Vízia slovenskej kultúrnej politiky získala jasné kontúry do roku 2030

Ministerstvo kultúry vytvorilo zásadný dokument, ktorý pozostáva zo siedmich strategických cieľov, definujúcich podobu a podmienky kultúry na Slovensku s výhľadom do roku 2030: Dobre spravovaná kultúra; Efektívne financovaná kultúra; Dôstojná kultúra; Kvalitná kultúra; Inkluzívna kultúra; Rešpektovaná kultúra a Zodpovedná kultúra. Materiál vznikal od druhej polovice roka 2021 v spolupráci rezortu kultúry s mnohými expertmi/-kami  a koncom týždňa bude predložený do medzirezortného pripomienkového konania.

 

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 predstavuje hĺbkovú analýzu súčasného stavu kultúry a kreatívneho priemyslu na Slovensku. Zároveň formuluje dlhodobé ciele štátnej kultúrnej politiky s pravidelne aktualizovanými akčnými plánmi a prepája ich s politikami iných rezortov – to všetko s výhľadom do roku 2030. Slovensko vďaka tomu získa  oficiálny rámcový dokument pre celú oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, ktorý pomôže vytvoriť lepší kultúrny ekosystém a prinesie prierezové riešenia pre čo najviac oblastí kultúry.

„Ako nám ukázala Revízia výdavkov na kultúru z júla 2020 a podčiarkla pandémia, Slovensko nemá ani po 30-tich rokoch samostatnosti jasne definovanú a dátami podloženú kultúrnu politiku. Stratégia takéhoto rozsahu a charakteru má ambíciu ukotviť kultúru v širšom povedomí ľudí a prepísať dlh 30 ročného príbehu jej podceňovania. Nejde tu pritom len o víziu kultúry, spolu s tímom stratégie, ktorému chcem zároveň týmto poďakovať, sme ju chápali ako víziu budovania našej slovenskej a zároveň  európskej identity. Umenie a kultúra nám pomáhajú byť otvorenejšími, rešpektujúcejšími, citlivejšími, kritickejšími. A aj tieto atribúty potrebujeme na to, aby sme ako spoločnosť mohli byť sebavedomejšími a slobodnejšími a napredovať.“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová

Dôležitou úlohou stratégie bolo identifikovať pálčivé témy sektora. Na základe zberu a analytického spracovania dát odborníkmi/-čkami z Inštitútu kultúrnej politiky MK SR, ako aj externými expertmi/-kami bolo definovaných niekoľko skupín problémov: vysoký investičný dlh;  nízka miera súkromných zdrojov pri financovaní kultúry; nedostatočné sledovanie výsledkov a dopadov nástrojov kultúrnych politík; absencia detailného sledovania dopytovej stránky kultúry; nedostatočné strategické zameranie pri riadení organizácií v kultúre; potreba zlepšovania pracovných podmienok v kultúre a kreatívnom priemysle, ako pre zamestnancov/-kyne, tak aj pre ľudí pôsobiacich v rôznych právnych formách; potreba zvyšovania prístupnosti a inkluzívnosti kultúry; zameranie sa na udržateľnosť v kultúre a  mnohé ďalšie. Dokument obsahuje opatrenia na riešenie jednotlivých problémov a zároveň upozorňuje na negatívne účinky v prípade ich zanedbávania a narastania. Ministerstvo kultúry pevne verí, že nadchádzajúca vláda preberie štafetu implementácie.

Participácia s odbornou verejnosťou definovala priority a nastavila ciele

Ministerstvu kultúry záleží na tom, aby sa s výsledným znením stratégie stotožnila kultúrna obec, keďže aj od nej bude do veľkej miery záležať jej napĺňanie do budúcna. Obzvlášť zásadným je preto participatívny prístup pri tvorbe dokumentu – rezort do procesu prizval zástupcov/-kyne z rôznych oblastí kultúry. Doposiaľ boli prelomovými spoločné online konzultácie v prípravnej fáze procesu (rok 2021); konferencia Kultúra a náš svet o východiskách a vízii kultúry na Slovensku do roku 2030 (máj 2022); konzultácie so zástupcami/-kyňami verejných kultúrnych inštitúcií a organizácií a komunikácia s viac ako 400 profesionálmi/-kami z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu s cieľom pomenovania  kľúčových častí materiálu.

Stratégiu čaká medzirezortné pripomienkové konanie

Stratégia kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 bude tiež témou verejnej prezentácie s diskusiou Fórum pre kultúru, Stratégia kultúry 2030 – vízia a ciele, ktorá sa uskutoční v pondelok 13. februára od 17.00 hod. v kinosále Slovenskej národnej galérie. Na prezentácii sa môže verejnosť zúčastniť osobne, prípadne ju sledovať online. Prezentovať a diskutovať budú štátny tajomník MK SR Radoslav Kutaš, gestorka tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 Mária Beňačková Rišková, generálny riaditeľ Inštitútu kultúrnej politiky MK SR Matúš Bieščad a koordinátor tímu participácie a komunikácie tvorby Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu 2030 Stanislav Krajči. Podujatím bude hostí sprevádzať spisovateľ Michal Hvorecký.   

FB event podujatia: https://www.facebook.com/events/685341346709826/

Ministerstvo kultúry zverejnilo stratégiu v medzirezortnom pripomienkovom konaní, po ktorom predloží nelegislatívny materiál vláde SR. Dokument nájdete na portáli www.slov-lex.sk s priradeným číslom: LP/2023/52