do 31. 3. / UMPRUM hledá ombudsmana/ombudsmanku

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ombudsman/ombudsmanka Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová je jedinečná vzdělávací instituce v České republice poskytující vzdělání v oblasti umění, architektury, designu včetně teorie a dějin těchto oborů. Škola zaručuje vysokou úroveň výuky a studujícím i vyučujícím nabízí profesionální, efektivní a přátelský rámec vzdělávacích a tvůrčích aktivit. Garantuje dodržování etických norem chování a vystupování na akademické půdě, jakož i rovnost příležitostí pro všechny členy a členky akademické obce.

S cílem zvyšovat kvalitu pracovního i studijního prostředí vyhlašuje rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM) v souladu se zněním čl. 3 Směrnice rektora č. 1/2019 výběrové řízení na pracovní pozici Ombudsman/Ombudsmanka.

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (právo, psychologie, sociální práce a příbuzné obory),
 • přímá "terénní" zkušenost v oblasti mediace, sociální práce, krizové intervence, ochrany lidských práv, psychologie nebo psychoterapie, atp.
 • aktivní znalost anglického jazyka;
 • trestní bezúhonnost.

Obeznámenost s fungováním akademického prostředí je výhodou.

Povinné přílohy přihlášky:

motivační dopis,

návrh koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky v prostředí umělecké VŠ včetně vymezení pravomocí a zásad činnosti,

skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání,

strukturovaný životopis,

doklad o předešlé odborné praxi,

doklad o trestní bezúhonnosti,

doklad o jazykové zkoušce,

kontaktní údaje.

Hlavní okruhy činnosti:

 1. Poskytuje pomoc, poradenství a mediaci při řešení konfliktů vzniklých v důsledku neetického jednání a přispívá k vytváření bezpečného studijního a pracovního prostředí pro studenty a zaměstnance UMPRUM. V rámci této činnosti se při řešení jednotlivých kauz obrací na orgány školy (vedení, akademický senát, disciplinární komise, etická komise atd.),
 2. Podílí se na systémových opatřeních při vytváření bezpečného a studijního prostředí, přitom zejména:

  1. Monitoruje na základě podnětů a stížností členů akademické obce a zaměstnanců UMPRUM šikanu, diskriminaci, genderově podmíněné násilí, zneužívání moci nebo jiné formy neetického jednání. Analyzuje zjištěné nežádoucí jevy a navrhuje opatření, která tyto jevy eliminují.
  2. Podílí se na přípravě edukačních materiálů i metodické a osvětové činnosti v oblasti prevence nežádoucího jednání.
  3. Předkládá vedení školy roční zprávu o své činnosti.

Přihlášku s přílohami zašlete emailem nejpozději do 31. 3. 2023 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze k rukám Andree Kartous, na adresu: andrea.kartous@umprum.cz.

Předpokládaný nástup: 1. 5. 2023 na zkrácený úvazek (0,2).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/ka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Výběrová komise jmenovaná rektorem UMPRUM zhodnotí způsobilost uchazečů a uchazeček i kvalitu jejich koncepce. Vybrané osoby budou pozvány k veřejné prezentaci svých profesních zkušeností a navržené koncepce činnosti ombudsmana/ombudsmanky. Výběrová komise posoudí kvality jednotlivých prezentujících a doporučí rektorovi pořadí vhodných osob k přijetí do pracovního poměru.

Složení výběrové komise i termín veřejné prezentace uchazečů a uchazeček bude oznámen v dostatečném předstihu. Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny jednotlivým uchazečům a uchazečkám nejpozději do 14 dnů po skončení výběrového řízení.