Změny v Ceně Jindřicha Chalupeckého: tři laureáti nebo laureátky, bez věkového limitu

Počínaje příštím ročníkem bude mezinárodní porota Ceny Jindřicha Chalupeckého vybírat již jen tři laureátky a laureáty, bez ohledu na jejich věk.

Organizátorky Ceny Jindřicha Chalupeckého Lamija Čehajić, Veronika Čechová, ředitelka Karina Kottová a členové správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého Michal Pěchouček a Vít Havránek na tiskové konferenci v Centru pro současné umění Praha,  13. 9. 2023.

Cena Jindřicha Chalupeckého, nejvýznamnější české ocenění pro nastupující generaci umělkyň a umělců, prošla v posledních letech důležitým vývojem pravidel. Původně dvoukolová soutěž se na základě společné iniciativy účastnic a účastníků i organizačního týmu transformovala v méně soutěžní podobu ocenění, která nabízí zúčastněným umělkyním a umělcům především zviditelnění jejich tvorby u nás i v zahraničí, celoroční podporu vzniku nového díla a profesionální prezentaci v jedné z nejlepších uměleckých institucí u nás. Tuto strategii chce nyní Společnost Jindřicha Chalupeckého podpořit dalšími kroky. Zrušením dosavadního věkového limitu 35 let se Cena stává inkluzivnější a snížením počtu laureátek a laureátů na tři zároveň srozumitelnější pro širokou i odbornou veřejnost.

Tři laureáti nebo laureátky, bez věkového limitu

Laureátky či laureáti Ceny Jindřicha Chalupeckého budou od roku 2024 tři, namísto dosavadních pěti. Menší počet umožní realizačnímu týmu CJCH ještě soustředěnější spolupráci a podporu jednotlivých oceněných. Umělkyně a umělce bude mezinárodní porota vybírat a prezentovat podle kategorií, které se každoročně určí podle povahy zaslaných portfolií. Mohou tak reflektovat jednotlivá umělecká média i širší témata a postoje, které se aktuálně objevují na umělecké scéně.

„Věříme, že užší výběr oceněných umožní jasnější profilaci CJCH a zjednodušení komunikace klíčových témat z tvorby vybraných umělkyň a umělců směrem k široké veřejnosti. Ke stávajícím oceněním, jako jsou zahraniční rezidence a podpora vzniku a představení nového díla v renomované partnerské instituci, přibude měsíční stipendium umožňující skutečně dlouhodobou a kontinuální práci na projektech pro společnou výstavu,“ říká k nejnovější podobě fungování CJCH Vít Havránek, jeden ze členů správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Jelikož bude od roku 2024 každoročně vybráno o dva laureáty či laureátky méně a ocenění tak získá menší počet osob, je tento krok paralelně podpořen zrušením věkového limitu. Opouštění striktních věkových omezení můžeme pozorovat na více rovinách výstavní a institucionální praxe již několik let a tato změna pravidel tedy koresponduje s vývojem na mezinárodní umělecké scéně. Cena bude i nadále určena zejména nastupující generaci umělkyň a umělců, ale nově také těm, kdo začali s kariérou v pozdějším věku či z nejrůznějších důvodů museli uměleckou tvorbu na nějakou dobu opustit a vrací se k ní až po čase. Důležitější je fáze kariéry a relevance podpory, kterou CJCH nabízí, než samotný věk přihlášených umělkyň a umělců.

Umíme si představit, že se Cena bude nadále vyvíjet podle aktuálních potřeb umělecké scény i společnosti. Pro dohlednou budoucnost ale považujeme nově nastolený model za ideální a doufáme, že díky jeho zavedení budeme moci dát vybraným umělkyním a umělcům odpovídající podporu a prostor pro další rozvoj jejich tvorby,“ dodává Karina Kottová, ředitelka Společnosti Jindřicha Chalupeckého.

Ocenění pro umělkyně a umělce Ceny Jindřicha Chalupeckého od roku 2024 

 • rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 60 000 Kč
 • autorský honorář a celoroční stipendijní podpora
 • zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu
 • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, PLATO Ostrava)
 • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
 • zajištění zahraničních rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH
 • možnost zajištění ateliérového zázemí
 • propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích
 • odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH
 • mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého)

Online přihlašovací platforma, zahraniční rezidence v prestižních centrech

Společnost Jindřicha Chalupeckého kontinuálně přemýšlí o tom, jak udělat z tradičního ocenění aparát podpory a prostor pro rozvíjení, profesionalizaci a zviditelnění tvorby místních umělkyň a umělců. V minulém roce jako další ze svých aktivit na tomto poli spustila nový přihlašovací systém na vlastní online platformě award.sjch.cz, která byla vytvořena na míru potřebám přihlašovaných a na které mohou dále využít svá portfolia nebo například získat individuální zpětnou vazbu od poroty.

