Evropská památková péče vyráží do boje s klimatickou změnou

Politicky vlivná celoevropská federace kulturního dědictví zastupující občanské organizace Europa Nostra se spojila s Mezinárodní radou pro památky a sídla ICOMOS, aby podpořily Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) z roku 2019. Instituce na online konferenci na konci března představily společné cíle a další směřování, které shrnuje nový strategický dokument Zelená kniha o evropském kulturním dědictví (European Cultural Heritage Green Paper). O ekologicky uvědomělé památkové péči píše v dnešní zprávě ze světa Petra Lexová.

Záplavy v Benátkách v roce 2010. Foto: A. Currell, flickr.com

Zelená dohoda pro Evropu, která byla schválena 11. prosince 2019, je soubor opatření Evropské komise, který má za cíl přechod na udržitelnější a ekologičtější hospodářství. Její snahou je mimo jiné oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů a do roku 2050 zamezit produkci čisté emise skleníkových plynů. Dokument představuje jeden z důležitých pilířů politického směřování Evropské unie v nadcházejících desetiletích, přestože stále naráží na nesouhlas nebo vlažné přijetí řadou menších členských států. Společný cíl sdílí i nový dokument Zelená kniha o evropském kulturním dědictví (dále jen Zelená kniha), která se snaží na Zelenou dohodu v řadě ohledů navázat. Soustředí se na oblasti čisté energie, cyklické ekonomiky, renovace, inteligentní mobility, zemědělství a výživy, zeleného financování, výzkumu a inovací i vzdělávání, a to v oblastech spojených s kulturním dědictvím. Na dokumentu se vedle dvou hlavních institucí podílely i Climate Heritage Network, program Evropské unie Creative Europe a European Heritage Alliance, a jeho vznik pak finančně podpořila European Investment Bank Institute. V současné chvíli je dokument předložen Evropské unii k legislativnímu posouzení.

Jeho hlavním autorem je americký právník Andrew Potts, koordinátor pracovní skupiny Mezinárodní rady pro změnu klimatu a dědictví v oblasti památek a lokalit. V Zelené knize navazuje na starší dokument The Future of Our Pasts: Engaging Cultural Heritage in Climate Action (zde) vydaný roce 2019, který obsahuje příspěvky odborníků z různých vědeckých oblastí a poukazuje na význam propojení politické, ekonomické i kulturní oblasti za cílem lepší ochrany klimatu. Ve svém březnovém příspěvku na konferenci se pak snažil ukázat, jak jsou jednotlivé myšlenky Zelené dohody propojeny s oblastí hmotné i nehmotné kultury. „Zelená kniha o evropském kulturním dědictví má za cíl integrovat kulturní dědictví do opatření v oblasti klimatu a inspirovat mobilizaci celé sféry hmotného i nehmotného kulturního dědictví pro transformační opatření v oblasti klimatu. Udržování globálního oteplování pod 1,5 °C je naší nejlepší šancí na záchranu planety, jejích obyvatel a jejich kultur před nejhoršími dopady změny klimatu. Evropská zelená dohoda pomáhá nasměrovat svět na tuto cestu. Budoucnost evropského kulturního dědictví závisí na jeho úspěchu. Sdílené evropské hodnoty a společné dědictví zároveň nabízejí potenciál tuto misi splnit,“ uvádí Potts.

Dokument mimo jiné přibližuje i praktické využití udržitelných zdrojů a mechanismů. Například u rekonstrukce budov nebo urbanismu využití cirkulární ekonomiky, která spojuje řemeslníky, restaurátory, architekty, vlastníky nemovitostí i výzkumníky. Na samotnou rekonstrukci pak vedle tradičních materiálů lze použít i takové, které šetří energii a jsou na bázi bio uhlíku. Celý proces proměny by měl do budoucna zahrnovat i školení architektů, designerů a dalších profesí v možnostech současných technologií.

Více informací o současné iniciativě přináší článek od The Art Newpaper, který si mimo jiné všímá, že „ICOMOS vede tam, kde UNESCO mimořádně selhává, protože si uvědomil, že věda o kultuře a klimatu se musí spojit, aby využila politickou a ekonomickou moc ve prospěch každého, nejen v kulturním sektoru.“ Současná iniciativa ICOMOS a Europa Nostra doufá, že jen společná snaha porozumění klimatu a hledání nových cest v oblasti kulturního dědictví může v důsledku pomoci památkám v jejich záchraně.

To ale nebude možné bez společného boje na úrovni politických samospráv i odborných a místních komunit, které za památkami stojí. Přestože existují rozsáhlé studie o současném alarmujícím stavu klimatu a stále se zhoršující klimatické krizi, i nadále dochází k bagatelizaci nebo popírání současné situace. To se ICOMOS a další světové iniciativy snaží měnit. Vedle již představeného dokumentu připravily rozsáhlou kampaň na podporu informovanosti o současné klimatické změně i způsobech udržitelného přístupu nejen v otázkách kulturního dědictví. Podle The Art Newspaper by současné spojení velkých institucí mohlo být úspěšné i díky dobré politické pozici, kterou Europa Nostra a její ředitelka Sneška Quaedvlieg-Mihailović zastává v národních vládách a v řadě institucí Evropské unie.

Petra Lexová | Vystudovala dějiny umění a učitelství výtvarné výchovy. Věnuje se výzkumu středoevropského sochařství 60. a 70. let a architektuře. V současné době je doktorandkou na Semináři dějin umění MU v Brně a přednáší na Ústavu věd o umění a kultuře FF JU v Českých Budějovicích.