TS: Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu SNG

Rekonštrukcia, dostavba a modernizácia areálu Slovenskej národnej galérie v Bratislave / Slovenská národná galéria, Bratislava / 2016 – 2022

Architekt pôvodnej stavby: Vladimír Dedeček

Architekti prestavby: Martin Kusý a Pavol Paňák

Projektant: Architekti BKPŠ / Kusý – Paňák

Dodávateľ stavby: konzorcium Hornex – Strabag

Špeciálny dozor: SGS Czech Republic, s. r. o. (do 2018)

Stavebný dozor: Ing. Zlatica Páleníková (od 2018)

Podpis zmluvy so Zhotoviteľom: 28. december 2015

Odovzdanie staveniska: 18. januára 2016

Termín ukončenia (prebratie stavby od Zhotoviteľa): 26. október 2022

Dĺžka výstavby: január 2016 – október 2022

Investičný náklad akcie: 75,5 mil. eur s DPH (vrátane všetkých stavebných objektov, vstavaného interiéru, zariadenia depozitárneho domu, technológií, sieťového vybavenia, bezpečnostného projektu, skúšok a meraní, projektového servisu, stavebného aj autorského dozoru a projektu interiéru)

Investičný náklad interiéru (samostatná investičná akcia): 3,45 mil. eur s DPH

Hrubá podlažná plocha celej investície: 27 911 m2

Čistá výstavná plocha po výstavbe: 5 385 m2

Čistá depozitárna plocha: 1 844 m2

Stavebné objekty: SO1 Premostenie, SO2 Administratívna budova, SO3 Nové expozície, SO5 Vodné kasárne, SO6 Nádvorie, SO7 Nový depozitár, SO8 Hongkonská ulička   

Vizualizácie, fotografie a videá k prestavbe: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia.

Stručná história:

SNG sa na svoju obnovu čakala už od roku 2001, keď boli z havarijných dôvodov zatvorené výstavné priestory v Premostení, ktorým architekt Vladimír Dedeček prepojil dve krídla historických Vodných kasární. V roku 2012 nasledovalo zatvorenie Vodných kasární so stálymi expozíciami z dôvodu nevyhovujúcich podmienok pre umelecké diela a nakoniec aj odstavenie knižnice a administratívnych priestorov, ktoré v tom istom roku vytopili prívalové dažde. 

Súťaž o novú podobu galérie vyhral v roku 2005 návrh architektonického ateliéru BKPŠ Kusý – Paňák, ktorý rešpektuje pôvodnú architektúru Vladimíra Dedečka z rokov 1969 – 1977, zabezpečil kvalitné výstavné priestory a prepojil areál s mestom. Zlepšilo sa aj administratívne zázemie a vybudoval úplne nový depozitár. Ekonomická kríza, odhalenie konštrukčných problémov, predsedníctvo SR v Rade EÚ a zdržanie dodávok počas pandémie predĺžilo celý proces obnovy až do jesene 2022. 

Po založení SNG v roku 1948, bola inštitúcia umiestnená do priestorov Vodných kasární, ktoré boli pre galériu adaptované v rokoch 1950 – 1955. Krátko po otvorení SNG v roku 1955 jej vedenie konštatovalo, že priestory Vodných kasární kapacitne nevyhovujú potrebám galérie. V roku 1963 vypísal Zväz slovenských architektov študijnú úlohu na dostavbu SNG v Bratislave. 

Víťazný návrh patril architektovi Vladimírovi Dedečkovi. Projekt prešiel niekoľkými posúdeniami, na základe ktorých ho architekt Dedeček prerobil – vyriešil požiadavku na odkrytie priehľadu do nádvoria a na Vodné kasárne zdvihnutím nábrežného krídla budovy tak, že stavbu na stĺpoch vystriedala mostová konštrukcia, ktorú dnes poznáme ako Premostenie. Moderná prístavba z rokov 1969 – 1977 zahŕňala Premostenie ako priestor pre expozície, administratívnu budovu, amfiteáter a knižnicu. Aj napriek mnohým dobovým stavebným nedostatkom, ktoré sa časom prejavili na množstve technických problémov, predstavovala výstavba tohto areálu ojedinelý projekt. 

Nový areál SNG bude obsahovať:

- viac ako 5 000 m2 výstavnej plochy pre expozície a výstavy

- kinosálu/prednáškovú sálu

- multifunkčnú halu

- modernú knižnicu

- archív výtvarného umenia

- depozitár

- reštaurátorské ateliéry 

- obnovenú administratívnu budovu

- nádvorie ako verejný park

- kaviareň a galerijné kníhkupectvo

FAQ:

Myslelo sa pri rekonštrukcii SNG aj na recykláciu a udržateľnosť? Aký materiál bol použitý pri stavbe?

Pri rekonštrukcii sme viackrát uplatnili udržateľný a zároveň pamiatkovo inteligentný prístup k architektúre 70. rokov 20. storočia. Dúfame, že pozitívne príklady možných využití pôvodných estetických aj technických hodnôt sa stanú príkladom hodným nasledovania. V rámci citlivého a udržateľného prístupu sme opravili mramorové schodisko v administratívnej budove, zrecyklovali keramické tvárnice, ktoré sme preniesli spod knižnice, očistili a dnes je z nich vybudovaný monumentálny dekoratívny plot, ktorý je nezamýšľaným pútačom, keďže ho je vidieť už od Nemeckého veľvyslanectva. 