SJCH se také podařilo navázat spolupráci se třemi předními zahraničními organizacemi pořádajícími umělecké rezidence: Cité internationale des arts v Paříži ve Francii, Matadero Madrid ve Španělsku a Rupert v litevském hlavním městě Vilnius. Tento výběr evropských rezidencí nyní doplní tradiční cestu do New Yorku zajišťovanou Residency Unlimited, kterou dřív získal jeden laureát či laureátka. Díky tomu mohou všichni ocenění vyrazit na tvůrčí a/nebo networkingový pobyt do zahraničí.

Nadále pak ocenění v rámci CJCH přináší podporu vzniku nových uměleckých projektů, intenzivní propagaci tvorby laureátek a laureátů a kurátorskou i produkční podporu jejich práce během celého roku.

Vývoj změn v CJCH od roku 2020 a rekordní navýšení počtu přihlášek

Zásadním momentem pro nastartování změn v Ceně Jindřicha Chalupeckého bylo rozhodnutí finalistek a finalistů pro rok 2020 odmítnout princip soutěže spočívající ve výběru laureátky nebo laureáta na základě nově vzniklých prací pro společnou výstavu. Správní rada Společnosti Jindřicha Chalupeckého přijala jejich žádost o změnu pravidel daného ročníku. Společná výstava nových uměleckých projektů v roce 2020 v galerii PLATO Ostrava pak proběhla podle původního plánu, mezinárodní porota ale již nevybírala vítězného umělce či umělkyni, jak bylo do té doby obvyklé.

Tato událost zintenzivnila dlouhodobé diskuze nad budoucí podobou Ceny Jindřicha Chalupeckého iniciované kurátorsko-organizačním týmem Společnosti Jindřicha Chalupeckého pod vedením ředitelky Kariny Kottové, která převzala vedení SJCH v roce 2015.

Na otázku, zda je v takové situaci ještě nutné nebo vhodné následně vybírat jednu vítězku nebo vítěze a obecněji jaká očekávání má odborná i široká veřejnost od Ceny Jindřicha Chalupeckého, měl částečně odpovědět nezávislý kvalitativní výzkum, který proběhl v první polovině roku 2020. S výsledky výzkumu se lze seznámit na blogu Společnosti Jindřicha Chalupeckého. Přestože výzkum potvrdil velkou rozmanitost názorů na toto téma, ukázal rovněž, že právě podpora tvorby mladých umělkyň a umělců, její propagace a přispívání do širší diskuze o důležitých společenských otázkách, stejně jako komunikace s širokou veřejností, je pro řadu respondentů větší prioritou než vítězství jedné laureátky nebo laureáta. Společnost Jindřicha Chalupeckého pak různé úhly pohledu na možné a vhodné formáty Ceny dále tematizovala v participativním výstavním a výzkumném projektu Umění oceňovat, který proběhl v červnu roku 2021.

Stejně jako v roce 2020 se i nově vyhlášené umělkyně a umělci v lednu 2021 shodli, že být vybrán na společnou výstavu už je samo o sobě dostačujícím oceněním. Po předchozím ročníku tedy i nyní celou pětici oceněných vybranou do CJCH 2021 čekala především celoroční spolupráce, mezinárodní networking či příležitost ateliérového zázemí. Umělkyně a umělci vydali ke svému rozhodnutí prohlášení navazující na postoje formulované již jejich předchůdkyněmi a předchůdci:

V našich očích není Cena Jindřicha Chalupeckého trofejí jediného laureáta či laureátky, jediného pomyslného vítěze, nýbrž společným oceněním pestré směsice umělkyň a umělců a jejich odlišných uměleckých východisek, jejichž porovnávání nemá smysl.(…) Umělecká díla vystavená v kontextu soutěže, vedou diváky k vzájemnému porovnávání, což ubírá možnosti výstavu naplno zažít,“ stálo v prohlášení finalistek a finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2020 k rozhodnutí nesoutěžit.

Po dvou ročnících, kdy porota na základě přání samotných umělkyň a umělců nevybírala ze společné výstavy laureátek a laureátů CJCH jednoho vítěze či vítězku, se v roce 2022 tento postup dostal do oficiálních pravidel Ceny. Všechny umělkyně a umělci se tak svým výběrem porotou do Ceny na základě online portfolia stávají rovnou oceněnými. Návrh změny pravidel týmu Společnosti Jindřicha Chalupeckého, který byl na podzim roku 2021 schválen správní radou SJCH, byl výsledkem několikaletých diskuzí na místní i mezinárodní scéně o smyslu uměleckých ocenění. Tento významný krok měl za cíl umenšit míru tlaku na umělkyně a umělce, kteří po celý rok usilovně pracují na nových projektech pro společnou výstavu, ale také poukázat na to, že srovnávat umělecké „výkony“ nelze stejným normativním způsobem jako v jiných odvětvích lidské činnosti. Rozhodnutí vybírat umělkyně a umělce do Ceny Jindřicha Chalupeckého již jen „jednokolově“, tedy na základě zaslaných portfolií v rámci online přihlášky, uvítala také mezinárodní porota. Dosavadní změny v Ceně vedly k rekordnímu navýšení obdržených přihlášek, zvyšuje se také jejich celková kvalita.

