TS: Jana Hojstričová v Galérii Miloša Alexandra Bazovského

 Jana Hojstričová: Úložisko / kurátorka výstavy: Bohunka Koklesová / Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne / 7. 6. - 30. 7. 2022

JANA HOJSTRIČOVÁ - ÚLOŽISKO

expozícia/fotografia/depositum

kurátorka výstavy: Bohunka Koklesová

architekt výstavy: Marcel Benčík

Výstava ukazuje nekonečné rady evidenčných skriniek, detaily ale aj celky rôznorodých rastlín a živočíchov. Pre autorku tieto motívy sú len východiskom, pretože ďalej s nimi pracuje tak, že prekračuje rámec dokumentovania zbierok a to nielen voľbou záberu, kompozíciou, či kombináciu predmetu a priestoru. Jednoducho muzeálna kultúra, ale aj historicko-fotografický kontext sa stávajú základom pre prácu v rámci inštalácie, autorka sa zaujíma o rolu estetiky v tomto procese. Napriek enormnému množstvu záberov z jednotlivých lokalít je až samotná inštalácia priestorom, kde sa napĺňajú umelecké ašpirácie diela. Veľmi zvláštnou kombináciou fotografií z rôznych lokalít a záhrad v rôznorodom technickom prevedení a inštalovaní dochádza k prekročeniu hraníc evidencie artefaktov smerom do prostredia umenia. Interpretácia, kontext, experiment – to všetko je základný rukopis autorky.

Hudobný hosť: Alakesh Dutta (Assam, India)