Vo veľkej časti galérie sa nachádza terazzová podlaha s namletým travertínovým kameňom, ktorým bola niekedy obložená prízemná časť galérie. Zrecyklovaný travertín sme použili aj na výrobu lavičiek, ktoré sa nachádzajú na malom námestí pred jedným zo vstupov do galérie. Silnou materiálovou novinkou je povrchová úprava všetkých zadných fasád Vodných kasární – je očistená na základné zmiešané murivo a reštaurátorsky opravená s priznanými stopami rôznych zásahov. Ďalej sme preniesli biely kosoštvorcový podhľad zo starej kinosály a drevený obklad miestnosti do novej. Keďže nová kinosála má menej stien, zvyšok bol použitý v dvoch nových seminárnych miestnostiach. Asi najviditeľnejšia je fasáda depozitárneho domu, ktorá je celá z hliníkových profilov získaných z Premostenia a z Administratívnej budovy. 

Naozaj sme si chceli to Premostenie zbúrať?

Áno, tlak verejnosti, ale aj architektonickej obce (Š. Šlachta, J. Bahna) bol veľký. Tu bol zásadný postoj generálnej riaditeľky Kataríny Bajcurovej, ktorá sa jednoznačne postavila za architektúru Premostenia. Sem by sme mohli datovať obrat v angažovaní sa SNG vo veci hodnôt architektúry – odvtedy sa konzekventne angažujeme nielen v zbieraní, ale aj vo vzdelávaní a v propagácii. Ideme ešte ďalej, na spolupráce si prizývame renomovaných partnerov (Gut-Gut, I. Skoček, M. Jančok, A. Šedivec, Plán B, Peter Jurkovič), zabezpečovali sme slovenskú reprezentáciu na Bienále architektúry v Benátkach a odborne sa angažujeme v debatách súvisiacich s hodnotovými otázkami kvalitnej architektúry. 

Ak sa však vrátime k búraniu, druhým silným krokom bolo vypísanie druhej súťaže na rekonštrukciu, kde bola už zadefinovaná podmienka zachovať Dedečkov stupeň – čo v prvej súťaži takmer nikto nerešpektoval. A to sme považovali za chybu vzhľadom na autora a dejiny architektúry, aj za isté pochybenie zo strany našej vlastnej odbornosti. 

Prečo sú v štítoch Premostenia dve nové okná?

Dve nové okná v štítoch Premostenia majú niekoľko dôvodov, ktoré súvisia nielen s požiadavkou pracovať s Dedečkovou architektúrou, ale aj s prevádzkovým komfortom. Koncepčne odkazujú na pôvodný zámer širšieho záberu areálu – jeho súčasťou bolo dlhšie Premostenie, malo končiť až na rohu Riečnej ulice. Takže ten stav, aký poznáme, je len fragmentom jeho zamýšľanej figúry. Preto tie štíty. Umiestnením okien sa potvrdila definitíva Premostenia, je to vlastne pocta jeho samostatnosti. 

Tým druhým dôvodom je situácia v interiéri – okná vytvárajú príjemný priestor pre návštevníka a pripomínajú situáciu, že sa nachádzame nad cestou, nad chodníkom, a teda sme v Premostení. Toto riešenie sa páčilo aj architektovi Dedečkovi, ktorému ho architekti rekonštrukcie prezentovali – fyzicky už ale miesto nestihol navštíviť. 

Narazila SNG počas rekonštrukcie na niečo zaujímavé, unikátne?

Celý ten príbeh vydá na román. Od bizarných príbehov veľkej populácie kún, ktoré žili v strechách Vodných kasární, odkrytých nápisov z rekonštrukcie v roku 1977 až po prepadnutý vozík do neznámej pivnice. Užili sme si aj pozostatky svojrázu socialistického betónovania – „cement tam vôbec nebol“ alebo vypĺňanie medzier odpadkami. 

Ako bude v novej budove riešený bezbariérový prístup? 

Bezbariérovosť je od začiatku v projekte rekonštrukcie SNG ako veľmi dôležitá priorita. V budove sa nachádzajú výťahy aj rampy. Aj napriek tomu, že proces navrhovania bezbariérových prístupov bol pomerne komplikovaný, keďže budova bývalých Vodných kasární, ktorá je súčasťou rekonštruovaného areálu SNG, patrí medzi národné kultúrne pamiatky, je potreba bezbariérovosti zabezpečená.

Publikácia:

Biela a červená – sprievodca architektúrou SNG

Netradičný sprievodca predstavuje areál Slovenskej národnej galérie ako expozíciu architektúry. Každá kapitola približuje jeden architektonický priestor v rôznych fázach vývinu s ohľadom na premeny jeho podoby a účelu. Jej súčasťou je aj pôdorysné vyznačenie, ktoré slúži na lepšiu orientáciu pri prehliadke budovy a naznačuje jej smer. Na hlavný text jednotlivých kapitol nadväzujú „exponáty“ – detaily, architektonické prvky či články, zaujímavé tým, že sú často prepojením starších a novších stavebných vrstiev objektu. Autorky publikácie k nim pristúpili ako k umeleckým dielam v expozícii, preto majú krátke vysvetľujúce komentáre s informáciami v štýle galerijných štítkov. Sprievodca v slovenskom jazyku bude dostupný na zakúpenie v kníhkupectve Ex Libris v SNG o 11. decembra. Neskôr pribudne aj jeho anglická verzia. 

Autorky: Eva S. Kotláriková & Alexandra Kusá