Složení správní rady Společnosti Jindřicha Chalupeckého:

Vít Havránek, teoretik a kurátor umění působící na AVU v Praze

Lenka Klodová, umělkyně a pedagožka působící na FAVU VUT v Brně

Charlotta Kotik, historička umění a kurátorka

Lenka Lindaurová, kurátorka a teoretička umění, ředitelka SJCH v letech 2010–2015

Michal Pěchouček, umělec a pedagog působící na UMPRUM v Praze

Tomáš Pospiszyl, historik a teoretik umění působící na AVU v Praze


Návrh znění formulace věkového limitu za tým SJCH (upraveno ve stávajícím znění)

Cena Jindřicha Chalupeckého je mimořádné ocenění za uměleckou tvorbu v oblasti výtvarného umění. Je určena umělkyním*cům nastupující generace, jejichž tvorba má potenciál dlouhodobě oslovovat české i mezinárodní publikum a je po obsahové i formální stránce výjimečná. Cena je udělována umělkyním*cům a uměleckým uskupením pracujícím v libovolných médiích, respektuje také mezioborové přesahy a další aktuální tendence v současném umění.

Cena Jindřicha Chalupeckého je určena umělkyním*cům žijícím nebo působícím na území České republiky. Státní občanství ČR ani dosažené vzdělání v oboru umění není podmínkou. Počínaje ročníkem 2024 je zrušen věkový limit 35 let. Cena je nadále určena etablujícím se umělkyním a umělcům, kterým nabízí profesionální kurátorskou, produkční a finanční podporu pro další rozvoj a zviditelnění jejich práce. Tuto fázi umělecké kariéry ale již pravidla neomezují konkrétním věkem. Nově tak zohledňují možnost přihlášení například věkově smíšených uměleckých skupin, autorek a autorů, kteří svou profesní dráhu přerušily*i nebo začaly*i později, apod.

Od roku 2024 jsou z přihlášených každoročně mezinárodní porotou vybrány tři umělkyně*ci. Součástí ocenění je možnost vystavení nového uměleckého díla v jedné z předních uměleckých institucí v ČR. Laureátkám a laureátům je poskytnuta celoroční finanční, kurátorská a produkční podpora, mezinárodní networking a propagace jejich tvorby v Česku i zahraniční. Na účast v CJCH navazují rezidenční pobyty ve významných zahraničních rezidenčních centrech.

Umělecké dvojice a skupiny se mohou hlásit společně (v rámci přihlašování vytvořením jednoho společného portfolia). Společnost Jindřicha Chalupeckého v těchto případech nemůže garantovat jiné finanční podmínky pro účast, než jaké jsou stanoveny pro jednotlivce. V případě rezidenčních pobytů může SJCH garantovat pobyt jen pro jednu osobu. SJCH bude v takových případech usilovat o získání další finanční podpory, nicméně ze strany umělkyň*ců na ni nemůže být činěn nárok.

Přihlašování do Ceny Jindřicha Chalupeckého probíhá formou otevřené výzvy, do níž se přihlašují umělkyně*ci sami. Přihlašování probíhá každoročně v podzimních měsících online skrze platformu award.sjch.cz. Při případných technických potížích při přihlašování nabízí Společnost Jindřicha Chalupeckého asistenci a poskytuje také koncepční konzultace při tvorbě portfolia. Zájemci se mohou obracet na email  .

Ocenění laureátek a laureátů:

 • rozpočet na vznik nového díla či projektu ve výši 60 000 Kč
 • autorský honorář a celoroční stipendijní podpora
 • zajištění architektonického a technického řešení výstavního projektu
 • profesionální spolupráce na adjustaci a vystavení díla v jedné z partnerských institucí (Moravská galerie v Brně, Národní galerie Praha, PLATO Ostrava)
 • celoroční kurátorská a produkční spolupráce na vzniku díla
 • zajištění zahraničních rezidenčních pobytů po ukončení aktuálního ročníku CJCH
 • možnost zajištění ateliérového zázemí
 • propagace autorské tvorby v odborných i obecných médiích
 • odborné konzultace s mezinárodní porotou CJCH
 • mezinárodní networking v rámci sítě zahraničních partnerských institucí a kontaktů Společnosti Jindřicha Chalupeckého)