Lorem ipsum dolor

Pod obálkou premeny

20. 5. 2024Adrián KobetičRecenze

Jaroslav Varga vo svojom aktuálnom projekte opätovne vytvára mimoriadne silnú, premyslenú, ale aj spoločensky angažovanú prezentáciu, píše Adrián Kobetič v recenzii výstavy Mlčanie nás neochráni.

Kniha má potenciál transformácie. Dokáže pohnúť so spoločnosťou a rovnako tak aj s jedincom. Má schopnosť meniť k lepšiemu, no s porovnateľnou účinnosťou aj k horšiemu. Podobne je to s protestom. Je nástrojom spoločenskej zmeny, jej stimulantom, avšak výsledkom jeho pôsobenia môže byť rad negatívnych aj pozitívnych konzekvencií. Oba tieto fenomény, ktoré sú výsledkom spoločensko-transformačných iniciatív, skúma a ukladá do vzťahu výstava Mlčanie nás neochráni v Synagóge – centre súčasného umenia Galérie Jána Koniarka. Autorom projektu je Jaroslav Varga, slovenský intermediálny výtvarník žijúci aktuálne v Prahe, pričom kurátorsky výstavu zastrešil Vladimír Beskid z Galérie Jána Koniarka. 

Výstava je do istej miery site-specific inštaláciou, v ktorej autor vkladá do priestorov synagógy maľované transparenty, aké sa objavujú zvyčajne na verejných protestoch. Ak sa však návštevníci a návštevníčky začítajú do textov na jednotlivých kartónoch, doskách či plachtách, povšimnú si ľahko, že namiesto protestných hesiel nesú názvy viac či menej známych knižných diel. Výstava je teda kolážou titulov kníh, prezentovaných estetikou transparentu, čo z nej robí vizuálne výdatnú, konceptuálnu maliarsku expozíciu.

Touto výstavou Jaroslav Varga nadväzuje čiastočne na svoje predošlé projekty, v ktorých sa venoval otázkam knižnice, archívu či kolektívnej pamäti. Zároveň je však projekt aj vykročením k spoločenskej kritike a „time-specific“ inštaláciou. Sám autor opakovane priznal, že jeho pôvodná plánovaná prezentácia bola iná, avšak pod tlakom spoločenských udalostí sa zmenila. Prichádza v čase, keď spoločnosť zažíva vlnu protivládnych protestov reagujúcich na zmeny v trestnom zákone, ale taktiež v riadení kultúry a podpore umenia.

Na transparentoch sa objavujú názvy filozofických esejí, politických románov, ale aj biografií, istým spôsobom predstavujúce kritickú knižnicu. Možno to chápať ako prezentáciu „autorskej knižnice“, ukážku vlastného hodnotového systému, ponúkaného takýmto sofistikovaným spôsobom návštevníctvu. Hodnoty zastupované v názvoch kníh zaplavujú priestor synagógy, kde sa presadzujú triviálnym vizuálnym jazykom verejných vyhlásení, čo ešte väčšmi rozvíja ich povahu domnelej živelnosti a autentickosti. Ukážkou hodnotového smerovania výstavy je pritom už samotný jej názov. Ten je odvodený od názvu knihy Your Silence Will Not Protect You africkej esejistky, feministickej autorky a aktivistky Audre Lorde. Toto dielo, ako aj veľká časť ostatných, zastúpených na výstave len ich titulmi, sa zaoberá otázkou sociálnej inklúzie a boja proti nenávistným prejavom v spoločnosti.

Zaujímavá situácia sa ponúka v momente, keď na toto zoskupenie hesiel nazerá človek z tribúny, z otvoreného poschodia synagógy. Návštevníci a návštevníčky akoby sa na okamih stávali vystupujúcimi na protestoch, teda tými, ktorí spoločnosť menia a dostávajú sa do úlohy strojcov a strojkýň transformácie. 

Tento súbor titulov a ich presvedčení však nie je celkom uzavretým a nepriepustným. Dôležitou súčasťou výstavy je totiž jej program, ktorý nie je len sprievodný, ale tvorí výrazný prvok výstavného projektu. Počas neho autor spolu s galerijnou pedagogičkou organizovali workshopy, kam mohli návštevníci a návštevníčky prísť a v dialógu s autorom pripraviť vlastný transparent s názvom knihy, ktorú si vybrali. 

Keďže výstava prebiehala v čase protivládnych protestov, autor pristúpil ešte k ďalšej možnosti aktivácie diváctva. Svoje transparenty z výstavy ponúkol na zapožičanie, vďaka čomu sa objavili na jednom z protestných zhromaždení ako kultivované a sofistikované vyjadrenie spoločenského názoru. Výstava tak nie je iba „skladom kníh“, ale skôr dynamickou knižnicou s možnosťou prispenia, požičania a vrátenia. Navyše, atrapy transparentu sa vďaka tomu stali v momente požičania skutočným transparentom a nastala teda akási spoločenská aktivácia diela, participatívna premena galerijnej prezentácie na dočasné dielo vo verejnom priestore. 

Jaroslav Varga vytvára opätovne mimoriadne silnú, premyslenú, ale aj spoločensky angažovanú prezentáciu, ktorou navyše ponúka rozšírenie zaužívaných možností uvažovania o participácii verejnosti vo výstavnom projekte súčasného umenia.

Ak by sme sa ešte v závere vrátili k transformačnému potenciálu knihy a nadväznosti projektu na priestor, v ktorom sa koná, môžeme rozšíriť svoje uvažovanie o kontext kultúrnych dejín miesta. Ide o pôvodnú budovu synagógy, pre ktorej spoločenskú funkciu je transformácia prostredníctvom knihy nevyhnutná. Je to totiž Tóra, posvätná kniha, ktorá svojou prítomnosťou radikálne mení priestor na sakrálny, vyžadujúc pritom vysoké intelektuálne úsilie vo výklade, ale aj prijímaní textu.

Jaroslav Varga / Mlčanie nás neochráni / kurátor: Vladimír Beskid / Galéria Jána Koniarka, Synagóga – Centrum súčasného umenia / Trnava / 13. 3. 2024 - 12. 5. 2024

Foto: Archív GJK

Adrián Kobetič | Študoval dejiny a teóriu umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Absolvoval študijný pobyt na Masarykovej univerzite v Brne a na Pontificia Università Gregoriana v Ríme. Po skončení štúdia pracoval ako kurátor v Nitrianskej galérii. Zaoberá sa stredovekým a súčasným umením, v rámci ktorého pripravil viacero výstavných projektov. V súčasnosti pracuje ako mestský kurátor v Trnave a zároveň je doktorandom na v Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie vied a na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Žije v Trnave.