní podmínky ochrany a uložení sbírkových fondů. Není zřízena badatelna, tím pádem nejsou sbírkové předměty dostatečně zpřístupněny k badatelským či studijním účelům. AJG také nedisponuje dostatečnými prostory pro restaurátory.

Z těchto důvodů byla v roce 2016 ve spolupráci s Jihočeským krajem a firmou RERA a.s. vypracována Žádost o dotaci k evropskému dotačnímu projektu IROP (Integrovaný regionální operační program Evropského fondu pro regionální rozvoj). Žádost byla schválena pod registračním číslem CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001713 a v roce 2017 byly zahájeny práce.

Cílem projektu je zajištění podmínek pro uložení sbírkových předmětů, které vychází z platných zákonů ČR, metodických pokynů a doporučení. Cílem je rovněž zvýšení zabezpečení významné sbírky AJG a možnost ponechání odkazu dalším generacím. Toto by měl vyřešit právě zrekonstruovaný objekt AJG SPARTA, kde budou zřízeny nové depozitární prostory, které zajistí dostatek prostoru pro sbírkové fondy ve správě AJG a zároveň budou zajištěny standardní podmínky pro uchování a prezentaci těchto sbírkových předmětů. Kromě depozitářů bude vybudováno restaurátorsko-konzervátorské pracoviště se zaměřením na restaurování a konzervaci papírových sbírkových předmětů z fondů AJG i dalších zřizovaných organizací Jihočeským krajem a související kancelářské a sociální zázemí. V rámci rekonstrukce a zpřístupnění objektu vznikne také lektorské centrum – edukační ateliér pro veřejnost. Ateliér Alšovka, který dnes sídlí v Otakarově ulici, se přestěhuje do objektu AJG SPARTA a díky těmto novým prostorám a technickým možnostem bude moci rozšířit nabídku edukačních programů, zejména výtvarné výuky zpestřené různými novými výtvarnými technikami, a to pro všechny věkové kategorie od dětských návštěvníků, přes dospělé, až po seniory. V ateliéru vznikne také multifunkční sál, který nabídne doplňkový program zejména pro odbornou veřejnost.

Rekonstrukce depozitárního objektu AJG SPARTA navazuje na rekonstrukci Wortnerova domu. Záměrem AJG je posunout instituci do 21. století, která je otevřená nejširší veřejnosti, odborné i laické. Realizací obou projektů bude nabídnout veřejnosti v rámci moderních technologických standardů dostupnost sbírek, a to všem cílovým skupinám návštěvníků.