Prečo pavilón Českej a Slovenskej republiky v Benátkach ostavá zatvorený?

Slovenská národná galéria odpovedá na najčastejšie otázky kladené v súvislosti s pavilónom Českej a Slovenskej republiky v Benátkach, ktorý je od roku 2019 z dôvodu havárie a dlhodobo zlého stavu uzavretý. Debatu ohľadom zatvoreného pavilónu podnietil Spolek Skutek otvoreným listom, ďalej Vojtěch Fröhlich svojimi performatívnymi vstupmi v Benátkach a v neposlednom rade Anetta Mona Chişa a Lucia Tkáčová s abecedným manuálom, čo všetko by bolo možné v pavilóne prezentovať.

Foto: Ben Markel

FAQ | Pavilón Českej a Slovenskej republiky v Benátkach

Kto má pavilón ČR a SR v Benátkach na starosti?

Pavilón sa delil vo federálnom pomere 1:2, takže Slovensku patrí jeho jedna tretina. Existuje Dohoda o výkone „hospodárenia“, v ktorej sa obe krajiny dohodli, že ho budú používať v pomere 1:1. Preto sa investičné náklady delia v tretinovom pomere, ale náklady na prevádzku v polovičnom. Obe krajiny prostredníctvom Ministerstiev kultúry poverili správou pavilónu svoje národné galérie. Všetky rozhodnutia musia byť prijaté konsenzuálne. 

Aký je vlastne technický stav pavilónu?

Pavilón bol ako Československý dokončený a slávnostne otvorený pri príležitosti XV. benátskeho bienále v roku 1926. Je umiestnený na prestížnom mieste – jednej z dvoch hlavných os parku Giardini. Je to jednoduchá stavba obdĺžneho pôdorysu s centrálnou výstavnou sálou. Priečelie má portikus z červeného mramoru a je v ňom zasadená mohutná medená brána s rondokubistickým dekorom. Dodnes je na budove ponechaný jednoduchý plastický nápis Cecoslovacchia. Architektom pavilónu je modernista Otakar Novotný (1880 – 1959). Počas svojej takmer storočnej existencie pavilón neprešiel žiadnou technickou rekonštrukciou, preto bolo stále náročnejšie získať revíznu správu k jeho prevádzke. Havária a rozbitie svetlíkov boli príležitosťou začať s dlho odkladanou, no nevyhnutnou a komplexnou rekonštrukciou. Bolo to možné aj vďaka tomu, že sa našla vôľa a finančné krytie na oboch ministerstvách.

Ako pokračujú práce na oprave pavilónu?

Momentálne je zadané spracovanie projektovej dokumentácie, ktoré má v referáte talianske štúdio CandC architettura ingegneria srls. Vychádzajú z architektonickej štúdie, ktorú Národní galerie Praha zadala ateliéru MCA (doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.; doc. Ing. arch. Miroslav Cikán). Autori tejto štúdie majú za sebou úspešnú rekonštrukciu budovy Mánesa, v rámci ktorej zaujali riešením dobového svetlíku. 

Kedy je predpokladané ukončenie opravy pavilónu?

SNG aktuálne pracuje s odhadom, ktorý sa odvíja od maximálnych lehôt na vydanie povolení stavebných prác, čo predstavuje rok 2025.

Prečo to trvá tak dlho? Pred rokmi sa pavilóny opravovali rýchlejšie. 

Vedenie Benátskeho bienále rozhodlo, že počas trvania výstav nemôžu prebiehať v areáli Giardini di Castello žiadne stavebné práce, čo predstavuje problém, keďže aj Bienále architektúry už trvá rovnako dlho ako výtvarné, t. j. od mája do novembra. Z toho dôvodu zostáva na samotné stavebné práce veľmi málo času. Trvanie výstavby ovplyvňujú aj lehoty na získanie povolení od talianskych úradov, preto NG Praha vybrala miestneho talianskeho projektanta, aby tieto lehoty pozitívne skrátila.

Prečo SNG nezabezpečí inú formu prezentácie slovenského umenia v rámci Benátskeho bienále, resp. alternatívny, reálny alebo virtuálny, výstavný priestor?

Benátskeho bienále sa môžu zúčastniť aj krajiny, ktoré nemajú svoj pavilón a miesto na prezentáciu si môžu za poplatok prenajať. Na Slovensku je SNG v Zriaďovacej listine poverená riešením účasti na Benátskom bienále iba vo vzťahu k správe k Pavilónu Českej a Slovenskej republiky. To znamená, že SNG nedisponuje ani finančnými prostriedkami, ani poverením zabezpečovať účasť Slovenska inak. SNG by v súčasnej situácii takéto poverenie ani nemohla prijať, pretože personálne aj finančné kapacity galérie sú celkom vyťažené prípravou nového areálu a sťahovania všetkých zbierkových fondov. Samozrejme je možné poveriť iný subjekt.

V akej miere a naliehavosti komunikujú NG a SNG vo veci opravy pavilónu a možnej alternatívnej prezentácie Česka a Slovenska na Benátskom bienále?

Komunikácia SNG s NG Praha je po dlhých rokoch kolegiálna a operatívna. Momentálne existuje návrh, aby obe galérie po dokončení rekonštrukcie prezentovali spoločný projekt – keďže v roku 2025 bude 99. výročie stavby spoločného pavilónu. 

Generálny partner SNG