TZ: Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni – výstava na panelech U Zvonu

Cesta k nové budově Západočeské galerie v Plzni – výstava na panelech U Zvonu / Plzeň / 23. 9. 2020

V úterý 22. září slavnostně zahájila výstavu Marcela Krejsová, náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Plzeňského kraje a oznámila, že Rada Plzeňského kraje schválila zadání prováděcí projektové studie na realizaci nové budovy ZČG. K rozhodnutí rady se vyjádřil také Vladislav Vilímec, náměstek hejtmana pro oblast kultury a památkové péče. O projektu na pozemku U Zvonu promluvil i Martin Baxa, primátor města Plzně a shrnul cestu k nové budově Západočeské galerie. Roman Musil, ředitel Západočeské galerie v Plzni ve svém projevu přiblížil benefity, které nová budova přinese společnosti, kraji i městu Plzni a zdůraznil, jak potřebná je samotná stavba pro provoz ZČG. Vernisáže se zúčastnili také Ivo Grüner, náměstek hejtmana pro oblasti regionální rozvoj, fondy EU a informatiku, Jiří Leščinský, ředitel krajského úřadu Plzeňského kraje, Josef Kuželka, vedoucí odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Plzeňského kraje, Magda Sýkorová, ředitelka územního odboru IROP pro Plzeňský kraj, česko-americký hudebník Rudy Linka a další.

Výstava přibližuje činnost ZČG a zdůrazňuje dlouhodobou potřebu nové budovy pro další fungování organizace. Jednotlivé panely představují Západočeskou galerii s jejími klíčovými provozy, nezbytnými pro každou sbírkotvornou instituci. Návštěvníci mohou zjistit více o historii galerie, jejích výstavách a sbírkách. V rámci jednoho z panelů mohou nahlédnout do depozitáře i do činnosti konzervátorů. Představena je také edukační a programová činnost galerie.

Součástí výstavy je prezentace návrhu nové budovy ZČG, který zpracovali architekti Ladislav Kuba a Tomáš Pilař. Jejich projekt zvítězil v roce 2009 v oceňované veřejné architektonické soutěži. Vítězný projekt dle jednomyslné shody poroty představuje kvalitní a moderní řešení pro sídlo Západočeské galerie v kontextu historického města, které je na úrovni obdobných kulturních staveb širšího evropského regionu.

Současné prostory galerie jsou nevyhovující. Drtivá většina z exponátů v hodnotě blížící se dvěma miliardám korun je umístěna v depozitářích. „V Plzni nikdy nebyla vybudována stálá expozice, je to náš dluh veřejnosti,“ říká náměstkyně vykonávající funkci hejtmana Marcela Krejsová a dodává, že současné sídlo galerie Masné krámy nejsou galerijním prostorem, nýbrž tržnicí. Ředitel Západočeské galerie v Plzni Roman Musil k nové budově uvedl: „Každé muzeum umění představuje složitý organismus, který pro svou činnost potřebuje odpovídající prostory a vybavení, jež musí splňovat náročné muzejní standardy. Naše instituce je dlouhodobě hodnocena jako jedna z nejlépe fungujících krajských galerií výtvarného umění v ČR, navíc s vynikajícími sbírkami, z nichž například kolekce českého kubismu patří hned po Národní galerii Praha k tomu nejlepšímu v zemi. Na druhé straně se ale musíme potýkat s řadou zásadních nedostatků a překážek, které vyplývají zejména z toho, kde je naše galerie umístěna. Všechny její stávající objekty v Pražské ulici jsou totiž původně středověké domy, které jsou pro účely současné sbírkotvorné galerie výtvarného umění zcela nevhodné. Nejen, že jako jedna z mála institucí v ČR dosud nemáme z prostorových důvodů možnost představit formou, stálé expozice ta nejvýznamnější díla ze svých sbírek, ale tato díla jsou navíc umístěna v tak nevyhovujících podmínkách, že hrozí jejich vážné poškození. Z těchto důvodů potřebuje Západočeská galerie konečně novou budovu, která se stane vstřícným a otevřeným kulturním centrem Plzně a poskytne odpovídající zázemí svým sbírkám, veřejnosti a nakonec i zaměstnancům.“

Nová budova poskytne galerii komplexní zázemí pro veškeré důležité provozy. Návrh počítá s výstavními prostory pro stálou expozici i pro příležitostné výstavy. Plánována je také samostatná expozice Ladislava Sutnara. V budově je navržen centrální depozitář splňující nejpřísnější muzejní standardy pro uchování sbírek, restaurátorské pracoviště, edukační prostory pro pořádání workshopů, víceúčelový sál pro pořádání kulturních pořadů, přednášek a koncertů, a prostory pro knihovnu. V přízemí je plánován galerijní obchod a kavárna.

Cesta k současnému projektu nové budovy se začala psát v roce 2009, kdy byla vyhlášena veřejná architektonická soutěž o návrh na řešení nové budovy ZČG. Následující rok Rada Plzeňského kraje schválila vyhlášení veřejné zakázky na dodávku projektové dokumentace. V tomto roce se záměr realizace nové budovy ZČG stává také součástí projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V červenci roku 2016 bylo vydáno stavební povolení, jehož platnost byla několikrát prodlužována. Výstavba nové budovy Západočeské galerie se také ocitla v řadě důležitých strategických dokumentů krajské i celorepublikové úrovně. Jako pilotní projekt, který by měl získat státní podporu, je například uveden v programovém prohlášení vlády z roku 2018.

V pondělí 21. září 2020 bylo Radou Plzeňského kraje schváleno zadání dokončení Prováděcí projektové dokumentace na realizaci projektu, která je finálním krokem k vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby a její následné realizaci.

V současné době Ministerstvo kultury ČR připravuje dotační investiční program na podporu kulturních projektů v regionech, ze kterého by bylo možné získat poměrovou část finančních prostředků na realizaci stavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni.

Výstava je na pozemku U Zvonu k vidění do 30. listopadu 2020.