Spolek Skutek a Fair Art vyzývají k vyplnění ankety o statusu umělce / umělkyně

Organizace Fair Art a Spolek Skutek zahájily shromažďování dat k tzv. statusu umělce. Rozesláním dotazníku představitelkám a představitelům výtvarného umění započal výzkum, jehož výsledky mají ukázat, v jakých podmínkách působí pracující v oboru výtvarného umění.

Záměrem anonymního dotazníku, který najdete ZDE, je získat co největší množství dat, na jejichž základě bude možné usuzovat, jak se umělkyně a umělci, ale i další tvůrčí profese sami identifikují, co si představují pod pojmem „profesionalita“, jakou právní formu nejčastěji volí pro výkon své umělecké profese, či do jaké míry je právě umění zdrojem jejich příjmů. „Aktuálně je naším hlavním cílem dotazník rozšířit jej k co největšímu počtů kulturních aktérů napříč generacemi, ekonomickým postavením či místy působení“, říkají k tomu Johana Lomová a Jiří Ptáček, ze Spolku Skutek.

Výsledné informace budou zveřejněny na konci roku na webových stránkách obou organizací. Zároveň budou poskytnuty Ministerstvu kultury ČR jako vodítko pro identifikaci specifik působení v oblasti výtvarného umění. Podklady pro „status umělce“ jsou shromažďovány napříč celým spektrem uměleckých profesí. Pro ministerstvo je přitom složité získat reprezentativní informace o tom, čím se práce ve výtvarném umění liší např. od práce v oblasti divadla, hudby nebo filmu.

Právě informace získané dotazníkem mohou posloužit jako základ pro vytvoření návrhů, jimiž by v budoucnu byly upraveny zákonné podmínky pro vykonávání těchto profesí. Ty mohou pozitivně ovlivnit výši a strukturu příjmů, placení daní a právní ochranu osob pracujících v „živé kultuře“, jejich právo na podporu ve složitých životních i profesních situacích, ale nebo v důchodovém věku. Důležité ale je dopředu postihnout odlišnosti práce v jednotlivých oborech. Podobné úpravy má, či na nich pracuje celá řada zemí Evropské unie.

Status umělce přitom již dva roky patří k jednomu z jeho klíčových témat. V minulosti připomínkoval materiály, které pro ministerstvo kultury připravoval pražský Institut umění – Divadelní ústav. Společně připravený dotazník je dalším krokem, jak zajistit podklady k identifikaci hlavních rysů potíží představitelek a představitelů výtvarného umění.

Nezisková organizace Fair Art pomáhá umělcům a uměleckým organizacím v právních otázkách.

Spolek Skutek sdružuje osobnosti výtvarné scény a zastupuje její zájmy navenek.

Spolek Skutek | Spolek Skutek vznikl v roce 2014, aby definoval a hájil zájmy osob svázaných s oblastí výtvarného umění. Sdružuje osoby různých uměleckých názorů, podílí se na diskuzích ohledně sociálního postavení umělců a umělkyň a vytváří tak platformu, která komunikuje jejich zájmy a potřeby směrem k veřejnosti a politické reprezentaci. Více informací o činnosti spolku naleznete na spolekskutek.cz.